fredag, februari 27, 2009

Äntligen möjligt att själv välja läkare

publicerad i Mariestads-tidningen 27/2 -09

I torsdags 18 februari debatterade och beslutade Riksdagen om möjligheten för alla svenskar att själva välja vilken läkare de ska gå till. Vårdval Sverige är en av Alliansens många reformer för att stärka patientens rättigheter, höja kvalitén, öka personalens inflytande och pressa tillbaka köerna i vården. Vi vill i praktiken flytta över makt från politikers styrelserum till människors köksbord.

Det borde vara uppseendeväckande att vi år 2009 har en debatt där oppositionen vill hindra enskilda människor att själva avgöra när de vill byta läkare. Oppositionen klänger sig envist kvar vid idén om att min bostadsadress är bästa sättet att avgöra vilken läkare som kommer att ge just mig den bästa vården.

Alla är vi olika. En del av oss vill gå till en vårdcentral nära bostaden. Andra vill ha läkaren nära arbetsplatsen. En och annan vill gå till en läkare som de fått en personlig relation till. Ytterligare någon vill gå till en läkare som har extra stor kunskap om en viss sjukdom. Möjligen finns också de som blivit arga eller besvikna på sin läkare och helt enkelt vill ha en ny.

Det är sorgligt att se hur socialdemokraterna nationellt ligger flera steg bakom utvecklingen. De säger i princip nej till varje reform som utvecklar sjukvården. I flera av våra landsting är tonen en annan. Där har partierna kommit överens över blockgränserna och infört vårdval.

Oppositionen säger att den inte är kategoriskt emot privata alternativ. Hur är man emot något lite lagom kategoriskt? Det hänger helt enkelt inte ihop.

Beslutet om Vårdval Sverige är en viktig reform i ansträngningarna att få en bättre fungerande vård. På de platser där vårdval redan har införts är fördelarna uppenbara. Nya vårdcentraler har tillkommit. Några med betydligt bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Man har infört drop-in-tider och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vårdval är en viktig pusselbit för att skapa en vård med högre kvalitet, kortare köer, inflytande för patienter och personal och bättre patientsäkerhet. Det är en gigantisk demokratisering av vården. Framför allt kommer den som är patient att få ta del av de positiva effekter som vårdval innebär. Oppositionen kan fortsätta säga nej. I det långa loppet är vi övertygad om att patienterna ser fördelarna.

Göran Hägglund
Socialminister och partiledare för Kristdemokraterna

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot Kristdemokraterna i Skaraborg

torsdag, februari 19, 2009

SAAB OCH FRAMTIDEN

Igår den 18/2 blev jag intervjuad av Ekot. Frågan gällde hur jag ser på regeringens agerande beträffande ekonomiskt stöd och delägande av SAAB, med anledning av företagets kris.
Som jag ser det är det verkliga problemet att SAAB på grund av för liten produktions-och försäljningsvolym har gått med stora förluster (25,5 miljarder kr) under väldigt många år. Som politiskt ansvarig för medborgarnas pengar måste jag konstatera att vi inte har några pengar som vi har råd att medvetet förlora. Det handlar om pengar som skall gå till pensioner, sjuk- och åldringsvård och mycket annat.
Men vi måste också göra kalkylen vilket som blir dyrast för samhället att stå för hela arbetslöshetskostnaden eller att försöka få SAAB på fötter igen.
Min uppmaning igår var att SAAB borde begära en rekonstruktion av företaget både ekonomiskt och tekniskt/produktmässigt.

Idag den 19/2 kom ett beslut från SAABs ledning med begäran av en rekonstruktion!
En sådan rekonstruktion måste bestå av både en sanering av företagets skulder och ekonomi men också en ny relevant affärsplan där man kan se produkter som är miljömässigt tillräckligt intressanta för marknaden. Efter en framgångsrik sådan rekonstruktion kan fler intressenter vara villiga att satsa pengar i SAAB.

Sverige ska inte vara neutralt

Pressmeddelande
Stockholm den 18 februari 2009


– Kristdemokraterna anser att Sverige ska ta mycket tydlig ställning i utrikespolitiken. Ställningstaganden ska grundas på genuina kristdemokratiska värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet och rättssamhällets principer. Vi måste också ta tydligare avstånd mot kärnvapenspridning, terrorism, slaveri, människohandel, droghandel och korruption.

De sa Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i utrikesutskottet, i riksdagens utrikespolitiska debatt idag.


– Sverige är i realiteten inte heller alliansfritt. I vår försvarsdoktrin kan vi läsa att ”Sverige är militärt alliansfritt”. I den reella situation vi lever och verkar i ingår både politiska och ekonomiska allianser. Främst den Europeiska Unionen men vi ingår också i andra globala organisationer som FN, WTO med flera. Sverige blir allt mer involverat och beroende av sina allianser i en allt mer globaliserad värld.

– Europeiska Unionen kan och bör förstärkas ytterligare, genom en konstruktiv dialog och utveckling av relationernas till Obamas nya administration. Europa borde visa handlingskraft genom sin europeiska union, för att ta viktiga globala initiativ tillsammans med USA och FN.

– FN:s uppgifter för världssamfundet måste stärkas, inte minst som kontrollorgan för kärnvapennedrustning, klimatpolitiska åtaganden, fattigdomsbekämpning och stabilisera säkerhetspolitiken. Mellanöstern visar också att internationella samfundet, med hjälp av FN, måste ta på sig rollen att garantera vapenvila med internationell militär säkerhetsstyrka och se till att politiskt föra en fredsprocess mot en tvåstatslösning i hamn.

- Gör Sverige och EU vad vi moraliskt bör göra för människor som är beroende av våra beslut? avslutar Holger Gustafsson.

onsdag, februari 11, 2009

Svensk energi och framtidens miljö

För alla oss som är oroade för framtidens miljö och klimat, men också för hur vi ska klara jobben, elpriser och välfärden, är det ett viktigt besked som partiledarna för Allians för Sverige gav i torsdags. Regeringen presenterade en överenskommelse som innebär världens högsta ambition för klimatet och en vision där Sverige år 2050 får en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Klimat- och energipaketet innebär tillsammans att vi tryggar industrin, jobben och pensionerna. Att incitamenten att satsa på förnybar energi förstärks. Uppgörelsen bryter dödläget i energipolitiken och skapar tydliga spelregler för näringslivet att investera långsiktigt. Det är viktigt nu inför en lågkonjunktur.

Den forskning och utveckling av förnybar energi som vi hoppats och trott på har inte uppfyllt förväntningarna i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt tidigare beslut avvecklas under 2020 eller 2030-talet. Med den utbyggnadstakt av förnybar energi som har kunnat ske skulle en avstängning av befintlig kärnkraft innebära en halvering av vår elproduktion. Det skulle vara förödande för Sverige och omöjligt för mig som riksdagsledamot att ta ansvar för. Med denna överenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen. Inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåts nybyggnation på befintliga platser. Den svenska elförsörjningen säkras därmed och det finns goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen.

För att energi- och klimatpolitiken skall gå ihop krävs åtgärder med ansvar. Ett ansvar där vi måste förvalta ändliga resurser och naturvärden.


Den forskning och utveckling av förnybar energi som vi hoppats och trott på har inte uppfyllt förväntningarna i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt tidigare beslut avvecklas under 2020 eller 2030-talet. Med den utbyggnadstakt av förnybar energi som har kunnat ske skulle en avstängning av befintlig kärnkraft innebära en halvering av vår elproduktion. Det skulle vara förödande för Sverige och omöjligt för mig som riksdagsledamot att ta ansvar för. Med denna överenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen. Inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåts nybyggnation på befintliga platser. Den svenska elförsörjningen säkras därmed och det finns goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen.

Målen i överenskommelsen innebär en rejäl framflyttning av positionerna för förnybar energi som ska öka med 50 procent. Detta sker bland annat genom att en ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh slås fast till 2020. Bioenergi till värme och gas ges också förutsättning att fortsätta växa i den goda takt man idag uppvisar.

2030 bör Sverige ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen, och delmålet är att det ska vara 10 procent förnybar energi inom transportsektorn 2020. Sverige är en världsledande aktör i framtagningen av teknik på detta område.

Ett femårigt program genomförs för effektivare energianvändning. Det finns fortfarande stora landvinningar att göra och till detta tillförs ytterligare 300 miljoner kronor per år utöver den redan fastslagna politiken.

För att veta att utvecklingen går åt rätt håll sätts en kontrollstation 2015. Denna har som uppgift att analysera den faktiska utvecklingen av energibalansen och kostnader samt klimatpåverkan i förhållande till målen.

Vi har ett gemensamt ansvar för framtidens miljö och Kristdemokraternas mål är att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtid och kommande generationer. Göran Hägglund presenterade i slutet av januari den linje som nu, brutit isen, och utgör resultatet i regeringsförhandlingarna.

Vår fråga till länets socialdemokratiska riksdagsledamöter är. Är ni beredda att tillsammans med oss samla er bakom en realistisk och ambitiös energi- och klimatpolitik, eller kommer ni välja att samarbeta med partier som idag vill ha en snabbavveckling av kärnkraften och därmed riskera Sveriges elförsörjning och ekonomi och därtill öka koldioxidutsläppen?