onsdag, maj 03, 2006

Pensionärer, barnfamiljer och jobben i fokus

Idag har jag presenterat Kristdemokraternas vårbudget i Skövde. Vi kräver en radikal höjning av inkomsten för 814 000 av våra sämst ställda pensionärer, garantipensionärerna. Makten över barnfamiljernas vardag ska tas från politikerna och överlämnas till föräldrarna. De riktiga jobben ska bli fler genom strategiskt viktiga skattesänkningar och regelförändringar.

Här kommer en kort sammanfattning av våra budgetförslag:

Garantipension
Garantipensionen för de 814 000 sämst ställda pensionärerna höjs med 853 kronor per månad. Ett höjt grundavdrag ger därutöver 130 kronor i månaden i sänkt skatt för alla pensionärer. För de äldre som önskar arbeta efter fyllda 65 år inför Allians för Sverige ett dubbelt jobbavdrag som ger upp till 2000 kronor mer i månaden kvar efter skatt. I Skaraborg bor det 49 366 som har fyllt 65 år. De allra flesta av dem har slutat jobba och får pension. Av Sveriges alla pensionärer är 815 400 garantipensionärer med mycket låga inkomster, som lägst 7 047 kronor per månad före skatt. Antalet garantipensionärer i Skaraborg är 25 714.

Boendegaranti
Alltför många av våra äldre släpps inte in i kommunala äldreboenden trots att det är vad man själv och ens anhöriga önskar. Kommunerna gör alltför ofta en annan medicinsk bedömning än den enskilde. Därför föreslår Kristdemokraterna att kommunerna ska garantera alla som fyllt 85 år ett anpassat boende helt oavsett den medicinska bedömningen. Förslaget skingrar den oro som tusentals äldre idag upplever tillsammans med sina anhöriga. En preliminär finansiering på en miljard kronor årligen föreslås.

Valfrihet för barnfamiljer
För att skapa valfrihet och trygghet för Sveriges barn och deras föräldrar föreslår vi att alla barnfamiljer tilldelas 300 s.k. barndagar till ett värde av 60 000 kronor för att kunna vara hemma hel- eller deltid efter föräldraförsäkringsperioden. Därutöver finansierar Kristdemokraterna ett kommunalt vårdnadsbidrag för den väljer att stanna hemma med sitt barn. Bidraget ska uppgå till minst 6000 kronor per månad.

Sjuklöneveckan
Kristdemokraterna anser att ansvaret för den andra sjuklöneveckan måste återföras till staten så att arbetsgivarna inte ser sig tvungna att ägna sig åt selektering vid nyanställningar eller i värsta fall väljer att låta bli att anställa. Förslaget är statsfinansiellt neutralt då det finansieras med en motsvarande höjning av arbetsgivaravgifterna (0,17 procentenheter).

Statlig inkomstskatt
År 2008 anslår Kristdemokraterna 7,1 miljarder kronor för att höja brytpunkterna för den statliga inkomstskatten. Med 2007 års regler räcker beloppet för att sätta en ny gräns för statlig inkomstskatt vid 30 000 kronor i månadslön jämfört med dagens 26 400 kronor i månaden. Detta medför en skattesänkning för övre medelinkomsttagare men sänker framförallt marginalskatten med 20 procent för inte mindre än 400 000 löntagare. I år beräknas 36 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt. Stora grupper återfinns inom yrkesgrupper som vi vanligen inte betraktar som höginkomsttagare.

Fastighetsskatt
I Skaraborg har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 15,7 procent mellan 2003 och 2006. På samma vis har beskattningen följt med utan att de boende kunnat värja sig. Enligt Villaägarna har husen i Skaraborg ett genomsnittligt taxeringsvärde som uppgår till 450 000 kronor 2006. Således anser socialdemokraterna att ett hushåll i Skaraborg har råd med 4 500 kronor i boendeskatt varje år utöver alla andra pålagor.

Kristdemokraterna anser att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas från den 1 januari 2007. De ständigt stigande taxeringsvärdena håller på att rensa ut pensionärer, barnfamiljer och lågavlönade från villaområdena i storstäderna och från skärgårdsområden.