fredag, april 11, 2008

Inför trygghetsboenden

Publicerad i VGT 10/4

Många äldre känner idag oro inför framtiden. En stor del av oron beror på en osäkerhet kring om de kommer att få den hjälp de behöver och att inte veta hur man kommer att bo.

Under 2000-talet, när socialdemokraterna styrde, försvann ungefär 18 000 platser i särskilt boende. En följd av detta är bland annat att antalet äldre som får hemtjänst har ökat kraftigt vilket på sina håll har lett till att hemtjänsten inte förmår ge önskad trygghet och kontinuitet. Mer än hälften av kommunerna saknar lämpliga äldrebostäder idag. Vi kristdemokrater anser att vi måste vända den här utvecklingen. Det kan ske genom att bygga fler särskilda boenden, införa trygghetsboenden och förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Boendet ska vara en källa till trygghet och glädje – inte till oro och ångest.

För att stimulera byggandet har regeringen infört ett investeringsstöd med 500 miljoner kronor varje år. Det innebär att många nu planerar för fler äldrebostäder. Äldre personer ska självklart ha rätt till plats i ett särskilt boende när de känner otrygghet eller när det finns medicinska behov.

Det finns också många äldre som inte söker plats i särskilt boende därför att de inte behöver den omsorg eller medicinska vård som erbjuds där. Ändå känner många ett behov av en boendeform som är anpassad för de behov som följer med åldrandet. Det kan handla om till exempel sämre syn, hörsel eller rörlighet. Kristdemokraterna vill därför införa en ny bostadsform för äldre - trygghetsboenden. Där ska det finnas möjlighet till viss hjälp och möjlighet till gemenskap.

På sikt menar Kristdemokraterna att alla äldre över 85 år ska kunna garanteras plats i ett anpassat boende. Man kan kalla detta en boendegaranti. Genom att bygga fler särskilda boenden – och införa fler boendeformer som trygghetsboende – kan en sådan boendegaranti införas. Det kräver att vi planerar för framtiden.

Kristdemokraterna vill öka äldre människors valfrihet, förbättra kvalitén i äldreomsorgen och säkerställa att det finns trygga boenden för alla. Det är något vi prioriterar oerhört högt.

torsdag, april 10, 2008

Till Sydafrika för att tala om den nya svenska biståndspolitiken

Pressmeddelande
Stockholm 10 april


Holger Gustafsson till Sydafrika för att tala om den nya svenska biståndspolitiken

- Den 12 - 18 april åker en delegation från Sveriges riksdag till Interparlamentariska unionens (IPU:s) församling i Kapstaden, Sydafrika. Jag kommer där hålla ett anförande om Sveriges nya biståndspolitik. Det känns oerhört stimulerande att få mötas i ett  sammanhang där vi trots olika förutsättningar samlas och diskuterar den viktigaste utmaning vi står inför, att bekämpa fattigdomen.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i Skaraborg och vice ordförande i riksdagsdelegationen.

Riksdagens pressmeddelande bifogas nedan.

För mer information:

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot för Skaraborg
mobil. 0703-459345

Interparlamentariska unionens 118:e församling hålls i Kapstaden, Sydafrika, den 13-18 april

Under tiden den 13-18 april 2008 arrangerar det sydafrikanska parlamentet IPU:s, Interparlamentariska unionens, 118:e församling i Kapstaden. Ca 600 parlamentariker från 100 länder förväntas delta. Den svenska delegationen leds av förste vice talman Jan Björkman (s). De övriga svenska parlamentarikerna som deltar är: Inger René (m), Krister Örnfjäder (s), Holger Gustafsson (kd), Ulf Nilsson (fp), Gustav Blix (m) och Marianne Berg (v).

Huvudämnet för generaldebatten är:
– Fattigdomsbekämpning

Inom olika utskott diskuteras följande teman:
– Individens integritetsskydd kontra staters säkerhet
– Parlamentarisk kontroll av biståndsmedel
– Migrantarbetares villkor och människohandel

Parallellt med konferensen ordnar den globala organisationen för parlamentens högsta tjänstemän, generalsekreterarassociationen, ASGP–Association of Secretaries General of Parliaments, ett möte. ASGP leds för närvarande av riksdagsdirektör Anders Forsberg.

För ytterligare information kontakta
Inger René (m), ordförande i riksdagens IPU-delegation, mobil 070-671 54 48
Eva Brolin, sekreterare för riksdagens IPU-delegation, mobil 070-609 67 39

Bakgrund IPU
Interparlamentariska unionen bildades 1889 och har som mål att främja kontakterna mellan parlamentariker och verka för fred och internationell samverkan. IPU har för närvarande 147 medlemsparlament. Huvudkontoret ligger i Genève och ett mindre kontor i New York då organisationen sedan 2002 är permanent observatör i FN.

onsdag, april 09, 2008

Regeringen måste uppmärksamma de kristna minoriteterna i Irak

Pressmeddelande
Stockholm 9 april 2008- Sveriges regering måste vidta kraftfulla åtgärder för att skydda de kristna minoriteterna i Irak och Mellanöstern. Under helgen som gick mördades en assyrisk präst tillhörande den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Bagdad av okända gärningsmän. Tiotusentals kristna kaldéer, syrianer och assyrier befinner sig på flykt från Irak som en följd av det våld som dagligen förföljer kristna minoriteter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till Turkiets militära intervention i norra Irak.

- Helgens mord är ännu ett uttryck för ökad terror mot kristna i Mellanöstern. För att kontra det senaste årets positiva utveckling i Irak trappar nu fanatiska krafter upp våldet och riktar det mot en utrotning av Iraks ursprungsbefolkning; de kristna minoriteterna.

- Från 2003 till 2008 har 48 kyrkor attackerats, bombats, bränts och förstörts. I januari 2008 utfördes sju koordinerade attacker mot kyrkor och kloster. Assyriska barn, munkar och nunnor har blivit halshuggna, kidnappade, och mördade. Mark och egendom har konfiskerats, företag förstörts.

– Över hela Mellanöstern avfolkas städer och byar på kristna minoriteter. Genom terror och trakasserier i flera länder med regimers goda minne drivs kristna på flykt. Landkonfiskationer, angrepp mot kyrkor, tortyr, misshandel, kidnappningar, tvångsäktenskap med muslimska män utgör bara en del av den långa lista som utgör exempel på den organiserade terrorn mot kristna i området. Regeringen måste reagera med kraft, exempelvis inom ramarna för EU för att få ett stopp på detta, avslutar Gustafsson.