torsdag, september 27, 2007

Nya principer ger effektivt bistånd

(Publicerad i Världen idag 25/9 -07)

För oss kristdemokrater är det självklart att vi har ett ansvar för alla människor – oavsett var på jorden de bor. Vi kan aldrig stillatigande se på när våra medmänniskor lider. Vi vill aktivt verka för att människor och länder ska kunna lyfta sig ur fattigdom och få ta del av mänskliga rättigheter i praktiken. Detta grundläggande perspektiv måste genomsyra all politik. Kristdemokraterna har alltid stått upp för ett högt bistånd och detta måste naturligtvis vara effektivt så att det verkligen tjänar sitt syfte. Valet ska inte handla om huruvida vi ska ha ett högt eller ett effektivt bistånd utan vi ska ha både och.

Det är glädjande att Alliansen presenterat en landfokusering inom biståndet som syftar till ökad effektivitet och därmed ett förstärkt arbete för fattigdomsbekämpning i kvarvarande länder. Kristdemokraterna har efterfrågat denna landfokusering i flera år, i bl.a. motioner till riksdagen, då vi önskat se en effektivisering av svenskt bistånd och en tydligare arbetsfördelning mellan givare. Även fortsatt kommer frivilligorganisationerna och kyrkornas arbete inom svensk biståndspolitik att stödjas och prioriteras högt av Kristdemokraterna och Alliansen.

Landfokuseringen ska ses som en av flera åtgärder som syftar till att höja effektiviteten och kvaliteten i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom landfokuseringen kan Sverige stärka partnerskapen med våra samarbetsländer och fortsätta vara en ledande givare med hög kvalitet, utan att öka de förvaltningsresurser som används för att genomföra utvecklingssamarbetet. Genom att resurser frigörs blir det möjligt att engagera sig djupare där Sverige fortsätter samarbetet. På så sätt uppnås en förstärkt fattigdomsbekämpning.

Kristdemokraterna är glada över att vi enats om en tydlig inriktning på Afrika. Det är av yttersta vikt att denna kontinent utvecklas inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter. Då biståndet främst skall vara inriktat på fattigdomsbekämpning är det naturligt att Afrika prioriteras då det är här de flesta av världens kvarvarande låginkomstländer finns.

Länder med demokratiunderskott som Kina och Vietnam fasas ut men detta kommer att ske via ett selektivt samarbete med fokus på aktörssamverkan med inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och miljö. Sveriges ambition är att ta vara på och utveckla relationer med länder där vi fasar ut. Dialogen med enskilda organisationer om hur detta ska ske är högprioriterad då det är av största vikt att erfarenheter, resultat och etablerade nätverk på bästa sätt kan tas tillvara.

De förändringar som föreslås när det gäller biståndspolitiken syftar alltså till att ta ansvar för vår tids viktigaste utmaning. Detta gör vi genom att fokusera samarbetet till länder där Sverige har bäst förutsättningar att bidra till landets fattigdomsbekämpning.