måndag, juni 25, 2007

Är det vi i kd som har fel om äktenskapet?

22/6 hade jag en debattartikel i Mariestads-tidningen om äktenskapet.

Det pågår en intensiv politisk kampanj i riksdagen för att ändra äktenskapslagstiftningen så att den blir tillgänglig också för samkönade relationer. När Nya Moderaterna nu är på väg att ansluta sig till RFSL:s position, utropar dess ordförande Sören Andersson att, nu är det endast Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Nationaldemokrater som utövar motstånd mot en könsneutral äktenskapslag. Att använda ”guilt by association” och insinuera att vi kristdemokrater skulle vara ungefär lika med dessa grupper är naturligtvis oerhört lågt. Skulle alla som tycker att äktenskapet betecknar ett förbund mellan en man och en kvinna ha en grumlig och främlingsfientlig agenda? Tvärtom är det ju så att den största delen av den civiliserade världen sedan hundratals år tillbaka tillämpar äktenskapslagen för relationen mellan en man och en kvinna. Det är knappast vi kristdemokrater som är udda när vi hävdar att vi ska behålla nuvarande ordning! Jag är dessutom övertygad om att väldigt många svenskar med varierande politisk tillhörighet delar denna uppfattning och tror att opinionsmätningar skulle kunna bekräfta denna bild.

Äktenskapet bör bevaras
Vi tycker alltså att det är motiverat att behålla äktenskapet och partnerskapet som två olika samlevnadsformer. Barn som föds i ett äktenskap får automatiskt en mamma och en pappa. Vi anser att det är oerhört problematiskt om barn som föds i samkönade relationer redan från födseln juridiskt kan gå miste om sitt biologiska arv i form av en mamma eller en pappa. Det handlar inte om att moralisera eller diskriminera andra samlevnadsformer utan vår bedömning är att det bästa som kan ges barnen är en väl fungerande familj som skyddas av en äktenskapslag som samhället reserverar för just detta mål. Sen är det självklart så att det i många fall i praktiken inte fungerar på det viset och lika självklart är det att homosexuella personer är lika bra föräldrar som heterosexuella. Däremot har alla rätt till både en mamma och en pappa.

Vi anser också att äktenskapet per definition betecknar en relation mellan en man och en kvinna och anser inte att det finns något egentligt skäl att gå in och konstruera en ny betydelse av detta begrepp. Äktenskapet har en oerhört djup historisk och språklig förankring och det inte bara i Sverige.

Moderaterna skall debattera och besluta i frågan på sin rikskonferens i september, men moderaten Anna Kinberg Batra och centerpartisten Fredrick Federley samt en rad andra talespersoner har frankt deklarerat att polygami, med tre eller flera i samlevnad, också skall omfattas av äktenskapslagstiftningen för dem som vill så. Detta innebär att lagstiftningen skall vara köns- och antalsneutral. För det första vore detta naturligtvis problematiskt ur en rad perspektiv, inte minst för barnen som föds i sådana relationer. För det andra är det i de delar av världen som praktiserar polygami vanligast att det är männen som har flera fruar. Det brukar alltså vara kvinnorna som drar det kortaste strået, och därför vill jag ställa frågan om detta är den jämställdhet som vi i Sverige vill se?

Politisk och medial tystnad

På tu man hand och i riksdagskorridorerna är det många som betygar att de har en annan uppfattning än den som partierna av liberalitetsmotiv framför. Situationen är nu sådan att frågan inte går att diskutera på normalt sätt inom politiken eller media om ”man skall vara med sin tid”. Ingen vågar ta debatten.
En viktig aspekt är, att så länge Kristdemokraterna är en del av regeringen finns det ingen Alliansregering som står bakom en köns- och antalsneutral äktenskapslagstiftning. Men riksdagen kan köra över regeringen och själv utforma och besluta om en sådan lag.

Är det då vi kristdemokrater som är udda och har fel? Våga ta debatten och låt den handla om sakfrågan!

Jakten på billig sprit är osund

21/6 hade jag en debattartikel i Västgöta-tidningar.

På senaste tiden har svensk och europeisk alkoholpolitik återigen hamnat i fokus, mycket med anledning av domen om att inte förbjuda distanshandel av alkohol, exempelvis via Internet. Jag välkomnar debatten om alkoholpolitiken men menar att den borde handla om hur vi kan slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik under de förutsättningar som råder.

Drömmen om billig sprit

Jag tycker att det är beklagligt att så många verkar jaga billig sprit. Det är osunt och visar att något har gått snett. En överfokuserad spritkultur är destruktiv och nedsättande. Det finns så mycket annat positivt vi borde ägna mer tid och kraft åt. För många människor är tyvärr alkoholen allt annat än festlig och vi måste alla ta vårt gemensamma ansvar för att minska de skador som följer av hög alkoholkonsumtion.

Att avskaffa Systembolaget löser inte problemet

Ledaren i Västgöta-tidningar den 7 juni menar att det vore rimligt att avskaffa alkoholmonopolet och tillåta fler än Systembolaget att sälja alkohol. Detta för att det inte är förenligt med EU:s principer om fri rörlighet av varor och tjänster, och för att ålderskontrollen torde vara bättre vid köp i butik än vid Internet. Jag delar oron för att det blir svårigheter när det gäller ålderskontroll vid köp över Internet. Men vi löser ju inte ett problem med att vi skapar ett annat. Vi ökar stället risken att minderåriga får många vanliga butiker att testa för otillåtna inköp.

Slå vakt om människorna och begränsa drogerna
Vi kristdemokrater vill slå vakt vid den restriktiva alkoholpolitiken som måste innehålla flera faktorer. Vi vet att det mest effektiva för att hålla nere konsumtionen och därmed skadorna är priset och tillgängligheten. Men lägre priser och ökad tillgänglighet visar all tillgänglig forskning att allt för många dricker mer vilket också ger större alkoholskador. Krångligare än så är det inte.
Från politikens håll bör vi värna Systembolaget öka informationsinsatserna för bättre kunskap om alkoholens konsekvenser och använda prisinstrumentet. Vår modell för en restriktiv alkoholpolitik utgör idag ett allt större intresse för många EU-länder som står inför stora folkhälsoproblem. Alkohol är inte vilken vara som helst ur folkhälsosynpunkt. Vi bör värna vår folkhälsa och göra vad vi kan för att minska alkoholens skadeverkningar.

Gemensamt och personligt ansvar
Som enskilda kan vi göra viktiga insatser. Vi kan vara personliga föredömen, vi kan bestämma oss för att skydda barn och ungdomar genom att aldrig acceptera misstänkt langning. Vi har både ett gemensamt och ett personligt ansvar. Man behöver varken vara organiserad nykterist eller alkoholläkare för att inse överkonsumtionens konsekvenser för både den enskilde och folkhälsan. Det ansvaret bör både politiker och media stå upp för!

torsdag, juni 07, 2007

Satsning på små företag ger fler jobb på hemorten

(publicerad i Mariestads-tidningen 7/6)

Alliansregeringen menar att nyckeln till fler jobb är att det ska bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Vi kristdemokrater vill se ett samhälle där människor uppmuntras att förverkliga en företagsidé. Det är naturligtvis bra för ekonomin i stort också för de människor som får jobb nära hemma. Det är också ett sätt att ta tillvara på människors initiativ och kreativitet. Redan i samband med vårpropositionen genomför vi en rad åtgärder som syftar till detta men det är bara ett första steg och vi återkommer med fler åtgärder framöver.

Bättre ekonomiska möjligheter

Vi avskaffar förmögenhetsskatten. Detta gör att mer pengar kommer att stanna i Sverige och investeras här vilket kommer att öka möjligheterna för flera företag att utvecklas och växa på sin hemort. Dessutom utökar vi möjligheterna för ALMI att ge krediter till små och medelstora företag. Vi sätter summan till 100 000 kronor utan krav på medfinansiering. Detta gör att grupper och personer som idag har svårt att få medel från kapitalmarknaden nu får bättre möjligheter.

Pengar löser inte allt
Visst är det viktigt med sänkta skatter och ge bättre möjlighet till lån men det är också viktigt att företagare får stöd när det gäller rådgivning och utvecklingsinsatser. Här fyller ALMI redan en viktig funktion gentemot småföretagare. Insatser som kan utvecklas än mer. Det är för mycket regelkrångel för företagare idag. Regeringen satsar på att stegvis nå målet att minska företags administrativa bördor med 25 % inom mandatperioden. Om reglerna utformas på ett enklare sätt kan företagaren lägga sin tid på verksamheten istället vilket i förlängningen leder till fler jobb. Vi kommer under året att förlänga redovisningsperioden för momsinbetalning från en månad till tre månader, för företag som har högst 40 miljoner kronor i omsättning per år.
Många företagare klagar på tryggheten. Detta måste vi ta på största allvar och genomför en utredning för att se över företagares försäkringar i trygghetssystemen. Detta för att göra trygghetssystemen bättre och mer överblickbara. En viktig del är att underlätta en övergång från anställd till företagare.
Vi satsar på forskningsstöd till små och medelstora företag och speciellt på området miljöteknik där potentialen är enormt stor.

Kvinnor, unga och invandrare är nyckelgrupper
Regeringen riktar särskilda insatser för att öka antalet företagare bland kvinnor, unga och invandrare. Regeringen avsätter 20 miljoner för att genomföra ett åtgärdsprogram för invandrares företagande. Vi avsätter också 100 miljoner kronor för att stärka kvinnors företagande och öka forskningen och kunskapen om kvinnors företagande. Förutom dessa riktade insatser höjs taket på ALMI:s mikrolån.

Alternativa vårdformer
Detta öppnar upp för fler alternativa driftsformer när det gäller vård och omsorg som är av stor betydelse för kvinnors företagande. Vi vill se en mångfald av fler ideella, kooperativa och privata vårdgivare. Regeringen har avsatt 40 miljoner för att underlätta för vårdpersonal som vill ta över och driva vård i egen regi. Som bekant avskaffas ”stopplagen” inom sjukvården.
Entreprenörskap skall bli en integrerad del av skolan. Lärlingsutbildningen kommer att göra fler unga trygga i sina yrkeskunskaper, vilket i sin tur leder till att fler kan och vill starta eget. Vår ambition är sänka arbetsgivaravgifterna för delar av tjänstesektorn från 1 januari 2008. Vi är övertygande om att det finns stor potential för nya och växande företag inom detta område.

Avdrag för hushållstjänster är bra för familjer

(Publicerad i Västgöta-tidningar 5/6)

I onsdags fattade riksdagen beslut om att införa avdrag för hushållstjänster redan från 1 juli i år. Avdraget innebär att skatten minskas med 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor per år. Vi kristdemokrater är mycket glada att vi äntligen fått detta beslut. Avdraget innebär att vi kommer att få se fler nya företag och att många tjänster kommer att gå från att vara svarta till att bli vita. Det innebär också att möjligheten för fler människor och familjer att anlita tjänster av olika slag blir betydligt större. Vi är helt övertygade om att familjer idag behöver mer valfrihet och flexibilitet – inte mindre. Avdraget innebär ett stort steg i denna riktning. Familjer kan exempelvis göra avdrag för kostnader de har för barnpassning eller så kan de anlita experter till exempelvis matlagning och lättare trädgårdsarbete för att kunna ägna sin egen lediga tid till att umgås med barnen. Avdraget innebär alltså en vinst för såväl den som drömmer om att nyttja hushållstjänster men som inte har råd såväl för existerande eller nya småföretag som nu får en verklig chans att kunna växa. Vi vänder oss emot våra meningsmotståndare som närmast föraktfullt talar om de som utför tjänsterna som ”pigor”. Enligt vår uppfattning är tjänster som matlagning, städning och att ta hand om barn oerhört värdefulla uppgifter.

måndag, juni 04, 2007

Utveckla Ekobrottsmyndigheten

(publicerad i Västgöta-tidningar 2/6)

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är den samordnande kraften för bekämpningen av all ekonomisk brottslighet i Sverige och inriktar sitt arbete särskilt på grova brott. Myndigheten har idag mycket goda verksamhetsresultat. En utredning föreslår att myndigheten ska läggas ned och att verksamheten ska övertas av Åklagarmyndigheten och Polisen. Vi kristdemokrater ifrågasätter om Polisen och Åklagarmyndigheten kommer att prioritera arbetsmetoderna som används inom EBM, vilka är en förutsättning för att den nya organisationen ska lyckas. Utredningens resonemang är motsägelsefullt. Å ena sidan vill man lägga ner myndigheten, å andra sidan säger man att de gör ett bra jobb och att de som tar över ska sköta arbetet på samma sätt. Tyvärr finns inga garantier för detta.

Kristdemokraterna anser att all avancerad ekonomisk brottslighet kräver samlade och kraftfulla insatser. Inom EBM bör därför den geografiska uppdelningen tas bort och arbetet bör än mer inriktas mot grov ekonomisk brottslighet. Kristdemokraterna vill värna och utveckla Ekobrottsmyndigheten.

fredag, juni 01, 2007

Chockerande förbud mot Thailändare älskar Thailändare

Pressmeddelande
Stockholm 1 juni 2007

Chockerande förbud mot Thailändare älskar Thailändare

- Den thailändska demokratin är på väg att förintas sedan man i dagarna beslutat att förbjuda den förre premiärministern Thaksin Shinawatras parti Thai Rak Thai (Thailändare älskar thailändare). Det är av yttersta vikt att Sveriges utrikesminister Carl Bildt inom ramarna för EU nu agerar med kraft för att fördöma det inträffande, då den svenska utrikespolitiska linjen tydligt innebär ett värnande av demokrati och flerpartisystem.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet och ledamot i riksdagens IPU-grupp, i en kommentar till veckans händelser i Thailand.


- Den styrande militärjuntan, som i fjol genomförde en kupp som avsatte Thaksin medan han befann sig på besök i New York, kommenderade också i veckan ut tusentals soldater för att stävja folkets vrede efter det tagna beslutet - ett beslut som innebar att man på obestämd framtid förbjudit den störtade premiärministerns parti. Utvecklingen i Thailand är oacceptabel och omvärlden måste gemensamt sätta press på landets ledning för att inte eliminera demokratin totalt, fortsätter Gustafsson.

- Samtidigt är det viktigt att läget inte förvärras i de allt mer oroliga delarna i södra Thailand. Elva soldater dödadess under torsdagen i den enskilt värsta attacken mot de väpnade styrkorna sedan det muslimska upproret mot centralregeringen startade 2004. Omvärlden måste även uppmärksamma denna oroväckande utveckling som hotar att destabilisera hela regionen ytterligare, avslutar Gustafsson.


För mer information:

Holger Gustafsson
Tel. 08-786 43 09
mobil 070-345 93 45

Replik i NLT 1/6

Svar till socialdemokraterna i Götene

Landsbygdens frågor väger tungt för kd

Kristdemokraterna har av sociala skäl drivit politiken om en sänkning av bensinskatten. Vi bedömer det som mycket önskvärt för alla oss som bor landet och är beroende av bilen för att vardagen skall fungera. Det gäller allt från resor till och från arbetet, barnfamiljers behov till och från barnomsorg och fritidsaktiviteter till rent sociala resor. Vi behöver bilen för alla transporter som inte kan lösas med allmänna kommunikationer.

Av artikeln den 28/5 förstår jag att också Socialdemokraterna i Götene tycker att detta är en eftersträvansvärd politik som de skulle ha önskat att vi kunnat genomföra tillsammans med Alliansregeringen.
Den gamla regeringen hade, tillsammans med övriga vänsterkartellen, beslutat att genomföra automatiska bensinprishöjningar varje årsskifte. Jag beklagar att Alliansregeringen inte valde att stoppa den förra regeringens beslut.

Jag konstaterar att vi inte har stöd hos övriga partier inom Alliansen för en bensinskattesänkning inför den förestående klimatpolitiken. FN:s rapport om klimatfrågornas betydelse och konsekvenser gör att vi alla som tar den på allvar måste göra en hel del omprioriteringar i politiken. Ni skall veta att för Kristdemokraterna väger landsbygdens sociala frågor mycket tungt. Därför slår vi alltid vakt om bilen som ett flexibelt och nödvändigt transportmedel.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg