måndag, november 10, 2008

Tydligare värderingar i utrikespolitiken

publicerad i Mariestads-tidningen 10/11 -08


Intressen


Alla länder har intressen att bevaka i sin utrikespolitik. Det är allt från vänskapliga relationer till att skydda sig från aggressioner och väpnat våld. Framför allt kanske valet står mellan egenintressen eller en mer ideologisk strävan att alla människor globalt skall uppnå ett gott liv. Vi kristdemokrater vill se en utrikespolitik som slår vakt om alla människors lika värde och vars grundläggande mål är att samverka med andra länder och institutioner för att värna freden, naturen och människorna.

Den svenska utrikespolitiken ska vara mer aktiv. Den skall vara fast förankrad i respekten för de mänskliga rättigheterna, det okränkbara människovärdet och rätten till liv. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter måste ha stor tyngd i det svenska utrikespolitiska arbetet. Sverige ska tydligt ge uttryck för universella värderingar för mänskliga rättigheter i vår utrikeskommunikation.

Makt och inflytande

Svenska egenintressen har länge styrt våra internationella relationer och utrikespolitik. Eller annorlunda uttryckt, Sverige bedriver en utrikespolitik som primärt syftar till ökad makt och inflytande. En politik som ökar det ekonomiska välståndet för det egna landet. En god etik som leder till ekonomiskt välstånd och god hälsa för alla, är alltför sällan vägledande för utrikespolitiskt beslutsfattande. I dagens globaliserade värld är vi människor allt mer beroende av varandra. Nationsgränser spelar en allt mindre roll. Detta ökar behovet av att internationellt lösa gemensamma problem och att främja en positiv utveckling för alla. Jag anser att mer humanitära värderingar ska vara styrinstrument i Sveriges utrikespolitiska relationer.

Sveriges diplomater och politiker

Positiva etiska normer behövs för att främja relationerna mellan folk med olika bakgrund och kultur. Jag anser att de gemensamma spelreglerna i det internationella umgänget måste utvecklas. Sveriges diplomater och politiker borde ges bättre förutsättningar att förstå främmande kulturer och ges ökad insikt i religioners betydelse för människors vardag. Jag är den förste att stå upp för internationell yttrandefrihet, men med en sådan verklig frihet följer naturligtvis också ett ansvar för hur den utnyttjas, i relationen med andra folk och kulturer. Att inte ta hänsyn till andra människors tänkande är oetiskt och risken för missförstånd som leder till nationella motsättningar och konflikter är allt för stor.

Sverige skall föra en aktiv handelspolitik, klimatpolitik, biståndspolitik, säkerhetspolitik och en internationell ekonomisk politik. Motivet och målet för dessa politikområden måste vila på värderingen att,
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”