fredag, september 18, 2009

Kristdemokraterna arbetar för ökad trygghet

publicerad i Skaraborgsbygden 18/9 och NLT 18/9

Regeringen arbetar intensivt med budgeten för 2010. Kommunsektorn får ytterligare 10 miljarder kronor extra för att värna kommunernas kärnverksamheter. Landstingen får en miljard kronor 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemin. Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.


Rättsväsendet som får ytterligare 4 miljarder för innevarande och nästa år. Detta innebär bland annat att vårt tidigare löfte om att Sverige 2010 ska nå 20 000 poliser kommer att kunna uppfyllas ekonomiskt.
Ett väl fungerande rättsväsende är kärnan i en fungerande demokrati. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, var man bor eller vem man är ska inte spela roll. Regeringen har sedan den tillträdde målmedvetet arbetat för att stärka brottsbekämpningen. Det handlar om både en upprustning i form av resurstillskott och åtgärder för ökad effektivitet och förbättrat resultat i hela rättskedjan - från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård - samt en ändrad attityd som innebär att ungdomar som begår brott tidigare och tydligare ska mötas av en reaktion. Alliansregeringen har under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder tillförts rättsväsendet under mandatperioden.


Det finns flera åtgärder att sätta in för att Sverige ska bli ett tryggare land att leva i. Det arbetar Kristdemokraterna och regeringen för.