onsdag, februari 06, 2008

Utveckla företagens möjligheter

publicerad i Mariestads-tidningen 6/2 -07

Mycket har gjorts
I och med Alliansregeringen har det skapats nu helt nya förutsättningar för alla med ambitioner att starta och driva företag. Flera viktiga löften som gavs i valrörelsen har infriats. Förmögenhetsskatten har avskaffats, jobbavdrag har införts för öka utbudet av arbetskraft, arbetsgivaravgiften har sänkts för ungdomar, den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen samt den föreslagna lagen om rätt till heltid har slopats vidare har avdrag för hushållstjänster införts.

Kristdemokraterna arbetar för 12 ytterligare åtgärder
Det återstår en rad åtgärder för att förbättra för företag i allmänhet och små företag i synnerhet. En arbetsgrupp inom Kristdemokraterna lyfter fram 12 förslag som är särskilt angelägna att genomföra. Vi arbetar för att dessa blir regeringens politik.

1. Inför ett riskkapitalavdrag: Vi föreslår att personer som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag ska ha möjlighet till skattereduktion. Denna reduktion ska även gälla köp av aktier i egna eller närståendes fåmansföretag.

2. Inför ett etableringskonto: Upp till en vissnivå ska det vara möjligt att sätta av pengar skattefritt inför en framtida företagsstart.

3. Förläng provanställningen till tolv månader: För att företag ska våga anställa kan sex månader vara en för kort tid för att fatta beslut om en tillsvidareanställning.

4. Förenkla självdeklarationen: De flesta egenföretagare ska kunna överblicka regelverket och kunna deklarera själva. Bland annat bör det ses över på vilket sätt fakturor måste redovisas.

5. Schablonbeskatta vissa tjänstebranscher: Inom t e x. taxi-, restaurang-, och frisörnäringen sker många små betalningar. Det förekommer att seriösa företag konkurreras ut av företag till följd av att de inte betalar skatt. Vi föreslår en försöksverksamhet med schablonbeskattning inom en viss bransch i ett visst område.

6. Minska småföretagens sjuklöneansvar: För att underlätta för små företag så att de vågar anställa föreslår vi att sjuklöneperioden minskas från 14 till sju dagar för dem.

7. Förbättra företagares socialförsäkringsskydd: Reglerna för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsersättning måste ses över och anpassads efter företagares behov.

8. Avveckla snedvridande företagsstöd: Småföretag har problem med att offentligt stöd ges till deras konkurrenter av kommuner trots att det inte är tillåtet. Vi vill göra det enklare för företag att överklaga kommunala beslut om stöd till företag. Vi vill också införa utmaningsrätt som ger företag rätt att kräva att viss offentlig verksamhet ska upphandlas i konkurrens.

9. Låt företagare slippa betala semesterlön under föräldraledighet: Vi anser att åtminstone små företag bör slippa att stå för semesterlönen.

10. Minska regelkrånglet: Många företagare tycker att processen att få ner antalet regler går för sakta. Bland annat borde det gå fort att för mindre företag ta bort ett antal krav på skriftlig information till sina anställda samt vissa krav om att facket bör underrättas. Dessutom borde övertidsavgiften avvecklas och företags dokumentationskrav vid prissättning för varor till dotter/moderföretag minska.

11. Rimligare regler för skattetillägg: De nuvarande reglerna är rättsosäkra och det saknas tak för skattetilläggen som därför kan bli hur stora som helst. Subjektiva rekvisit bör införas och nivåerna på skattetilläggens storlek måste göras proportionerliga.

12. Medge avdrag för vinstandelslån för fåmansbolag: Vi kräver att även små företag i likhet med stora ska få göra avdrag för vinstandelslån när långivaren är ägare i bolaget. Nuvarande regler är diskriminerande och hindrar små företags möjligheter att få tag på riskvilligt kapitel.

Med fler företag i Sverige som går bra kan vi se fram mot nya jobb med bra lön. Goda löner ger mer skatteintäkter till kommun och stat för att bygga ut vår välfärd. Det blir pengar som kan användas för skola, vård, omsorg och inte minst en högre garantipension för de äldre med de lägsta inkomsterna. Men fortfarande gäller verkligheten att ”man måste baka kakan innan man fördelar den”!

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Vad tycker du om avrättandet av homosexuella i Iran?

8:08 em  
Blogger Holgers blogg said...

Med Kristdemokraternas och min människosyn, där alla människor värderas lika, och där kränkning av människor är oacceptabel, är det en avskyvärd handling.Denna vår hållning borde idag vara känd av alla!  Holger

3:40 em  

Skicka en kommentar

<< Home