torsdag, december 18, 2008

Barns rätt måste alltid stå i centrum

FN:s barnkonvention gäller för hela världen, också för Sverige. Den inleds med att betona hur familjen är samhällets grundläggande enhet. Familjen ska ges skydd och stöd för att kunna ta sitt ansvar. Fungerande familjer är oerhört viktiga för alla men allra viktigast för våra barn. Att alla familjer inte fungerar är självklart sant. Det vissa gör då är att ropa ”Död åt familjen”. Vi kristdemokrater vill istället ropa ”Stöd åt familjen”.
Samhället ska utgå från barns rättigheter och inte vuxnas. Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. För de allra flesta är det bäst att få växa upp med sina biologiska föräldrar. Det är viktigt att lagar utformas så att de gynnar familjer och stabila relationer. De biologiska föräldrarna har ett ansvar för sina barn oavsett om de lever tillsammans eller inte.

FN:s barnkonvention fastställer att barn så långt som möjligt ska få kännedom om sina föräldrar. Alla barn har de facto både en mamma och en pappa. Vi får inte tumma på barns rättigheter hur stark än vuxnas längtan efter barn kan vara. Det är med detta grundläggande synsätt vi kristdemokrater avvisar assisterad befruktning i samhällets regi för lesbiska par eller ensamstående kvinnor. Vi anser helt enkelt att lagstiftaren inte ska ta på sig rollen att aktivt beröva ett barn dess rätt till sina biologiska föräldrar – en mamma och en pappa. Vi beskylls ibland för att vara gammalmodiga och bakåtsträvande och till och med homofober. Vår hållning har inte ett dugg med personernas sexuella läggning att göra utan med barns rätt till sin mamma och en pappa. Om det är gammalmodigt och bakåtsträvande att slå vakt om barnen – ja då må det så vara.

Det finns alltid ett föräldraansvar för de biologiska föräldrarna. Andra vuxna kan dock självklart ha en viktig roll gentemot barnen och i praktiken fungera som föräldrar. Även om vi anser att det i princip skall vara omöjligt att avsäga sig sitt ansvar som föräldrar händer det självklart att de biologiska föräldrarna av olika skäl försvinner ur bilden. Då ska samhället naturligtvis skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen, att få ersättning för det de förlorat. Vid adoption överlåts föräldraansvaret helt och hållet på de nya föräldrarna. Då är det naturligt att försöka efterlikna, så långt det är möjligt, det förhållande som barnet förlorat.

I många andra sammanhang betonas pappors roll och vikten av att de finns närvarande. Det handlar om att pappor uppmanas att ta ut en större del av föräldraledigheten, att det behövs fler män i förskolor och skolor eller att många har lidit av att de haft frånvarande fäder under uppväxten. Vi kristdemokrater anser att detta ansvar ska betonas men anser att det är väldigt inkonsekvent att i det ena sammanhanget ropa efter papporna för att i nästa bidra till att barn redan från början berövas möjlighet till kontakt med sin pappa.

Kristdemokraterna anser att barns rättigheter alltid måste komma först.

Publicerad i Lidkopingsnytt.nu 17/12 -08

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Barnen kan väl ha en fin kontakt med sina föräldrar utan att man bor i en kärnfamilj???

9:41 em  

Skicka en kommentar

<< Home