tisdag, februari 28, 2006

Boendegaranti för äldre

Efter elva år med en (s)-regering har äldreomsorgen stora brister. Ensamhet och isolering plågar många äldre svårt. Vårdbehövande får inte den vård och omsorg de har rätt till och ansvaret vältras över på anhöriga i alltför hög grad.

Det har blivit allt svårare att få äldreomsorg. Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 nya platser i äldreboenden. Resultatet hittills är 13 500 färre!

Under 1980-talet fick de äldre kämpa för sin rätt att få bo kvar hemma. Tjugo år senare är problemet det motsatta. Kristdemokraterna vill därför införa en boendegaranti inom äldreomsorgen som innebär att den som är 85 år eller äldre är garanterad plats på anpassat boende.

fredag, februari 24, 2006

Regeringen bluffar om fler poliser

Socialdemokraternas vallöfte år 2002 om 4 000 nya poliser under mandatperioden är en bluff. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda sagts upp.

Antalet anmälda brott i Västra Götaland har ökat med sex procent de senaste tio åren. Men antalet poliser ökar inte i takt med brotten, tvärtom. Polismyndigheten i Västra Götaland har anställningsstopp. Det innebär att polisen saknar möjlighet att anställa nyutbildade poliser. För detta bär regeringen och socialdemokraterna skulden och ansvaret.

Kristdemokraterna vill bryta denna trend och kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis.

Polisen är den myndighet som i flera år i rad fått sämst betyg av dem som kommit i kontakt med myndigheter. Ytterst är detta socialdemokraternas ansvar. Det är därför dags att befria socialdemokraterna från det ansvar som de inte tagit. Det är hög tid för en ny regering.

Foto: Polisen.se

onsdag, februari 22, 2006

Sverige står inför stora utmaningar

En vanlig dag går runt en och en halv miljon vuxna inte till jobbet eller arbetar mindre än de skulle önska. Den socialdemokratiska regeringen klarar inte jobben. Deras politik skapar inte jobb. Det lönar sig för dåligt att arbeta och att man inte vill starta och driva företag som anställer fler.

För att möta dagens och morgondagens utmaningar behövs en politik för arbete och trygghet som gör det mer lönsamt att arbeta, mer attraktivt att anställa och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. I dagarna har Allians för Sveriges tillväxtgrupp presenterat en politik för arbete och tillväxt.

Vi vill underlätta för fler äldre att på sina villkor stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Allians för Sverige lägger en rad konkreta förslag, tex:
 • Vi vill införa ett jobbavdrag, vilket bl.a. innebär att äldres inkomster upp till ca 60 000 kr
  skattebefrias
 • Vi vill slopa arbetsgivaravgiften för äldre
 • Vi vill förbjuda diskriminering till följd av ålder
 • Vi förstärker satsningen för att snabbare få tillbaka långtidsfrånvarande till arbetsmarknaden
 • Vi vill inrätta ett äldreråd

Ett tryggt Sverige


Alliansens arbetsgrupper presenterar sina slutrapporter på löpande band inför konventet som börjar imorgon. I dag är det dags för rättsgruppen att presentera sitt arbete.

Skyddet för brottsoffren måste stärkas framförallt när det gäller kvinnor som fallit offer för mäns hot och våld. Rapporten innehåller förslag om att den man som allvarligt bryter mot besöksförbud ska bevakas och tvingas bära elektronisk fotboja.

Allians för Sverige satsar på att få 20 000 nya poliser på fyra år. Vi vill att människor ska kunna nå polisen snabbt, ringer man 112 ska det inte ta mer än en minut innan man får tala med någon. Fler poliser i yttre tjänst som kan arbeta lokalt och tillsammans med andra mot brott är viktiga punkter i programmet.

Nyckeln till minskad brottslighet ligger till stor del i att hindra den kriminella nyrekryteringen genom både tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottsligheten. Föräldrarnas ansvar för sina barn måste understrykas.

tisdag, februari 21, 2006

Mer kunskap – En modern svensk utbildningspolitik

Sverige behöver mer kunskap, både för att vi ska nå framgång och välstånd som nation och för att varje individ har rätt till bildning och utveckling. Därför har Allians för Sverige presenterat en rapport om hur vi vill utforma vår gemensamma skolpolitik.

För oss inom Allians för Sverige är det viktigt att ingen elev ska behöva gå osedd genom grundskolan. Elever ska få stöd tidigare än idag för att fler ska nå målen. Därför måste elevernas kunskaper utvärderas genom prov och betyg tidigare än idag.

Rapporten innehåller 143 punkter med förslag. Några av dessa återges nedan.
 • Skolstart ska kunna ske på höst- eller vårtermin för sex- och sjuåringar
 • Betyg införs fr.o.m år 6
 • Fler betygssteg
 • Lärares befogenheter för att upprätthålla ordning och trygghet ska öka
 • Skolk ska redovisas i elevernas betyg
 • Endast behöriga lärare ska kunna tillsvidareanställas

Socialdemokratisk jämställdhet i praktiken

Socialstyrelsen beskriver i en ny nationell rapport hur de svenska samhället passiviserar handikappade kvinnor jämfört med män. Medan män får bostad och jobb erbjuds kvinnor färdtjänst och sjukersättning. Granskningen visar också att män får särskilt boende medan kvinnor erbjuds stöd i hemmet.

Att kvinnor i vården får sämre behandling än män har tidigare uppmärksammats. Men att detta får lov att fortsätta är oacceptabelt. Att handikappade kvinnor, som redan är en utsatt grupp just på grund av sitt handikapp, utsätts för denna typ av systematisk diskriminering är inte acceptabelt.

Sedan socialdemokraterna återtog makten 1994 har det varit mycket tal om jämställdhet och att ha ett feministiskt perspektiv på politiken. Mycket har sagts men lite har hänt. Det som händer går systematiskt i fel riktning. Vi behöver en ny regering för kvinnornas skull!

måndag, februari 20, 2006

Minska återfall till brottslighet

Antalet anmälda brott i Västra Götaland har ökat med sex procent de senaste tio åren. Tre år efter avtjänat fängelsestraff har i genomsnitt 40 procent av de frigivna återfallit i brott. Det finns exempel på hur dålig frigivning kan se ut. Interner som utan förberedelse släpps ut vind för våg och som plötsligt står utanför murarna med sina tillhörigheter i en plastpåse. Inga planer, ingen struktur. Detta må inte vara regel, men det förekommer. Och det duger inte.

När fångar friges utan vettig sysselsättning, utan bostad, utan socialt nätverk drivs de rakt i armarna på de kriminella kretsarna. Där erbjuds den gemenskap som samhället förvägrar den frigivne. Kristdemokraterna kommer i en ny regering arbeta för att snarast, med stöd av myndigheter och forskning och i nära samverkan med frivilligorganisationer, skapa ett mer omfattande program inför frigivningen.

Varje intern ska ha ett individuellt handlingsprogram som fokuserar på attityder, beteenden och omständigheter som upprätthåller ett brottsligt beteende. Internen får lära sig problemlösning, att skapa sociala relationer och att utveckla de sidor och färdigheter som det finns förutsättningar för. Konkreta, realistiska deletapper och mål ska finnas uppsatta för att successiv nå en återanpassning. Det är av stor vikt att kriminalvården tar itu med eventuellt drogmissbruk. Det avgör till stora delar om internen överhuvudtaget ska lyckas i framtiden eller inte.

Kristdemokraterna vill satsa mer resurser än idag för att frigöra och stödja personal som kan arbeta med påverkansprogrammen och göra det möjligt för anstalterna att anlita experter om så skulle behövas. Utöver påverkansprogrammen är det viktigt att se till att de intagna erbjuds arbete och annan sysselsättning inom anstalten. Genom utbildning, undervisning, arbets- och social färdighetsträning ökar förutsättningarna för ett laglydigt liv i frihet.

Alla som friges från ett längre fängelsestraff bör erbjudas en meningsfull tillvaro i form av en praktikplats och en bostad, i kombination med bättre utslussning och motivationsprogram än idag under fängelsetiden.

Förbjud rymning från svenska fängelser!

Antalet spektakulära rymningar från svenska fångvårdsanstalter ökar. Enligt kriminalvårdens egen statiskt avvek så många som 561 personer under förra året. Jämför man den svenska statistiken över avvikelse med övriga Norden ser vi att de svenska siffrorna är betydligt högre än för våra nordiska grannar. Detta är oerhört allvarligt.

De intagna som rymmer från fängelse är ofta interner som dömts för mycket allvarliga brott. Rymningarna utgör en fara för allmänheten och det är av stor vikt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med det ökande antalet rymningar.

Idag är det inte förbjudet att rymma från sitt straff. Detta är orimligt och stämmer inte med svenskt rättsmedvetande. Därför har jag lagt ett förslag i riksdagen om att rymning från fängelse och tvångsvård ska kriminaliseras. För varje dag en person är på rymmen måste kraftfulla sanktioner vidtas. Dels bör man få sitt straff förlängt med en månad per dag man är ute ur fängelset och dels fråntas rätten till permissioner under en längre tid.

Foto: Aftonbladet.se

onsdag, februari 15, 2006

Vilken utrikespolitik vill Vänsterkartellen driva?

Idag har det varit utrikespolitisk debatt i riksdagen och jag har representerat Kristdemokraterna.

Socialdemokraternas löften om att hålla vänstern borta från all utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik har brutits gång efter annan. Nu styrs försvarspolitiken av v och mp. Hur blir det med utrikespolitiken? Vilken utrikespolitik kommer Vänsterkartellen att erbjuda svenska folket? Detta frågade jag utrikesminister Laila Freivalds, dock utan att få något svar.

Om vänsterpartiet fick bestämma skulle Sverige inte vara med i EU, inte delta i den nordiska snabbinsatsstyrkan, inte delta i det fredsbevarande arbetet i Afghanistan och avbryta det viktiga samarbetet med Nato. Är det här verkligen en bra samarbetspartner för socialdemokraterna i utrikespolitiken?

Allians för Sverige har presenterat ett trovärdigt regeringsalternativ. Vi kommer att kunna samarbeta även kring utrikespolitiken.

Religionsundervisning för diplomater

I Sverige finns en påfallande brist på insikt om religionens betydelse för många människor. Konflikten om de s.k. Muhammed-bilderna är ett tydligt bevis på detta. Vi kristdemokrater tycker att det är rimligt att svenska diplomater utbildas om religiösa frågor innan de sänds ut på uppdrag i regeringens namn.

Hur tänker socialdemokraterna angående Kuba?

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har nominerat den kubanske oppositionspolitikern och demokraten Oswaldo Payá. Kuba är en benhård diktatur. Den som inte begriper det har tappat sin demokratiska kompass. Hur tänkte socialdemokraterna när de ställde sig bakom beslutet, som systerpartier i EU fattade, att låta diktatorn Fidel Castro bestämma när kubanska dissidenter ska bli inbjudna till vår egen ambassad i Kuba?

BRIS uppmärksammar e-mobbning

Mobbning på Internet, på chatsidor och via sms- och mms-meddelanden på mobiltelefoner har ökat lavinartat de senaste åren. Klimatet på Internet har blivit allt tuffare och många brott begås, brott som aldrig polisanmäls. Detta har jag uppmärksammat i en skriftlig fråga till ungdomsminister Lena Hallengren och BRIS gör en mycket tydlig rapportering av problemet i deras senaste rapport.

Det som i svensk lag kallas för misshandel, ofredande, förtal, förolämpning, sexuellt ofredande eller olaga hot kan i skolans värld kallas för mobbning och i vissa fall knappt ge påföljder medan det skulle kunna ge både böter och fängelse om det skedde utanför skolan. Varje fall av mobbning är en kränkning av människovärdet och det enda rimliga är därför en nolltolerans mot all form av mobbning. Ingen ska behöva mobbas, varken ung eller gammal. Så enkelt är det.

För att lyckas förhindra mobbning är det viktigt att flera parter samarbetar. Såväl barn och ungdomar, skolpersonal och föräldrar har ett ansvar för att vi ska komma till rätta med mobbningen. Genom samarbete, långsiktighet och ett tydligt värdegrundsarbete kan detta ske.

En kristdemokratisk familjepolitik, som ger förutsättningar för mer tid tillsammans med våra barn, är ett nödvändigt verktyg för ett mjukare samhälle.

Stora förhoppningar på E20

Vägverket har nappat på Götene kommuns erbjudande att förskottera utbyggnaden av 13 kilometer E20 till fyrfältsväg. Vi kristdemokrater har länge arbetet för utbyggnaden av E20 och vi är övertygade om att den inte bara kommer att innebära förbättrade kommunikationer utan också nya företagsetableringar och fler jobb till kommunen.

Klicka här för att höra Götenes kristdemokratiske kommunalråd Bo Bergsten kommentera utbyggnaden.

tisdag, februari 14, 2006

Jag håller tummarna för Villa

I bandyns elitserie får Villa Lidköping nu rikta in sig på att spela åttondelsfinal. Detta efter att Villa åkte på storförlust 3-11 borta mot Edsbyn i söndags. Detta samtidigt som Sandviken vann sin match och tryggade kvartsfinalplatsen.

Sista omgången spelas i morgon och då får Villa kämpa för att ta sig tillbaka till femteplatsen i tabellen. Jag håller tummarna!

Foto: Villalidkopingbk.nu

Socialdemokraterna har inget koncept för bibehållen välfärd!

För att förbättra vårt svenska välstånd måste fler människor komma i arbete. Det måste därför bli mer lönsamt att arbeta, att anställa, att starta och driva företag och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Igår presenterade Allians för Sveriges tillväxtgrupp sitt slutdokument. Det är ett samlat program för jobb och företagande som snabbt kommer att kunna bli verklighet under de 100 första dagarna med en Alliansregering.

Här kommer några konkreta förslag som lyfts fram i rapporten:

·Förbättrad tillgång på riskkapital i hela landet.

·Reformerade fåmansbolagsregler som gynnar företagande, tillväxt och nyanställningar.

·Avskaffad förmögenhetsskatt och sänkta arbetsgivaravgifter.

·Förenklad och minskad regelbörda för företagen.

·Affärsrådgivning för kvinnor och ökad forskning kring kvinnors företagande.

·En mångfald av ingångar till arbetsmarknaden med bland annat privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag.

·Personlig coachning för alla arbetssökande.

Hela rapporten kan läsas här.

Kd vill ha lag om civilkurage

Jag tycker att det är oacceptabelt att förhålla sig passiv när en annan människa befinner sig i livsfara. Kristdemokraterna vill se mer av civilkurage och integritet. Kurage att våga stå för sin mening, även när det kostar. Integritet att hålla moraliska principer högt, även när ingen ser. Vi behöver fler som vågar ta ansvar och som vågar, vill och har befogenheter att säga ifrån.

Det finns flera länder som redan har ett lagstiftat krav på ingripande, t.ex. Frankrike, Norge och Finland. Kristdemokraterna vill nu ha en svensk lag om civilkurage, en skyldighet att bistå en medmänniska i nöd. En sådan lagstiftning skulle enbart kräva det som man utifrån situationen och egen förmåga kan göra. Det är oacceptabelt att vara passiv inför en medmänniska i nöd.

måndag, februari 13, 2006

Ahlin kastar sten i glashus

I en debattartikel som publicerades i Skaraborgstidningarna för ett tag sedan betonade Urban Ahlin, utrikesutskottets ordförande, vikten av att nå enprocentsnivån i biståndet som en förutsättning för att Sverige ska kunna vara en förebild och stark röst för de fattigas rättigheter.
Betyder det att Sverige inte varit vare sig en förebild eller en stark röst under alla de år då den socialdemokratiska regeringen konstant misslyckats med att nå enprocentmålet? Sist vi nådde målet var som bekant under de borgerliga regeringsåren 1991-1994. Biståndsminister då hette för övrigt Alf Svensson.

Foto: Kristdemokraterna.se

fredag, februari 10, 2006

Ulvskog startar klasskamp inför valet

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog, beskyller svenska företag för att medvetet hålla tillbaka investeringar. Tanken med detta skulle vara att missgynna regeringen under valåret. "Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att tro att storföretagsledarna ligger lågt med att göra sånt som innebär att det skulle bli ännu tydligare att Sverige går väldigt bra och att det blir ännu fler jobb i Sverige" säger Marita Ulvskog till TT.

Socialdemokraternas kamp om makten tar oanade konsekvenser och de framstår som allt mer desperata i jakten på att behålla regeringsmakten.

Foto: Socialdemokraterna.se

Sossarna vill spela poker

Det socialdemokratiska partiet har ansökt hos regeringen om tillstånd att få starta nätpoker. Syftet ska vara att få in pengar till det partipolitiska arbetet. "Det kan ge intäkter vid sidan av medlemsavgifter och partistöd" som kassören Tommy Ohlsson säger till Expressen. Nämnde Ohlsson säger också att "eftersom Svenska Spel har fått tillstånd att ha en pokersajt så är det moraliskt acceptabelt att socialdemokraterna också startar en".

Att socialdemokraterna ansöker om att få starta nätpoker i egen regi och därmed öka spelberoendet för att få in mer pengar i partikassan är djupt omoraliskt. Jag är tyvärr inte förvånad.

Foto: Whatspoker.com

Nej till (s) förslag om tvångsdelat barnbidrag

Idag går barnbidraget automatiskt till mamman. Regeringen och miljöpartiet har därför föreslagit att barnbidraget ska kunna delas vid växelvis boende.

Jag att principen om delat barnbidrag är bra. Om båda föräldrarna är överrens vill säga. Men enligt förslaget från socialdemokraterna och miljöpartiet så ska barnbidraget delas även om bara den ena föräldern begär det. Detta säger vi kristdemokrater nej till. Ett delat barnbidrag mot den ena förälderns vilja skulle kunna leda till ökade konflikter föräldrarna emellan. Detta ligger inte i barnens intresse. Därför tänker vi rösta nej till regeringens förslag om delat barnbidrag.

Styrelsemöte på Sida

I går eftermiddag lämnade jag mitt rum på riksdagen för att ta tåget hem till Götene för nomineringsmöte med lokalavdelningen. Götenes kristdemokratiske kommunalråd Bosse Bergsten kommer att toppa listan följd av Isabella Carlén och Peter Lager.

Tidigt i morse tog jag tåget från Skövde tillbaka till Stockholm för ett sammanträde med Sida:s styrelse i vilken jag har glädjen att ingå sedan ett par år tillbaka.

Foto: Sida.se

torsdag, februari 09, 2006

Sänk dieselskatten för Sveriges bönder!

Dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner måste sänkas. Det är en förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i Skaraborg. Därför har jag i riksdagen lämnat ett förslag om att sänka dieselskatten med 63 öre litern, ner till 1 kr/l.

Jord- och skogsbruket är en viktig förutsättning för en levande landsbygd och det ger oss tusentals arbetstillfällen i livsmedels- och skogsindustri och alla serviceföretag. Svenskt skogsbruk är den största nettoexportkällan för Sverige och skapar massor med arbetstillfällen i landet, inte minst i inlandet. Vi måste därför skapa lika konkurrensvillkor för våra svenska bönder som gäller för våra grannländer. Sänkt dieselskatt är därför nödvändigt.

fredag, februari 03, 2006

Sluta trixa med fastighetsskatten, Göran Persson!

De ständigt stigande taxeringsvärdena är ett orosmoment för många husägare, eftersom de innebär högre fastighetsskatt. Statsminister Göran Persson har insett att det är valår och att det inte längre är möjligt att pumpa svenska fastighetsägare på pengar som de inte har i hand. Hans senaste utspel angående fastighetsskatten är därför att den ska justeras i takt med stigande taxeringsvärden.

Att godsägare Persson nu vill stabilisera skattebasen som fastighetsskatten ger staten på 30 miljarder kronor, ter sig löjeväckande. I stället för allt trixande borde Persson inse att fastighetsskatten är orättfärdig och saknar berättigande.

Vi kristdemokrater kan inte acceptera att socialdemokraternas skatter tvingar man ur huse. Vi vill därför helt avskaffa fastighetsskatten. Vårt förslag är finansierat till och med sista kronan.

Böndernas inkomster minskar ytterligare

Den europeiska bondens inkomst föll med 6,6 procent år 2005 och i Sverige backade böndernas lönsamhet med 1,5 procent.

Den svenska regeringens politik går ut på att så snabbt som möjligt minska de ekonomiska stöden till böndernas livsmedelsproduktion. Det är ett problem för Skaraborg och svensk landsbygd då den socialdemokratiska regeringens politik har framgång.

Anna Sjödin, socialdemokratiskt beteende

Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU:s) ordförande Anna Sjödin har enligt tidningsuppgifter hamnat i bråk efter ett krogbesök i Stockholm. På tidningars förstasidor visar hon upp sina blåslagna armar för att söka sympati hos svenska folket för sitt handlande. Normalt brukar man ställa krav på ordföranden för ungdomsförbund att vara goda föredömen. Sjödin visar inget tecken på att detta skulle gälla hennes beteende.

Då statsministern och partiordföranden Göran Persson får frågan om han har fortsatt förtroende för Sjödin svarar han som vanligt JA. Det är uppenbarligen en princip att då förtroendevalda socialdemokrater begår misstag och klanderlikt beteende, då sluts den korruptiva vänskapscirkeln.

Många borde fundera på vad denna princip leder till för ett land som Sverige, med långvarigt socialdemokratiskt styre, vid alla de tillfällen då misstagen inte når tidningarnas förstasidor.

torsdag, februari 02, 2006

Supernannys till kommunerna


Allt fler barn far illa. Den psykiska ohälsan bland barn ökar, likaså anorexi, narkotikaberoende, alkoholförgiftning och mobbing.

Kristdemokraterna tror att det bästa sättet att hjälpa barn, är genom att stötta familjen. Därför har vi lagt fram förslaget om att inrätta Familjestationer i varje kommun. Familjestationernas uppgift ska vara att samla alla de goda krafter i samhället som vill stötta familjen och därigenom erbjuda ett brett stöd; alltifrån förebyggande rådgivning till
jourfamiljer och hembesök.

Familjestationerna ska fungera samordnande och ha en bred målgrupp: ensamstående föräldrar, föräldrar till tonåringar, föräldrar som vill lära sig mer och öka sin kunskap, eller föräldrar som har akuta problem och behöver snabb hjälp. Familjestationerna ska kunna erbjuda jourfamiljer till tonåringar som far illa. Unga tjejer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller homosexuella ungdomar som har blivit förskjutna av sina familjer ska kunna få känslomässigt stöd eller någonstans att sova.

Vid familjestationen ska det också finnas ”supernannys” som ska kunna hjälpa familjer genom hembesök, så att föräldrar kan få praktisk vägledning direkt i sin vardagssituation.

Det finns inga ”perfekta familjer”. Trots detta är föräldrar och familjen i all sin härliga ofullkomlighet vad barn mest och bäst behöver. De är därför värda allt vårt stöd.

Foto: Tv4

onsdag, februari 01, 2006

Förintelsen och dagens folkmord

Det finns grupper i Sverige som demostrerar på gator och torg för att proklamera att förintelsen för 60 år sedan är en historisk lögn. Detta för att motivera sin egen politik. Var finns historikerna med kunskap och civilkurage som är beredda att träda fram för att ta debatten om historieskrivningen?

Folkmord sker idag i Darfur i Afrika. Vi måste se sanningen om vi skall vinna människors värdighet och ge förutsättningar för mänskliga rättigheter.

Även yttrandefrihet bör ha sina gränser

Jag är den förste att försvara yttrandefrihetens rätt överallt i världen.

Men, det är dålig stil av den danska tidningen att publicera material, kring profeten Muhammed, som uppenbart kränker människor med muslimsk tro. Det visar stor brist på respekt för människors rätt till en personlig tro att använda yttrandefriheten för att kränka det andra håller för heligt.

Denna iskalla hållning och brist på empati är måhända ett utfall av nordisk sekularism.

Hamas måste erkänna Israel

Utrikesminister Laila Freivalds meddelar att EU kräver att Hamas erkänner staten Israel och "på sikt" tar bort kravet i sin stadga att Israel ska förgöras. EU:s krav är obegripligt. Hamas måste göra detta omedelbart, inte på sikt.

Genom att använda uttrycket "på sikt" har EU misslyckats med att avkräva Hamas det allra mest grundläggande: att fullt ut erkänna Israel. Det är en förutsättning för att den israeliska regeringen ska kunna förhandla med en ny palestinsk regering.

Utgångspunkten måste självfallet vara att Hamas helt och omedelbart tar bort stadgekravet på att förgöra Israel. EU har gett Hamas respit i en fråga där ingen respit får ges och missat ett gyllene tillfälle att redan från början ge tydliga besked om vilka principer som måste råda i den nya palestinska regeringen.

Nu är det upp till bevis för Hamas. Enligt en färsk opinionsundersökning vill en majoritet av palestinierna att organisationen ska stryka kravet på att förgöra Israel och ingå ett fredsavtal med Israel.

Folkets vilja borde betyda något även för Hamas. Genom att omedelbart ändra sin stadga har de chansen att visa palestinierna och omvärlden att Hamas är en partner för fred.

Bekämpa e-mobbning

Mobbning på Internet har ökat lavinartat de senaste åren. För många barn har mobbning tidigare begränsats till skoldagen. Nu fortsätter hoten och kränkningarna även efter skoldagens slut.

Nu måste krafttag till för att förhindra denna typ av mobbning. Föräldrar och skolpersonal måste bli bättre på att informera barn och ungdomar om riskerna med att lägga ut bilder och personuppgifter på Internet. Det brottsliga i att kränka och hota andra människor måste tydliggöras. Ingens ansvar måste bli allas ansvar.