torsdag, september 27, 2007

Nya principer ger effektivt bistånd

(Publicerad i Världen idag 25/9 -07)

För oss kristdemokrater är det självklart att vi har ett ansvar för alla människor – oavsett var på jorden de bor. Vi kan aldrig stillatigande se på när våra medmänniskor lider. Vi vill aktivt verka för att människor och länder ska kunna lyfta sig ur fattigdom och få ta del av mänskliga rättigheter i praktiken. Detta grundläggande perspektiv måste genomsyra all politik. Kristdemokraterna har alltid stått upp för ett högt bistånd och detta måste naturligtvis vara effektivt så att det verkligen tjänar sitt syfte. Valet ska inte handla om huruvida vi ska ha ett högt eller ett effektivt bistånd utan vi ska ha både och.

Det är glädjande att Alliansen presenterat en landfokusering inom biståndet som syftar till ökad effektivitet och därmed ett förstärkt arbete för fattigdomsbekämpning i kvarvarande länder. Kristdemokraterna har efterfrågat denna landfokusering i flera år, i bl.a. motioner till riksdagen, då vi önskat se en effektivisering av svenskt bistånd och en tydligare arbetsfördelning mellan givare. Även fortsatt kommer frivilligorganisationerna och kyrkornas arbete inom svensk biståndspolitik att stödjas och prioriteras högt av Kristdemokraterna och Alliansen.

Landfokuseringen ska ses som en av flera åtgärder som syftar till att höja effektiviteten och kvaliteten i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom landfokuseringen kan Sverige stärka partnerskapen med våra samarbetsländer och fortsätta vara en ledande givare med hög kvalitet, utan att öka de förvaltningsresurser som används för att genomföra utvecklingssamarbetet. Genom att resurser frigörs blir det möjligt att engagera sig djupare där Sverige fortsätter samarbetet. På så sätt uppnås en förstärkt fattigdomsbekämpning.

Kristdemokraterna är glada över att vi enats om en tydlig inriktning på Afrika. Det är av yttersta vikt att denna kontinent utvecklas inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter. Då biståndet främst skall vara inriktat på fattigdomsbekämpning är det naturligt att Afrika prioriteras då det är här de flesta av världens kvarvarande låginkomstländer finns.

Länder med demokratiunderskott som Kina och Vietnam fasas ut men detta kommer att ske via ett selektivt samarbete med fokus på aktörssamverkan med inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och miljö. Sveriges ambition är att ta vara på och utveckla relationer med länder där vi fasar ut. Dialogen med enskilda organisationer om hur detta ska ske är högprioriterad då det är av största vikt att erfarenheter, resultat och etablerade nätverk på bästa sätt kan tas tillvara.

De förändringar som föreslås när det gäller biståndspolitiken syftar alltså till att ta ansvar för vår tids viktigaste utmaning. Detta gör vi genom att fokusera samarbetet till länder där Sverige har bäst förutsättningar att bidra till landets fattigdomsbekämpning.

torsdag, september 20, 2007

Vi har mycket att fira!

(publicerad i Mariestads-tidningen och SLA 20/9)

Ahlin, Green, Björck och Ohlsson ställer frågan vad vi i Alliansen firar. Detta med anledning av det gått ett år sedan svenska folket valde en ny regering. Det finns mycket som är värt att fira och samtidigt är det värt att komma ihåg att det endast gått ett år och om vi fortsätter i den takt som vi startat kommer det finnas många anledningar att fira framöver. Ett år efter att vi tog över regeringsmakten visar en kartläggning som tidningen Riksdag och Departement gjort att 8 av 10 vallöften kan bockas av för att de antingen är genomförda eller påbörjade.

Ger människor en chans till arbete
Allians för Sverige gick till val på att bryta utanförskapet och ge människor en chans att arbeta och få mer makt över sina liv. På området jobb och företagande är det allra mesta genomfört. Exempelvis har det införts ett jobbskatteavdrag för dem som arbetar, nystartsjobb och instegsjobb som är anställningar som har införts för att ge ett extra stöd till dem som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Unga gynnas speciellt av den halverade arbetsgivaravgiften när någon mellan 19 och 24 år anställs. Dessutom har en rad åtgärder påbörjats och genomförts när det gäller förenklingar för småföretag och vi har också satsat speciellt på att förbättra tillgången till kapital för kvinnor som vill starta eget. Vi är övertygade om att det finns otroligt mycket potential i det.

Satsning på äldre

Vi kristdemokrater är naturligtvis också oerhört stolta över bland annat de satsningar som görs för våra äldre. Ingen ska behöva vara orolig över att åldras utan kunna känna trygghet i att de kommer att få det stöd de behöver. Regeringen har bland annat satsat på ett investeringsstöd som kan användas för att bygga fler äldreomsorgsplatser ute i kommunerna. Dessutom har kommunerna kunnat söka pengar för olika former av kvalitetssatsningar i äldreomsorgen.

Vårdnadsbidraget till barnfamiljer

Att Sveriges familjer nu får möjlighet att bestämma mer över sin vardag genom att det blir möjligt för kommunerna att införa ett vårdnadsbidrag från 1 juli 2008 är ju också något som det finns all anledning att fira. Jag vet i alla fall att många småbarnsfamiljer firat detta sedan nyheten kom att det som vi kristdemokrater kämpat för så länge äntligen blir verklighet.

Reformerna fortsätter

Fortfarande finns det naturligtvis mycket kvar att göra. Det handlar exempelvis om att fortsätta satsningarna på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden som de som är sjukskrivna och inte får den rehabilitering de självklart har rätt till, det handlar om psykiatrin, införandet av en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, fortsatta satsningar på klimatet och en hel del annat. Men att vi kan bocka av 8 av 10 vallöften redan efter ett år gör att vi kan vara förvissade om att regeringen kommer att fortsätta arbetet med att genomföra vallöfte efter vallöfte också framöver.

Viktigast av allt

Ni glömmer det allra viktigaste som hände för ett år sedan, att svenska folket valde bort den gamla och trötta socialdemokratiska regeringen. En trött regering med allt fokus på en statsminister för länge sedan tappat lusten och visionerna inför framtiden. Svenska folket valde bl.a. bort en situation där unga människor mellan 20-30 år skickades in i förtidspension för att rätta till arbetslöshetsstatistiken. En politik som exkluderade och skapade utanförskap för vanliga människor, de flesta inom LO-kollektivet.

onsdag, september 12, 2007

Äntligen vårdnadsbidrag

(publicerad i Mariestads-tidningen 12/9 -07)

Från och med den 1 juli 2008 införs vårdnadsbidraget och föräldrar som vill få mer tid med sina små barn kan äntligen få det! I och med vårdnadsbidraget kan varje familj själva få välja vad som passar dem och deras situation bäst. Tack vare kristdemokraterna förbättras situationen nu för familjer med små barn. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Vårdnadsbidraget kan för många vara den pusselbit som behövs för att ge lite mer utrymme under en pressad, men betydelsefull och rolig tid i livet. Det finns all anledning att fira denna valfrihets- och rättvisereform ordentligt!

Värna familjen
Vi Kristdemokrater tror på de små naturliga gemenskapernas betydelse. Människor behöver en nära gemenskap för att utvecklas som personer. Det finns flera viktiga gemenskaper men familjen har den oöverträffat viktigaste rollen för att ge människor de bästa förutsättningarna. Utan fungerande familjer fungerar inte heller samhället. Vi människor är ofullkomliga och det existerar inga perfekta familjer men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt. Att familjerna får möjlighet att själva forma sin vardag utifrån just sina förutsättningar och behov är helt grundläggande i detta synsätt.

En möjlighet- inte en fälla
Vi vänder oss emot socialdemokraternas med fleras retorik där vårdnadsbidraget utmålas som en kvinnofälla. På vilket sätt det skulle vara en fälla att under ett begränsat antal år stanna hemma med barnen framgår inte. Däremot önskar vi verkligen att pappor kommer ta chansen att tillbringa mer tid med sina barn. Att vi vuxna inte förmått skapa ett jämställt samhälle är dock inget som våra barn, som behöver tid med sina föräldrar, ska få lida för. Alliansregeringen kämpar för att bryta utanförskapet och återupprätta arbetslinjen. Detta innebär att de som kan arbeta också ska arbeta. Detta innebär dock inte att alla människor ska jobba fler timmar, exempelvis är det fullt rimligt att personer under småbarnsåren arbetar lite mindre. Det handlar om att göra rimliga avvägningar och för oss kristdemokrater är det naturligt att prioritera barnen och familjers möjlighet till valfrihet.

Efterlängtat
Vårdnadsbidraget fanns i ett halvår 1994 innan Socialdemokraterna tog bort det igen så fort de kom till makten. Över 70 procent av de berättigade föräldrarna nyttjade vårdnadsbidraget vilket visar på att intresset var mycket stort. Föräldrauppror och namninsamlingar har under lång tid krävt ökad rättvisa för familjer och i flera kommuner har det arrangerats folkomröstningar med positiva resultat. Att föräldrar kräver att få bestämma hur deras barn ska tas om hand och få rimliga ekonomiska förutsättningar för det är helt naturligt. I Skaraborgs län har än så länge Essunga, Falköping, Götene, Skara, Skövde, Töreboda och Vara, enligt en undersökning som SVT:s Aktuellt gjort, sagt att de vill införa vårdnadsbidrag när det blir möjligt. För alla familjer i dessa kommuner kommer detta alltså att kunna bli en verklighet från 1 juli. Vi hoppas nu att också övriga kommuner i Skaraborg följer deras exempel.

Holger Gustafsson Riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg
Annika Eclund Distriktsordförande Kristdemokraterna Skaraborg

tisdag, september 04, 2007

Äntligen införs ett vårdnadsbidrag

Pressmeddelande
Köpenhamn 4 september 2007

Äntligen införs ett vårdnadsbidrag!

– Nu ökar valfriheten och rättvisan i familjepolitiken! Föräldrar får nu möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn, antingen genom att vara hemma en längre tid eller genom att gå ner lite i arbetstid. Tack vare Kristdemokraternas ansträngningar får fler föräldrar möjlighet att välja vad som passar deras barn bäst. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg, i en kommentar till att regeringen nu gjort klart att vårdnadsbidraget kan införas från 1 juli 2008.

– Det är föräldrarna och inga andra som vet vad som är bäst för dem och deras barn. Familjer är alla olika, och har olika behov. Vårdnadsbidraget är en sann rättvise- och valfrihetsreform som ger ett viktigt stöd till de familjer som väljer att själva ta hand om sina barn, fortsätter Holger Gustafsson.

–Redan idag jobbar många föräldrar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Med vårdnadsbidraget kan nu deras situation underlättas, fortsätter Holger Gustafsson.

- Att vårdnadsbidraget blir en verklighet bygger på att kommuner fattar ett beslut om att införa vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna kommer att driva den frågan stenhårt i varje kommun i Skaraborg, avslutar Holger Gustafsson.