onsdag, september 30, 2009

Stabilt förtroende för Kristdemokraterna i Tyskland

- Det är glädjande att se att Europas största land, med över 82 miljoner invånare, väljer Kristdemokraterna. I en tid som präglas av ekonomisk finanskris och instabilitet i omvärlden har det tyska folket visat att de väljer det parti som kan hantera situationen bäst och skapa trygghet för människor.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot och utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna, i en kommentar.

Resultatet av det tyska förbundsdagsvalet 2009 är en ny koalition där kristdemokratiska CDU/CSU bildar regering tillsammans med liberala FDP. Valet blev ett svidande nederlag för socialdemokratiska SPD, samtidigt som de mindre partierna alla ökar till historiskt höga nivåer. Tillsammans får de båda partierna en majoritet, 332 av 622 mandat i Förbundsdagen.

- Det är tryggt för Sverige med kristdemokrater vid rodret i Tyskland, i en tid när tunga europeiska beslut ska fattas om en finans- och klimatpolitik som har globala konsekvenser, säger Holger Gustafsson.


För mer information:

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot (KD)
Tel: 070-3459345

Västsahara - en bortglömd konflikt

publicerad i Enköpings-posten

Ibland läser man i tidningen att det pågår cirka 30 konflikter i världen och att denna siffra varit beständig under flera år. Många av dessa uppmärksammas inte allt för ofta i svensk media.

När EU skulle förlänga sitt fiskeriavtal med Marocko var det Sverige som i EU:s jordbruks- och fiskeråd i maj 2006 som ensam medlemsstat röstade nej till förslaget om fiskeavtal mellan EU och Marocko. Sverige gjorde bedömningen att avtalet hade brister i folkrättsligt hänseende och att sahariska fiskevatten inte borde ingå i avtalet. Detta gav förtjänstfullt ljuset på en av världens många bortglömda konflikter.

Den dåvarande kristdemokratiska ledamoten av Europaparlamentet, Anders Wijkman, skrev i sitt ändringsförslag, då fiskeavtalet behandlades i Europaparlamentet, att: "Marockos ockupation av Västsahara har inte accepterats av någon stat och strider mot de beslut som fattats av Internationella domstolen, FN och Afrikanska unionen.
Marocko har ingen rätt att ingå avtal för Västsaharas räkning och därför bör inte fiske utanför Västsaharas kust ingå i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko."

Kristdemokraterna ser allmänt med oro på EU:s medlemsländer fiske utanför Västafrika. Detta - ofta industriella fiske - medför i många fall att fisket närmare kusten, som bedrivs nationellt och småskaligt, försvåras. Vi anser att EU:s fiske i andra länders vatten måste följa de riktlinjer för ett hållbart fiske som tagit fram av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO. När det gäller Västsahara så är situationen ytterligare speciell i och med att landet är ockuperat.

På FN:s lista över 16 ännu inte avkoloniserade territorier står Västsahara kvar som det största och enda i Afrika. Spanien är den formella kolonialmakten och Marocko den reella.

Sverige har under många år aktivt stött FN:s arbete med minröjning, civilpoliser, humanitära insatser i flyktingläger och politiskt för att förverkliga fredsplanen. Kristdemokraterna anser att FN har en viktig roll i att lösa konflikten och Sverige ska fortsätta ge humanitärt bistånd till de sahariska flyktingarna.

Västsahara är en bortglömd konflikt men som är långt ifrån löst och Sverige måste se till att Västsahara slutar vara en koloni.

torsdag, september 24, 2009

Representerar Sverige i ett FN-forum

- Det ska bli intressant och inspirerande att bidra med den parlamentariska dimensionen till en förbättrad och utvecklad kamp mot världens fattigdom, säger Holger Gustafsson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna och, vice ordförande i den svenska IPU-delegationen har utsetts till ledamot i ”Development Cooperation Forum” (DCF) som för FN:s Sociala och Ekonomiska kommitté ska vidareutveckla humanitärt och ekonomiskt bistånd, i en kommentar till utnämningen.

Sveri ges Riksdag är medlem i Interparlamentariska Unionen (IPU), som består av ca 140 länders parlament. IPU håller två glob ala konferenser per år för att behandla gemensamma politiska frågor som säkerhet, terrorism, utvecklingsbistånd, mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet mm.

Intervjuad i Dagen

I Europa är kristdemokrater inget udda fenomen, utan snarare själva basen i politiken. Det menar Holger Gustafsson, utrikespolitisk talesperson för kristdemokraterna, som gärna jämför sitt parti med storebror CDU i Tyskland.

Läs hela intervjun här.

måndag, september 21, 2009

Alliansen vill jobba Skaraborg ur krisen

fredag, september 18, 2009

Kristdemokraterna arbetar för ökad trygghet

publicerad i Skaraborgsbygden 18/9 och NLT 18/9

Regeringen arbetar intensivt med budgeten för 2010. Kommunsektorn får ytterligare 10 miljarder kronor extra för att värna kommunernas kärnverksamheter. Landstingen får en miljard kronor 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemin. Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.


Rättsväsendet som får ytterligare 4 miljarder för innevarande och nästa år. Detta innebär bland annat att vårt tidigare löfte om att Sverige 2010 ska nå 20 000 poliser kommer att kunna uppfyllas ekonomiskt.
Ett väl fungerande rättsväsende är kärnan i en fungerande demokrati. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, var man bor eller vem man är ska inte spela roll. Regeringen har sedan den tillträdde målmedvetet arbetat för att stärka brottsbekämpningen. Det handlar om både en upprustning i form av resurstillskott och åtgärder för ökad effektivitet och förbättrat resultat i hela rättskedjan - från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård - samt en ändrad attityd som innebär att ungdomar som begår brott tidigare och tydligare ska mötas av en reaktion. Alliansregeringen har under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder tillförts rättsväsendet under mandatperioden.


Det finns flera åtgärder att sätta in för att Sverige ska bli ett tryggare land att leva i. Det arbetar Kristdemokraterna och regeringen för.

tisdag, september 15, 2009

Utbyggd högskola kräver fler bostäder

publicerad i Skaraborgsbygden 11/9 och VGT 12/9 -09

Den högre utbildningen spelar en oerhört stor roll då den skapar arbetstillfällen, ökar inflyttningen och skapar en mer levande region. I tider av lågkonjunktur spelar utbildning en särskilt viktig roll för att dämpa lågkonjunkturens effekter och rusta för en tid med bättre ekonomisk utveckling. Inget är så förödande som när ökad arbetslöshet leder till ett permanent utanförskap också i högkonjunktur. För att motverka en sådan utveckling spelar utbildningspolitiken en viktig roll. Därför är det mycket glädjande att alliansregeringen ökar antalet utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011. Det är en åtgärd som kommer vid helt rätt tillfälle och som läggs ovanpå tidigare utbildningssatsningar. Det är en bred satsning alltifrån grundläggande gymnasieutbildning på komvux till yrkesutbildning och akademiska studier. För Högskolan i Skövde innebär detta 75 nya utbildningsplatser och för Högskolan i Väst 500 platser för 2010.

Samtidigt som Kristdemokraterna välkomnar denna stora utbildningssatsning så oroar vi oss för bostadssituationen för dagens studenter. Väntetiderna på vissa orter är orimligt långa och det händer att studenter måste avbryta sina studier för att de inte har någonstans att bo. Att tälta en eller två veckor kan gå bra, men är knappast en lösning när hösten på allvar gör sig gällande. Fler utbildningsplatser måste alltså gå hand i hand med satsningar på att lösa bostadsbristen för studenter.

En lösning för att få fram fler bostäder är att göra det mer förmånligt att hyra ut en del av sin bostad. Bostadsminister Mats Odell (kd) har höjt gränsen för när man måste börja betala skatt för andrahandsuthyrning i egen bostad från 4000 kronor till 12 000 kronor. Därutöver får man göra ett avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Det är ett bra första steg men det bästa vore om man helt skattefritt fick hyra ut en del av sin bostad. En sådan reform har visat sig ge positiva resultat i Norge. En annan önskvärd reform vore att mildra byggnormen så att det blir tillåtet att bygga bostäder med enklare standard för studenter. Många studenter kan nog tänka sig att bo enklare med en billigare hyra.

Staten bör alltså göra mera för att uppmuntra tillkomsten av fler studentbostäder, men kommunerna har också ett stort ansvar för att erbjuda sina nyinflyttade studenter en bostad. 23 000 nya utbildningsplatser betyder mycket för att minska arbetslösheten men också för att stå bättre rustade inför kommande högkonjunktur. Låt den utökningen också synas i form av fler studentbostäder.

200 miljoner kronor extra till Skaraborgs kommuner

Publicerad i SLA och VGT 14/9 -09

Alliansregeringen för en ansvarsfull ekonomisk politik för att säkerställa att skolan och sjukvården inte drabbas av den ekonomiska krisen. Regeringen anslår därför 10 miljarder kronor extra till kommuner och landsting för att bättre kunna upprätthålla god kvalité och slippa panikinbromsningar. Dessutom tilldelas landstingen 1 miljard kronor redan år 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemi-influensan. Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.

Sverige har under det senaste året drabbats av den globala finanskrisen. Stora insatser med aktiva arbetsmarknadsåtgärder har sjösatts för att vända den negativa utveckling på arbetsmarknaden som krisen medför.

Lika viktigt är det att värna välfärdens kärna. Vi förväntar oss alla god kvalité av sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola. Därtill är kommunsektorn en arbetsplats för över 1 miljon människor. Kvaliteten i sjukvården, äldreomsorgen och skolan ska alltid vara hög oavsett konjunkturläge. Uppsägningar i kommuner och landsting i dagens läge skulle riskera att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten varaktigt hamnar på en hög nivå. Nedskärningar i de kommunala verksamheterna skulle dessutom innebära att kvaliteten och tillgängligheten till de grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller försämras.
Allianspartierna tycker inte att det är rimligt att skära i välfärden på grund av krisen. En ansvarsfull krishantering får inte innebära att välfärden och människors grundläggande trygghet drabbas. Därför förutsätter vi att dessa extra miljarder kommer personalen i skolan och förskolan till del, skolhälsovården, vårdpersonalen och omsorgens många medarbetare och brukare.

Därför har alliansregeringen beslutat att anslå 10 miljarder extra till kommuner och landsting i höstens budget. Satsningen innebär över en halv miljard kronor till Västra Götalands landsting. Därutöver får kommuner som Lidköping 28 miljoner, Mariestad 18 miljoner, Skövde 38 miljoner, Vara 12 miljoner extra. Sammanlagt får Skaraborgs 15 kommuner nära 200 extra miljoner kronor. Genom tillskottet kan vi upprätthålla verksamheternas kvalitet samtidigt som de negativa effekterna av lågkonjunkturen dämpas i kommunerna.

Konjunkturnedgången sammanfaller med den pågående pandemin. Detta sätter landstingens ekonomi under ytterligare tryck. Mot bakgrund av detta höjs dessutom statsbidragen till landstingen nationellt med en miljard kronor i år för att underlätta hanteringen av svininfluensan och de vaccineringar som människor ska få runtom i landet.

Genom alliansens välfärdssatsning i höstens budget tar vi ansvar för att hantera krisen. Vi förstärker åtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet och motverkar arbetslösheten samtidigt som vi värnar välfärden för alla. Detta är en politik som värnar välfärdens kärna och lägger en långsiktig grund för att Sverige och Skaraborg ska kunna återhämta sig ur krisen.

Allians för Sverige
riksdagsledamöter i Skaraborg

Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Christer Winbäck (FP)
Holger Gustafsson (KD)

måndag, september 14, 2009

Om bistånd

Intervjuad i Sydsvenskan om biståndet. Läs artikeln här.

torsdag, september 03, 2009

Ny ansvarig för utrikespolitiken

Holger Gustafsson blir ny utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Detta efter att Alf Svensson blivit invald i Europaparlamentet.

Holger Gustafsson är idag EU-talesperson och blir nu alltså också ansvarig för utrikespolitiken.
- Som utrikes- och europapolitisk talesperson vill jag särskilt fokusera på Sveriges och EU:s roll som aktörer i den globala miljö- och säkerhetspolitiken. Kristdemokratins signum för ett framgångsrikt fredsarbete är mänskliga rättigheter, demokrati och ett fungerande rättssamhälle, säger Holger Gustafsson.

onsdag, september 02, 2009

Fem års fängelse för att ha bloggat

- Jag följer med stor oro utvecklingen i Azerbajdzjan. Den går helt åt fel håll. På senare tid har det rapporterats om allt större inskränkningar i yttrande-, press-, förenings- och mötesfriheten i Azerbajdzjan. Ett tydligt exempel på detta är gripandet och häktandet av de två unga azeriska bloggarna Adnan Hacizadeh och Emin Milli.

De sade Holger Gustafsson, riksdagsledamot i utrikesutskottet och Europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


- Emin Milli och Adnan Hacizadeh är typiska offer för den intolerans mot oliktänkande som råder i dagens Azerbajdzjan, de har dömts till en orimligt lång häktningsperiod på 2 månader och riskerar ett flerårigt fängelsestraff enbart för att de utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet. Yttrandefriheten skyddas inom ramen för artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och artikel 19 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Azerbajdzjan har undertecknat båda dessa avtal men bryter nu tydligt mot dem.

- Sverige som nu har EU:s ordförandeklubba värnar att länder världen över följer de gemensamt överenskomna reglerna om demokratiskt styre, rättssäkerhet, rättsväsendets oberoende och respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Jag kommer noga att följa utvecklingen i Azerbajdzjan, avslutar Holger Gustafsson.