torsdag, november 23, 2006

E20 genom Skaraborg måste prioriteras

I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det svenska näringslivets fortsatta internationella konkurrenskraft. Goda transportmöjligheter är av särskild betydelse i Sverige, då vi såväl har stora avstånd i landet och ett perifert läge till Europas centrum.

E20 är en av Sveriges viktigaste vägförbindelse. Kring E20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse. Kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen får inte hämma den ekonomiska tillväxten. Att bygga ut hela E20 till motorväg är därför en förutsättning för att Sveriges ekonomi skall kunna växa. De stora företagens syn på E20 visar att vägen idag inte alls uppfyller deras krav rörande leveransprecision och säkerhet.
E20 tillhör en av de mest olycksdrabbade europavägarna i hela Sverige. En snabb utbyggnad av E20 genom Skaraborg är därför av stor vikt också för att främja trafiksäkerheten.

Idag har jag frågat kommunikationsminister Åsa Thorstensson (c) hur hon kommer att arbeta med en fortsatt utbyggnad av E20 genom Skaraborg.