fredag, juni 01, 2007

Replik i NLT 1/6

Svar till socialdemokraterna i Götene

Landsbygdens frågor väger tungt för kd

Kristdemokraterna har av sociala skäl drivit politiken om en sänkning av bensinskatten. Vi bedömer det som mycket önskvärt för alla oss som bor landet och är beroende av bilen för att vardagen skall fungera. Det gäller allt från resor till och från arbetet, barnfamiljers behov till och från barnomsorg och fritidsaktiviteter till rent sociala resor. Vi behöver bilen för alla transporter som inte kan lösas med allmänna kommunikationer.

Av artikeln den 28/5 förstår jag att också Socialdemokraterna i Götene tycker att detta är en eftersträvansvärd politik som de skulle ha önskat att vi kunnat genomföra tillsammans med Alliansregeringen.
Den gamla regeringen hade, tillsammans med övriga vänsterkartellen, beslutat att genomföra automatiska bensinprishöjningar varje årsskifte. Jag beklagar att Alliansregeringen inte valde att stoppa den förra regeringens beslut.

Jag konstaterar att vi inte har stöd hos övriga partier inom Alliansen för en bensinskattesänkning inför den förestående klimatpolitiken. FN:s rapport om klimatfrågornas betydelse och konsekvenser gör att vi alla som tar den på allvar måste göra en hel del omprioriteringar i politiken. Ni skall veta att för Kristdemokraterna väger landsbygdens sociala frågor mycket tungt. Därför slår vi alltid vakt om bilen som ett flexibelt och nödvändigt transportmedel.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg