fredag, april 11, 2008

Inför trygghetsboenden

Publicerad i VGT 10/4

Många äldre känner idag oro inför framtiden. En stor del av oron beror på en osäkerhet kring om de kommer att få den hjälp de behöver och att inte veta hur man kommer att bo.

Under 2000-talet, när socialdemokraterna styrde, försvann ungefär 18 000 platser i särskilt boende. En följd av detta är bland annat att antalet äldre som får hemtjänst har ökat kraftigt vilket på sina håll har lett till att hemtjänsten inte förmår ge önskad trygghet och kontinuitet. Mer än hälften av kommunerna saknar lämpliga äldrebostäder idag. Vi kristdemokrater anser att vi måste vända den här utvecklingen. Det kan ske genom att bygga fler särskilda boenden, införa trygghetsboenden och förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Boendet ska vara en källa till trygghet och glädje – inte till oro och ångest.

För att stimulera byggandet har regeringen infört ett investeringsstöd med 500 miljoner kronor varje år. Det innebär att många nu planerar för fler äldrebostäder. Äldre personer ska självklart ha rätt till plats i ett särskilt boende när de känner otrygghet eller när det finns medicinska behov.

Det finns också många äldre som inte söker plats i särskilt boende därför att de inte behöver den omsorg eller medicinska vård som erbjuds där. Ändå känner många ett behov av en boendeform som är anpassad för de behov som följer med åldrandet. Det kan handla om till exempel sämre syn, hörsel eller rörlighet. Kristdemokraterna vill därför införa en ny bostadsform för äldre - trygghetsboenden. Där ska det finnas möjlighet till viss hjälp och möjlighet till gemenskap.

På sikt menar Kristdemokraterna att alla äldre över 85 år ska kunna garanteras plats i ett anpassat boende. Man kan kalla detta en boendegaranti. Genom att bygga fler särskilda boenden – och införa fler boendeformer som trygghetsboende – kan en sådan boendegaranti införas. Det kräver att vi planerar för framtiden.

Kristdemokraterna vill öka äldre människors valfrihet, förbättra kvalitén i äldreomsorgen och säkerställa att det finns trygga boenden för alla. Det är något vi prioriterar oerhört högt.