fredag, maj 21, 2010

Stå upp för svenskt jordbruk

Klimatförändringarna leder till torka och minskade skördar i länder nära ekvatorn. Jordbruket inom EU kommer därför att spela en större roll för den globala livsmedelsförsörjningen. Världsbefolkningen ökar i antal. Mer köttkonsumtion medför en ökad efterfrågan på jordbruksmark för foder. Ur ett internationellt perspektiv är det därför nödvändigt att åkermarken nyttjas för livsmedelsproduktion eller annan produktion som lätt kan ställas om till livsmedelsproduktion.

Gemensam jordbrukspolitik
EU ska även fortsättningsvis skall ha en gemensam jordbrukspolitik. En åternationalisering av jordbrukspolitiken skulle sannolikt innebära ökade regleringar och minskat utrymme för marknadsmekanismerna. Mindre länder, däribland Sverige, skulle missgynnas. Det är viktigt att transparens och konkurrensneutralitet upprätthålls inom hela EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken behövs för att samhällets stöd till jordbruket skall vara likvärdigt inom unionen och inte leda till att orimliga skillnader uppstår i förutsättningarna mellan de olika medlemsländerna.

Konsumenten i fokus
Konsumenternas krav ska stå i centrum genom ökad marknadsanpassning och tydlig information till konsumenterna. Även icke produktiva jordbruksområden bör sparas av miljö- och naturvårdsskäl. Vi ska inte ge avkall på de svenska djurskyddsbestämmelserna, men vi måste se till att övriga Europa höjer sin nivå till den svenska. De högt ställda krav som vi vill ställa på jordbruket leder till kostnader måste betalas av konsumenten, detta måste ske antingen via skattsedeln eller direkt i butiken med högre priser.

Som medborgare ska man ha möjlighet att avstå produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. Därför är obligatorisk märkning av sådana produkter viktig. Det är också viktigt att kommuner, andra lokala myndigheter och organisationer har laglig rätt att endast köpa in varor som är fria från genetiskt modifierade organismer.

Regelförenkling
Alliansregeringen bedriver ett omfattande arbete med att förenkla reglerna för småföretagare och jordbrukare. De största förenklingarna har gjorts just inom jordbruksområdet, där kostnaderna för regelhanteringen har kunnat minska med 3 miljarder kronor per år. Detta förenklingsarbete ska fortsätta. För att öka möjligheterna till lokal produktion vill vi fortsätta att förenkla regelverket för småskaliga livsmedelsföretag. Reglerna för tillsyn och andra bestämmelser måste anpassas till företagets storlek. Det ska inte vara en oöverstiglig byråkrati för en lantbrukare att från den egna gården sälja kött från de egna djuren där kunden direkt kan se hur djuren har det.

Skaraborg
Jordbruksmarken är en ändlig resurs. Den ligger ofta kring städer där marken är hett eftertraktad för exploatering. Det behövs därför ett stärkt skydd för att förhindra att åkermark bebyggs. Jag vill stärka jordbruksmarkens status i plan och bygglagen (PBL). Om detta inte är en framkomlig väg till önskvärt skydd för åkerjorden bör det införas en möjlighet att klassa områden som riksintresse för jordbruket.
Jordbruksnäringen i Skaraborg måste skyddas och utvecklas. Den ger arbete, kultur och karaktär åt vår bygd. Efter femton år på Arla i Götene i mjölkböndernas tjänst vill jag fortsätta engagemanget i riksdagen för svenskt jordbruk och Skaraborg också efter valet den 19 September.