torsdag, april 16, 2009

Globalisering

Det finns i dag ingen enhetlig definition av begreppet globalisering.
Vi Kristdemokrater ser globaliseringen som en ny möjlighet till utveckling.
Globaliseringsrådet har en definition som innebär:
” Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder”.
Men personligen anser jag att även mjukare begrepp som kultur, miljö, attityder och livsåskådning ska omfattas av begreppet globalisering.

Globaliseringens karaktär gör kultur, miljö, attityder och livsåskådning blir allt mer tillgängliga för allt fler. Nationsgränsöverskridande investeringar, handel och kapitalflöden kräver ökad öppenhet och tillgänglighet, som är en viktig del av begreppet globalisering.
Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut.”
Globalisering ger oss nya möjligheter och utmaningar. Den innebär att världens nationer knyts närmare varandra vilket ger goda förutsättningar att stödja och hjälpa varandra.

Sverige är ett litet beroende land i en snabbt föränderlig värld. De kulturella, politiska, ekonomiska och andra förändringsprocesser som brukar kallas globalisering påverkar Sverige, vare sig vi vill det eller inte. Men om vi agerar på rätt sätt så är globaliseringen en positiv kraft.
Globaliseringen ger oss flera möjligheter att öppna upp för mänskliga rättigheter, frihet, yttrandefrihet, spridning av demokrati och rättssamhällets principer.
Vi får inte glömma att globaliseringen, och i synnerhet internationell handel,
har varit den enskilt viktigaste komponenten bakom den svenska ekonomiska tillväxten under de senaste 150 åren.
För att inte drabbas av globaliseringens nackdelar måste Sverige forma en flexibel och dynamisk ekonomi med investeringar i utbildning, forskning, teknik och ett bra näringslivsklimat.
Globaliseringen möts bäst med öppenhet och inte slutna gränser.

Rätt utnyttjad utgör globaliseringen en möjlighet till framsteg i Sverige och i resten av världen. Samtidigt ställer globaliseringen krav som vi inte kan bortse från.
Kristdemokraternas grundsyn på globalisering har inte förändrats med finanskrisen, men finanskrisen visar att länder måste stötta varandra.

Finanskrisen ställer utvecklingen på ända
Politiker, ekonomer och massamedia har ofta talat om brist på arbetskraft. Nu kan vi se hur finansvärldens nonchalanta risktagande leder till uppsägningar och arbetslöshet. Rädslan för en överhettad ekonomisk tillväxt vägde tyngre än insikten om förestående bankkollapser på grund av dåliga lån.
Den nu vunna erfarenheten av den globala finanskrisen är att penningplaceringar sker globalt med digital hastighet och att man INTE i samma tempo hinner bedöma och hantera ekonomiska säkerheter och dess värdering.
Vidare att misstag inom finansvärlden sprids worldwide.
Vad kan vi lära av finanskrisen så här långt? Jo, att krav på regleringar och övervakning måste drivas av EU, i relation till de andra globala ekonomiska aktörerna.

Finanskrisen är förvisso en ekonomisk kris där bristen på korrekta transaktioner slår hårt mot våra samhällen, men i verkligheten är det en förtroendekris. En förtroendekris som endast kan lösas med en ansvarsfull och god etik.
Ingen reglering är så bra att den kan undanröja de negativa drivkrafterna som finns hos personer med oärliga och oetiska syften.
Girigheten är en sådan farlig drivkraft. Människors bristande etik gör att det alltid kommer att finnas element av ekonomisk girighet nära de finansiella verksamheterna. Insyn öppenhet och kontroll måste utvecklas. Därför måste reglering och tillsynsarbete kombineras med en diskussion om värdegrund och etik i näringslivet och den finansiella sektorn i synnerhet.


Kristdemokraterna vill se en värdekommission som ska granska näringslivets agerande i stort, och föreslå uppförandekoder för olika delar av näringslivet.
En viktig fråga är att beskriva hur ersättningssystem till olika befattningshavare påverkar risktagandet, ett risktagande som leder till att den finansiella stabiliteten hotas och att samhällsekonomiska kostnader uppstår.
Här behövs också en diskussion om hur kostnaderna för finansiella kriser ska fördelas, så att statens ingripande inte leder till ett ökat risktagande därför att banker och finansinstitut inte tillåts gå omkull.


Kristdemokraternas hållning till globalisering

Kristdemokraterna ser klart positiva möjligheter med globalisering. Det gäller framför allt möjligheten till spridning av demokrati, MR, yttrandefrihet och rättssamhällets principer.
Vi vet att det blir allt svårare för skumraskregimer att gömma sig och dölja sitt handlande mot de samhällsmedborgare de har ansvar för.
Globaliseringen har ytterligare en viktig dimension. Att vi med den globala informationen och beslutskraften har fått verktyg för att möta nationsgränsöverskridande problem, såsom klimatfrågan och övriga miljöfrågor. Här blir de global-regionala beslutsorganen som EU m.fl. oundgängliga politiska verktyg.

Det finns en rad fördelar och en rad nackdelar med globaliseringen:
NACKDELAR:
• Spridningseffekten av ekonomiska och politiska kriser
• Spridning av internationell brottslighet
• Spridning av sjukdomar och ohälsa

FÖRDELAR:
• Att vi kan utveckla politiska verktyg mot ex. klimat- och miljöproblem
• Att vi kan förbättra människors vardagsliv genom större politisk öppenhet
• Vi kan bedriva nationsgränsöverskridande freds- och biståndsarbete

Vår uppgift blir att förstärka fördelarna och bekämpa nackdelarna. Vi kan inte välja bor globaliseringen. Den är här för att stanna och vi har att forma dess politik!