torsdag, december 10, 2009

Världen möts för framtiden i Köpenhamn

publicerad i Västgöta-tidningar 9/12 -09

Helst skulle vi önska att ett juridiskt bindande avtal kunde slutas i Köpenhamn nu i december, men det ser i nuläget ut att bli svårt att uppnå. Jag kommer personligen att vara på plats för att följa de otroligt viktiga förhandlingarna. Det viktigaste är att industriländerna accepterar att minska sina utsläpp med minst 30 procent till år 2020 jämfört med 1990. För att finansiera åtgärder i utvecklingsländerna behöver man dessutom göra tydliga överenskommelser om hur mycket de rika länderna ska bidra med. Om just detta har jag motionerat till riksdagen. Jag anser att varje land måste bidra utifrån sina förutsättningar: Vi har ett gemensamt ansvar att minska utsläppen av växthusgaser men ansvaret vilar naturligtvis inte lika tungt på alla. Det är orimligt att ställa samma krav på oss i EU som på fattiga länder.

En särskild budgetpost
Klimatkrisen leder till fattigdom och katastrofer. Utvecklingsländerna drabbas särskilt hårt i form av torka, jorderosion, översvämningar, spridning av parasiter och skadedjur. Att hejda klimatförändringen är nödvändigt om vi ska kunna bryta den globala fattigdomen. För oss kristdemokrater är det oerhört viktigt att de åtaganden om finansiering av klimatåtgärder som i-länderna gör inte görs på bekostnad av det mer traditionella biståndet. Inom EU bör det också finnas en särskild budgetpost, Klimatsäkerhet, som ska användas för investeringar i utvecklingsländerna.

Startskott
Ett globalt klimatavtal är på intet sätt slutpunkten för vår strävan att bekämpa klimatkrisen. Snarare är det startskottet för en ökad aktivitet för att leva upp till åtagandena. Om vi ska klara av att minska utsläppen med 80-90 procent fram till 2050 krävs systematiska insatser redan nu.
Kristdemokraterna har länge varit pådrivande för att utveckla handel med utsläppsrätter, som är ett kostnadseffektivt system för att minska utsläppen. Vi har medverkat till att flyget tas med i utsläppshandeln och vi vill utvidga det till övriga transportsektorn. Handelssystemet bör också utvidgas till att omfatta inte bara koldioxid utan alla växthusgaser.
Stödet till olika anpassningsåtgärder och för överföring av forskning till utvecklingsländer bör ökas kraftigt och pengar till detta kan tas från en framtida auktionering av utsläppsrätterna inom EU:s utsläppshandel.

Trestegsmodell
Diskussionen som Köpenhamnsmötet för med sig är i sig positiv men det räcker naturligtvis inte att diskutera. Det finns mycket som kan göras. Exempelvis anser vi kristdemokrater att kommunikationssystemet bör utformas utifrån en trestegsmodell, där vi i första hand ersätter fysiska transporter med andra lösningar, i andra hand väljer så energieffektiva transporter som möjligt och i tredje hand ersätter fossila bränslen med långsiktigt hållbara klimatneutrala alternativ. Framför allt behöver satsningarna på godstransporter på järnväg och till sjöss förbättras.

Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och mänskligheten. Låt oss ta det!