onsdag, oktober 10, 2007

Alla måste ta ansvar

(Publicerad på Lidkopingsnytt)

För oss kristdemokrater har det alltid varit centralt att människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag och veta att samhället reagerar mot våld och brott. I alliansregeringen väljer vi nu att påbörja den största satsningen i modern tid att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i.

Föräldraansvar och myndigheter
En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatser. Föräldrar har ett huvudansvar för att förmedla normer och värderingar till sina barn. Även skolan har en viktig roll. En förutsättning för att brottsligheten ska minska är en nära samverkan inom rättsväsendet och mellan rättsväsendets myndigheter, socialtjänst, psykiatrin och andra huvudmän. Möjligheten att ingripa tidigt mot drogmissbruk bland barn under 15 år kan förhindra att de utvecklar ett kriminellt beteende. Att bryta utanförskapet är en central del i del brottsförebyggande arbetet. Ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver en synlig och närvarande polis. Den största delen av den satsning som vi i alliansregeringen gjort lades hos polisorganisationen, i syfte att uppfylla regeringens mål om fler poliser i Sverige. Vårt mål att kunna ha 20 000 poliser till år 2010 kommer att infrias. På detta sätt kommer polisen bli än mer synlig och tillgänglig, dels för att öka medborgarnas trygghet och dels för att förebygga brott genom sin närvaro.

Alliansregeringen
Regeringen tar nu sitt ansvar för ett tryggare Sverige och nu gäller det också att gemene man tar sitt. I årets budget slår man fast att arbetet med att göra det möjligt till att införa en så kallad civilkuragelag ska inledas under 2008. Detta är något som vi i Kristdemokraterna gläds åt och har arbetat för länge. I svensk rätt finns idag ingen allmän skyldighet att vara verksam för att avslöja eller hindra brott. Det finns heller ingen plikt att anmäla ett brott som redan har begåtts eller någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsa. En civilkuragelag skulle innebära ett utvidgat krav och lagstadgad skyldighet att efter förmåga hjälpa någon som är i nöd. Exempelvis är det rimligt att ringa efter ambulans när någon är svårt skada eller påkalla hjälp när någon befinner sig i nöd.

Civilkurage är god moral

Moral kan inte ersättas av lagar. I vissa fall är det dock möjligt att stödja moral med lag och en civilkuragelag skulle stärka medmänskligheten. Brottsbalken har idag en etisk-moralisk grund. En lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd uppmuntrar och uppmärksammar ansvar. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte är godtagbart med likgiltighet eller passivitet för en medmänniska som är i nöd. Det behövs en lag som kräver ut ansvar att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. En civilkuragelag skulle vara ett ytterligare led i att skapa ett tryggare Sverige.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg

Annika Eclund, Distriktsordförande Kristdemokraterna i Skaraborg