onsdag, november 29, 2006

Frågor och svar

Nu har ministrarnas svar på mina frågor kommit.

Läs frågan och svaret om E20.
Läs frågan och svaret om fisketurismen.

torsdag, november 23, 2006

E20 genom Skaraborg måste prioriteras

I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det svenska näringslivets fortsatta internationella konkurrenskraft. Goda transportmöjligheter är av särskild betydelse i Sverige, då vi såväl har stora avstånd i landet och ett perifert läge till Europas centrum.

E20 är en av Sveriges viktigaste vägförbindelse. Kring E20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse. Kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen får inte hämma den ekonomiska tillväxten. Att bygga ut hela E20 till motorväg är därför en förutsättning för att Sveriges ekonomi skall kunna växa. De stora företagens syn på E20 visar att vägen idag inte alls uppfyller deras krav rörande leveransprecision och säkerhet.
E20 tillhör en av de mest olycksdrabbade europavägarna i hela Sverige. En snabb utbyggnad av E20 genom Skaraborg är därför av stor vikt också för att främja trafiksäkerheten.

Idag har jag frågat kommunikationsminister Åsa Thorstensson (c) hur hon kommer att arbeta med en fortsatt utbyggnad av E20 genom Skaraborg.

onsdag, november 22, 2006

Utveckla fisketurismen i Skaraborg

I Vänern och Vättern bedrivs ett omfattande fritids- och sportfiske. Fångsten uppgår till cirka 500 ton per år. Det innebär att Skaraborgsområdet är Sveriges största och viktigaste område för insjöfiske.

Det ökade fritidsfisket och de unika områdena kring Vänern och Vättern, med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett betydande turismområde. För detta krävs en gemensam nationell och regional samverkan.

I riksdagen har jag frågat näringsminister Maud Olofsson (c) hur hon vill utveckla fisketurismen i Vänern och Vättern. Jag hoppas på ett positivt svar eftersom jag har stora förväntningar och förhoppningar på att vår nya Alliansregering kommer att se Skaraborg såväl som en nationell som en internationell resurs.

fredag, november 17, 2006

Svar från Eskil

Jag har fått svar på min fråga till jordbruksministern angående förtida utbetalning av jordbruksstödet. Svaret är positivt. Erlandsson skriver bland annat:

"I budgetpropositionen för 2007 har regeringen angett en avsikt att undersöka möjligheten att betala ut gårdsstödet i slutet av det år stödet avser. Ett sådant arbete pågår och min förhoppning är att frågan ska kunna lösas så snart som möjligt".

Läs hela svaret här.

torsdag, november 16, 2006

Fråga om fisketurism

Vänern och Vättern har idag en god tillgång på fisk och miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Men för att detta ska ske är regional och nationell samverkan nödvändig. Är näringsministern beredd att arbeta för att områdets fisketurism ska utvecklas och öka? Det har jag frågat näringsminister Maud Olofsson idag. Läs frågan här.

onsdag, november 15, 2006

Debatt om jordbruksstöd

Mitt förslag om att ge Skaraborgs bönder förtida utbetalning av tex gårdsstödet har fått mothugg. Läs debatten här.

måndag, november 13, 2006

Kristdemokraterna satsar på jordbruket i Skaraborg

Jordbruket i Skaraborg skapar tusentals arbetstillfällen och är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. En stor utmaning för oss politiker är att skapa rättvisa konkurrensvillkor för våra svenska bönder.

Jordbruket och dess förädlingsindustri har en central roll för sysselsättningen på landsbygden i Skaraborg. I Skaraborg är en stor del av befolkningen sysselsatta med jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsindustrin. Skaraborg torde vara ett av de mest livsmedelsintensiva områdena i Sverige.

Genom att ytterligare utveckla exporten av förädlade livsmedel som produceras i Skaraborg kan vi också stärka den ekonomiska tillväxten samt skapa fler arbetstillfällen. Detta är högprioriterat för den nya regeringen som sätter kampen för fler jobb högst på dagordningen.

torsdag, november 09, 2006

Fråga till Eskil

Många lantbrukare i Skaraborg och i södra Sverige har i år fått betydligt mindre skördar än tidigare på grund av höstens rikliga regn. I flera fall har upp till halva skörden regnat bort. Detta innebär naturligtvis stora ekonomiska förluster. Ett sätt att hjälpa dessa bönder kan vara att den nya Alliansregeringen öppnar upp för möjligheten att utbetala EU:s arealstöd redan under december månad.

Idag har jag ställt en skriftlig fråga till jordburksministern angående detta. Frågan bifogas i sin helhet nedan.

Förtida utbetalning av jordbruksstöd

Många lantbrukare i Skaraborg och i södra Sverige har i år fått betydligt mindre skördar än tidigare år på grund av höstens myckna regn. I flera fall har upp till halva skörden regnat bort. Detta innebär naturligtvis stora ekonomiska förluster.

Ett sätt att hjälpa dessa bönder kan vara att den nya Alliansregeringen öppnar upp för möjligheten att utbetala EU:s arealstöd redan under december månad.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till jordbruksministern:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern vidta för att möjliggöra att EU:s arealstöd kan utbetalas redan under december månad?

onsdag, november 01, 2006

Bensinpriset

Det höga bensinpriset var en mycket viktig fråga för oss kristdemokrater i valrörelsen. Vi hade ett finansierat förslag om halverad moms på bensin och andra drivmedel, ett förslag som skulle innebära ett sänkt bensinpris vid pumpen med cirka 1,30 kr per liter.

Tyvärr ser vi nu bensinpriset öka med nio öre per liter från och med årsskiftet. Anledningen till detta är en indexuppräkning som är något som är beslutat sedan tidigare och som sker varje år, utan några nya beslut.

Kristdemokraterna var ensamma i valrörelsen om att driva frågan om halverad moms på bensin och än så länge har vi tyvärr inte lyckats få gehör från våra Alliansvänner. Men vi kristdemokrater tänker inte ge upp frågan om sänkt bensinpris. Vi kommer att fortsätta kämpa för att hålla bensinpriserna nere så att människor ska ha råd att köra sin bil.