onsdag, maj 23, 2007

Integration och arbete måste följas åt

Publicerad på lidkopingsnytt.nu

Alliansregeringen satsar nu på att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för dem som är födda i andra länder. Vi kristdemokrater är oroade över dagens situation när så många nysvenskar står utanför arbetsmarknaden. Det innebär ett enormt slöseri med resurser. De som står utanför får inte uppleva glädjen i att ha ett arbete, samhället går miste om både ekonomi men framförallt kunskap och vi människor har färre mötesplatser för en bättre integration.

Instegsjobb
De satsningar som nu genomförs syftar till att förbättra incitamenten för både den enskilde, för företag och för kommuner. Sammanlagt satsas drygt 3600 miljoner kronor under åren 2007-2010. Vi inför instegsjobb som innebär att anställningen subventioneras med mellan 50 och 75 procent. Dessa instegsjobb syftar till att människor ska få in en fot på arbetsmarknaden. Vi kopplar instegsjobben till deltagande och/eller resultat i svenska för invandrare (sfi). Vi är helt övertygade om att bästa sättet att lära sig svenska är att arbeta och i alltför stor omfattning har kopplingen mellan sfi och arbete/praktik saknats. Det satsas också på kompetensutveckling av lärare i sfi och på kontroll av att utbildningens kvalité är tillfredställande.

Nya företag
Vi är också övertygade om att många som kommit till Sverige både kan och vill starta företag. Generellt vill vi att det ska bli enklare att starta och driva företag i Sverige men vi vill också speciellt satsa på de med utländsk bakgrund. I linje med detta ligger också satsningen på nystartscentrum i ett antal kommuner och stadsdelar. Tanken är att samla en rad aktörer under samma tak för att underlätta för den enskilde att få stöd på olika vis där det främsta syftet är att på något sätt skapa ett arbete. Det handlar om utbildning, hälsovård, jobbmatchning och hjälp att starta eget.

Ökad stimulans

Kommuner som tar emot flyktingar ska få en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad. Den blir på 10 000 per person och 20 000 extra för varje vuxen person mellan 18 och 64 år som under det första året efter att uppehållstillstånd givits har blivit godkänd i sfi, fått praktik eller arbete under en viss tid. Vi undersöker också möjligheten att införa någon form av bonussystem för enskilda personer.

Bedömning av erfarenheter
Många som kommer till Sverige har redan yrkeserfarenhet och/eller utbildning och att inte ta tillvara på det är verkligen höjden av slöseri. Därför ger vi Arbetsförmedlingen ökade resurser för bedömning av yrkeserfarenhet. Dessutom sker en fortsatt satsning på högskoleutbildade jurister, lärare och personer med högre praktisk förvaltningsutbildning. Vi inför också en kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi tror inte att dessa satsningar löser alla problem med att så många människor som är födda i andra länder idag lever i utanförskap. Under alltför lång tid har det bara konstaterats att något borde göras men inget har skett. Vi är övertygade om att dessa satsningar är ett viktigt bidrag till att människor i framtiden ska få komma till sin rätt.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot kristdemokraterna i Skaraborg