tisdag, april 17, 2007

Vårproposition med ytterligare satsningar för fler jobb!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 16/4 2007)

Inför valet förra året utfärdade vi kristdemokrater ett garantibevis till våra väljare. Ett bevis som tydligt visar vilka frågor vi vill prioritera. Genom den ekonomiska vårpropositionen kan vi bocka av ytterligare ett flertal av de löften vi gett våra väljare.

Vi lovade att avskaffa den orättfärdiga fastighetsskatten och istället införa en kommunal avgift. Den 1 januari 2008 blir det verklighet. I vårpropositionen tas också viktiga steg för att göra det enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Förmögenhetsskatten avskaffas och förmånsrätten reformeras, vilket ökar tillgången på kapital för nya företag och företag som vill expandera.


Alliansregeringen lovade att med kraft bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga nådde orimligt höga nivåer under socialdemokraternas regeringstid. Vi vägrar låta tusentals unga människor fastna i utanförskap. Vi inför lägre arbetsgivaravgifter vid anställning av unga och en försöksverksamhet med lärlingsutbildning genomförs – något som alltid legat kristdemokraterna varmt om hjärtat. Ungdomar kommer också ha rätt till en jobbgaranti vars syfte är att öka ungdomars möjlighet att få ett arbete eller att vidareutbilda sig. En jobb- och utvecklingsgaranti kommer att införas för vuxna och ersätta dagens aktivitetsgaranti. Ambitionen är att deltagarna ska få ett jobb så snart som möjligt. Vi i alliansen är nämligen övertygade om att människor vill arbeta. Genom en ny politik får fler uppleva glädjen av att ha ett jobb att gå till, att möta arbetskamraternas gemenskap och att känna sig behövd.


Den satsning som görs på att förbättra integrationen är både välkommen och nödvändig. Vi har länge verkat för att svenska för invandrare, sfi, ska vara kopplat till praktik- eller lärlingsplatser. Genom de nya instegsjobben ges asylsökande som har fått uppehållstillstånd samt kvotflyktingar och deras anhöriga, möjlighet att snabbt få ett jobb samtidigt som de deltar i sfi-utbildningen. Kristdemokraternas krav på bättre och snabbare validering av utländska betyg och yrkeskompetens, liksom en satsning på kompletterande utbildningar för bland annat jurister, läkare och sjukvårdspersonal är också glädjeämnen i vårpropositionen.


I vårpropositionen satsas också stora summor på insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk. Framförallt handlar det om drogförebyggande arbete för barn och ungdomar. Drogberoendet har gått allt längre ner i åldrarna och därför är det viktigt att involvera föräldrarna. Trygga barn idag ger ett tryggt samhälle imorgon.


Även på klimatområdet genomför allians-regeringen stora satsningar. Hotet mot vår havsmiljö med övergödning, hårt fisketryck och utsläpp får alarmerande konsekvenser. I vårpropositionen ingår därför ett paket av åtgärder som ska förbättra havsmiljön.


Den ekonomiska vårproposition som har presenterats är ytterligare ett stort steg i rätt riktning. Den visar att vi nu har en regering i Sverige som kan, vill och vågar se problemen i samhället och göra något åt dem.