måndag, januari 28, 2008

Äktenskapet för man och kvinnaKlassisk kultur
Äktenskapet är en tradition som omfattar många och är en institution som gällt i tusentals år. Den omfattas av i stort sett alla religioner och kulturer. För den som lever i ett homosexuellt förhållande i Sverige och vill ha ett varaktigt juridiskt skydd finns partnerskapslagen, som ger samma skydd som äktenskapet. Juridiskt skäl att ändra äktenskapsbalken finns således inte.

Föräldraskapets grund
Vi kristdemokrater anser att familjen är den grundläggande byggstenen i ett gott samhälle. Det är med detta synsätt som föräldra- och äktenskapsbalken byggts upp i vår civilrätt. Det är denna syn som ligger bakom FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Där formuleras att familjen utgör ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten” (artikel 16).

Svensk kultur och traditionÄktenskapslagen sätter upp fyra krav för att äktenskap ska kunna ingås. De som ingår äktenskap ska vara över 18 år, inte vara nära släkt till varandra, vara två till antalet och vara av olika kön.
Nu vill den statlige utredaren Hans Regnér (SOU 2007:17) att vi utan ingående analys ska ändra på ett av dessa fyra kriterier, dvs. ta bort ”av olika kön”. Nästa kriterium som redan nu ifrågasätts av bl.a. de tre socialistiska ungdomsförbunden är antalet som får ingå i ett äktenskap. Deras argumentation är: Varför begränsa till två individer? Varför diskriminera kärleken som tre personer kan hysa till varandra?
Kristdemokraterna vill bevara vår kultur vår svenska tradition.

Barnens bästa
Den viktig princip som äktenskapet vilar på kommer till uttryck i den så kallade faderskapspresumtionen. Den utgår från att mannen i ett äktenskap är far till det barn som föds. Hur ska man förhålla sig till den frågan om ett barn föds inom ett äktenskap bestående av två kvinnor? Det är en av frågorna som Regnér lämnat därhän och som den nuvarande äktenskapsdebatten helt förbigår. Kommer barnet att ha två eller tre ”riktiga föräldrar”? Vad händer om föräldrarna separerar? Barn har rätt till sina biologiska föräldrar!

Kristdemokraterna

Det finns alltså en rad frågor som förespråkarna för könsneutralt äktenskap inte diskuterar. Men dessa frågor måste diskuteras och vridas och vändas på. Vi kristdemokrater är självklart för att två personer som vill leva tillsammans ska ha rättsligt skydd. Men vi vill varna för att rycka sönder äktenskapslagen av symbolskäl. Det är allt för många människor, framför allt barn, som skulle drabbas av ett sådant kulturuppbrott.