fredag, oktober 05, 2007

Klimatförändringar hotar

(publicerad på Lidkopingsnytt)

Hotet om klimatförändringar utgör idag det största hotet mot vår gemensamma miljö. Klimatfrågan har det senaste året tilldragit sig ett ökat intresse. Allt fler svenskar kommer till insikt om klimatfrågans avgörande betydelse för det globala samhällets framtid.

Helhetsansvar

För oss kristdemokrater är det naturligt att ta helhetsansvar för vår gemensamma livsmiljö. En bärande tanke i kristdemokratin är förvaltarskapet, som innebär solidaritet både med dem som nu lever tillsammans på jorden och kommande generationer. Vi menar att människan är förvaltare av - och inte herre över - skapelsen. Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Med glädje ser vi nu hur alliansregeringen genomför viktiga åtgärder för en bärkraftig politik även inom miljöområdet. Regeringens budgetproposition för år 2008 innebär ett steg mot en hållbar klimatpolitik. Under den kommande treårsperioden avsätter regeringen en miljard kronor för att stärka klimatarbetet.

Klimatarbetet
Alliansregeringen vill medverka till långtgående klimatåtgärder utanför Sveriges gränser. När svenska företag bidrar till teknikutveckling i andra länder medför investeringarna ofta större utsläppsminskningar på den gjorda investeringen än vad som skulle ha kunnat uppnås för samma kostnad i Sverige. Därför höjs anslaget till internationella klimatinsatser med 36 miljoner årligen. Dessa insatser bidrar till hållbar utveckling, överföring av miljöteknik och stärkt internationellt klimatsamarbete. Dessutom inrättas ett nytt anslag i statsbudgeten för miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland. För detta ändamål avsätts 60 miljoner per år 2008-2010. Pengarna ska användas för arbete kring fortsatt myndighetssamarbete, reaktorsäkerhetsfrågor, icke-spridning, kärnavfall och strålskydd. Dessa medel har tidigare hanterats inom biståndsanslaget. Eftersom biståndet nu fasas ut från Ryssland förs medlen logiskt över till miljösidan

Moderna bränslen
De svenska skogarna kan i framtiden bli en viktig leverantör av fordonsbränslen. Regeringen prioriterar därför demonstration och affärsutveckling av så kallade andra generationens biodrivmedel, i första hand etanol från skogsråvara och förgasning av biomassa. Anslaget till energiforskning höjs med 40 miljoner årligen för att stärka utvecklingen av andra generationens biodrivmedel. För att stärka skogens roll i klimatarbetet höjer regeringen anslaget för ett hållbart uttag av biomassa med 10 miljoner kronor 2008 och med 30 miljoner kronor 2009.
Transportsektorn har under lång tid svarat för ökande utsläpp av koldioxid. Denna trend måste brytas genom kraftfulla satsningar på alternativa drivmedel. Miljöbilspremien, som infördes i våras, fortsätter under 2008 och 2009. Premien innebär att den som köper en ny miljöbil får 10 000 kronor direkt på banken.

Vetenskap
Klimatpolitiken måste grunda sig i beprövad vetenskap. Därför utökar regeringen anslaget till Rossby Centre vid SMHI med 8 miljoner per år för att ta fram underlag i form av klimatmodeller och scenarier.


Politiken

Kristdemokraterna fortsätter att vara pådrivande för att utveckla regeringens klimatpolitik. Detta blir inte minst viktigt när regeringen hösten 2008 skall lägga fram en offensiv klimatproposition och när Sverige under första halvåret 2009 skall vara ordförandeland i EU.

1 Comments:

Anonymous Johan Simu said...

Det glädjer mig enormt att se att vi ska sammarbeta mer med ryssland om kärnsäkerhet och kärnteknik. Båda sidorna har nog mycket att lära av varandra. Vet du vars jag kan läsa på lite mer om det här sammarbetet och exakt vad som ingår i budgetförslaget gällande detta sammarbete?

7:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home