fredag, november 27, 2009

Regeringen, tänd ett ljus för Sveriges pensionärer

publicerad i Skaraborgsbygden 27/11 och Mariestads-tidningen 27/11

Största bidraget
Pensionärer har som åldersgrupp arbetat ihop det allra största bidraget till vår ekonomiska standard och till den välfärd vi har idag. Regeringen har därför ett särskilt ansvar att noga bevaka att pensionärerna får sin rättmätiga andel av den standardökning som kommer övriga medborgare till del. Jag följer detta mycket noga och har under hösten motionerat till riksdagen för att på så vis lyfta viktiga frågeställningar och förbättringar för pensionärerna.
Det är rättvist och logiskt att pensionärerna får del av den allmänna förbättringen i ekonomisk standard som sker i Sverige. Särskilt bör tilläggspensionerna, garantipensionerna, bostadstillägget och efterlevandeskyddet bevakas. Beskattningen av alla former av inkomster bör vara enkel, logisk och rättvis mellan olika grupper i vårt samhälle.

Utvecklingen av garanti- och tilläggspensionerna

Tilläggspensionernas köpkraft försämrades av den socialdemokratiska regeringen, utan att återställas. Garantipensionerna följer normalt konsumentprisindex (KPI).
Tilläggspensionerna har i det nya pensionssystemets en direkt koppling till den ekonomiska utvecklingen. Löntagarnas inkomster genererar ett inkomstindex, som under senare år haft en positivare utveckling än KPI, och därmed förstärkt tilläggspensionerna. Negativa, icke förutsedda, effekter på pensionssystemet måste bevakas noga.

Garantipension

Garantipensionärerna har fått en förbättrad ekonomisk situation genom Alliansregeringens skattesänkning. Målet måste vara att garantipensionen ska rymma en ordinär bostadskostnad och bostadsbidragets roll därmed ska minska.

Efterlevandeförmåner

Tiden för omställningspension som är12 månader upplevs av många som allt för kort och bör förlängas. Under en svår sorgeperiod upplevs det som alltför övermäktigt att anpassa sin ekonomiska situation på en så kort period som 12 månader. Det är inte heller en bra ordning att omställningspension inte ges till den som fyllt 65 år. Detta bör rättas till snarast.

Tänd ett ljus och låt det brinna

Personer över 65 år som fortsätter på arbetsmarknaden får därför del av jobbskatteavdragen och därtill sänkta sociala avgifter. Det är mycket bra.
Ålderspensionärernas ekonomiska situation har, under de socialdemokratiska regeringsåren, släpat efter väsentligt mer än andra grupper. Det är därför bra att Alliansregeringen så sent som i budgeten inför 2010 föreslagit skattesänkningar också för pensionärer. Jag kommer att fortsätta argumentera för att regeringen ska fortsätta att sänka skatten på pensioner för att rätta till de tidigare socialdemokratiska orättvisorna. ”Bättre tända ett ljus än förbanna mörkret”!