onsdag, oktober 31, 2007

För lite agerande i Burmafrågan

2007-10-31

- Det är av yttersta vikt att Carl Bildt sätter press på FN-sändebudet Gambari, för att tydligt markera att Sverige inte tolererar att FN agerar så otydligt som man hittills gjort i Burma-frågan. Världssamfundet kan inte stå passivt inför det dödande som sker i landet, och om FN fortsätter att misslyckas måste västvärlden finna andra sätt att agera. Dagens FN-system riskerar bli diktaturernas skydd, och jag menar att det krävs mer än ett sändebud till Burmaregimen, om en förändring ska komma till stånd.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, med anledning av FN-sändebudet Ibrahim Gambaris besök i Burma på lördag.

– Idag rapporteras det att hundratals buddistmunkar återigen inlett en protestmarsch, denna gång i staden Pakkoku, för första gången sedan de stora demokratidemonstrationerna i september. Samtidigt meddelar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en ny rapport att det i landet finns ett utbrett system där militärer och civila köper och säljer tvångsrekryterade barn, i ett av staten subventionerat slavhandelssystem, säger Gustafsson och fortsätter:

– Det kan inte fortsätta så här – något måste göras och det nu. Nu är tid för FN att visar att man inte är diktaturernas vän. Tidigare när förtryckta folk befriats har det oftast skett i strid mot FN:s vilja, exempelvis störtande av Pol Pot Kambodja, Idi Amin i Uganda, Bokassa i Centralafrikanska republiken, Milosovic ur Kosovo och Saddam Hussein i Irak. Det kan vara dags att ompröva det i folkrätten och FN som sätter nationalstaters suveränitet före mänskliga rättigheter och istället promovera en ny folkrättslig ordning där mänskliga rättigheter garanteras - med våld om så krävs.

– Jag ämnar ställa en fråga en utrikesminister Carl Bildt, om vad han avser vidta för åtgärder för att få till stånd en förändring i Burmafrågan, avslutar Holger Gustafsson.

torsdag, oktober 25, 2007

Svar till Skaraborgs bönder

Skogen och naturvården
I tidigare debattartikel har LRF i Skaraborg rest frågan om de fortsatta miljömålen, och då särskilt målet ”Levande skogar”, skall utvidgas ytterligare efter 2010?

Min personliga ståndpunkt är, att det är synnerligen angeläget att de områden som redan undantagits för naturskyddsområden kan skötas och underhållas på ett fullgott sätt. Detta bör ske genom att utveckla en marknad för svenska skogsägare, att mot ersättning göra de insatser av skötsel som fordras i dessa naturskyddsområden. Sverige har råd med både skyddade och kommersiellt produktiva skogsområden inför framtiden. Exakt hur stora arealer som skall skyddas anser jag att vi inte nu skall låsa upp, eftersom det beror på hur vi kan sköta naturområdena. Jag vill gärna se en situation där den enskilda markägaren behåller ägandet och det kommersiella brukandet av skogen, men där miljöintressena får styra skogens användning och att staten betalar kostnaderna för detta.
Den nya regeringen har inte uttalat någon viljeinriktning där miljömålen skall leda till ytterligare förstatliganden av privat mark.

Utvecklad livsmedelsproduktion
Svenska bönder har sämre villkor än bönder i våra konkurrentländer. Kristdemokraterna har länge krävt att de orättvisor som den gamla regeringen skapat måste elimineras. Det är därför glädjande att regeringen i höstens budgetproposition lanserar ett åtgärdspaket för att stärka den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Paketet innebär att kostnader, som tidigare belastat bönderna, i framtiden skall finansieras med allmänna medel. Avgiften för registrering av foderanläggningar tas bort. Avgiften för inrapportering till nöt-, gris-, fjäderfä-, får- och get- samt exportpassregister och register för djurmärkning tas bort. Avgiften för obligatoriska TSE-kontroller vid slakt tas bort. Sammantaget innebär detta att den svenska jordbrukssektorns kostnader minskas med 55 miljoner kronor per år.

Regeringen genomför också en satsning på 9 miljoner per år 2008-2010 för att förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Pengarna skall gå till att införa ett takbelopp på avgiften för köttkontroll och till besiktningsveterinärernas resor till slakterier där det inte finns fast personal.
Regeringen kommer tillsammans med näringen att ta fram en 3-årig livsmedelsstrategi för att stärka jordbruksnäringens och livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Satsningen skall göras nationellt och internationellt för både små- och medelstora livsmedelsföretag och kommer att handla om kompetensfrågor, exportsatsningar, ekologisk livsmedelsproduktion och satsning på lokal mat. Regeringen sätter av 16,5 miljoner per år under tre år.
Höstens satsningar på den svenska livsmedelssektorn innebär att kvalitén och livsmedelsbranschens konkurrenskraft stärks. Vi stärker närproduktion, vilket är nödvändigt för att beakta klimatpåverkan från transporter.

Regeringen beslutade i oktober att tillsätta en utredning som syftar till att se över hur administrationen av jordbruksstödet kan förenklas. Syftet är att hitta möjliga förenklingar för företagen. Myndigheternas attityder och bemötande av företagare måste förbättras. Vi kristdemokrater driver på detta arbete.

Turkiet måste visa återhållsamhet

Pressmeddelande
Stockholm 24 oktober 2007


- Situationen vid gränsen mellan Turkiet och Irak blir allt
allvarligare och den militära upptrappning som nu sker är ytterst
allvarlig då det riskerar destabilisera hela området ytterligare,
med en humanitär katastrof som följd. Skall Turkiet fortsätta sina
förhandlingar om EU-medlemskap är det av yttersta vikt att man visar
prov på återhållsamhet och diplomati. Sker inte detta bör EU frysa
medlemsförhandlingarna för att sätta ökad press på landet.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i
utrikesutskottet, med anledning av att turkiska plan bombat PKK-
baser i norra Irak och PKK tagit turkiska soldater som gisslan.

- Det är av yttersta vikt att situationen löses med fredliga medel
och diplomati. Om de turkiska EU-medlemskapsförhandlingarna i
framtiden leder till medlemskap kommer EU:s gräns att flyttas och
placeras vid gränsen till Irak, Iran och Syrien. Därför är det
viktigt att denna, i framtiden europeiska region stabiliseras och
demokratiseras, fortsätter Gustafsson.

- Det råder idag en mycket politiskt känslig situation i Irak och
ytterligare konflikter i den lugnare delen av norra Irak skulle utan
tvekan förvärra situationen ytterligare. Värnar Turkiet sin relation
till USA och Europa måste man visa att man kan lösa situationen
fredligt, då EU:s vikigaste mål är att arbeta för fred och frihet
och frånvaro av kris och krig. Därför måste Turkiet nu beakta EU:s
mål och lösa sina konflikter med diplomati, avslutar Gustafsson.

fredag, oktober 19, 2007

Hjälp misshandlade personer att våga anmäla

2007-10-19

(publicerad i Mariestads-tidningen 19/10 -07)

Många människor - de flesta av dem är kvinnor - lever i förhållanden där de blir hotade, slagna, våldtagna och utsatta för olika former av psykisk misshandel. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under förra året cirka 30 000 fall av misshandel inomhus där offret var bekant med förövaren. Ungefär 2 400 fall av grov kvinnofridskränkning anmäldes.


Förutom de brott som verkligen anmäls är mörkertalen sannolikt mycket stora. Brottsförebyggande rådet räknar med ett mörkertal när det gäller misshandel av kvinnor på mellan 75 och 80 procent. Att anmäla brott i allmänhet kräver mod och styrka - att anmäla en närstående person är naturligtvis ännu svårare. Inte minst på grund av känslomässiga band, oro för omgivningens reaktioner, men också rädsla för att övergreppen förvärras på grund av en anmälan. Särskilt om processen drar ut på tiden eller om personen inte får tillräckligt stöd i anslutning till att anmälan görs.


Att leva i ett förhållande där misshandel och kränkningar är vardagsmat förlamar och tar ifrån en människa kraften att göra något åt sin situation. Den misshandlade bryts ner såväl fysiskt som psykiskt och förlorar successivt självkänslan. Många som blivit misshandlade under en längre period vittnar om att de till slut själva ansåg att de inte var värda något bättre än den kränkande och förnedrande behandling som hon eller han utsatts för. Det tar tid att förändra en sådan uppfattning om sig själv och att bygga upp självkänslan igen- men det går.


Vi kristdemokrater anser att samhället, vi alla, har ett stort ansvar att göra vårt bästa för att förhindra mänskligt lidande - också när det sker innanför hemmets fyra väggar. Det är viktigt att inte bara se på, utan att försöka agera. Det kan ibland finnas ett motstånd att göra något när en person blir utsatt av någon närstående. Vi varken orkar eller vill se vad som pågår, vi vill ju inte "lägga oss i". Men det är just det vi behöver göra i vissa situationer. Vem ska se om inte vi som befinner oss runtomkring? För att en person ska kunna ta sig ur en fruktansvärd situation krävs det att personen själv agerar, men i de flesta fall går det inte utan att människor runtomkring erbjuder sitt stöd. Alla nivåer i samhället, enskilda personer, staten, kommuner, landsting måste gemensamt agera för att erbjuda allt tänkbart stöd så att den utsatte vågar och orkar anmäla förövaren. Det kan handla om ekonomiskt, socialt och personellt stöd före, under och efter en rättsprocess.


Jag anser att det bör utredas hur detta kan samordnas på bästa sätt. Det får inte vara så att olika instanser och personer gör olika insatser som i sig kan vara goda men som på grund av att det saknas samordning och en helhetssyn så leder det i slutändan till att den utsatta personen inte får det stöd som denna behöver för att kunna ta sig ur en mycket svår situation. Jag har lämnat in en motion till riksdagen om att en sådan utredning borde tillsättas snarast! Behoven finns runtomkring oss och det är allas vårt ansvar att agera nu!

fredag, oktober 12, 2007

Bildt måste agera tydligare mot Ahmadinejad

- I förra veckan basunerade Irans president Mahmoud Ahmadinejad återigen ut sin totalitära våldspropaganda och hetsade till våld och väpnat angrepp mot Israel. Samtidigt säger han att det är ”slutdiskuterat om Irans kärnkraftsprogram” - ett program som de flesta bedömare anser ha till mål att göra Iran till kärnvapenmakt. Jag förväntar mig att Carl Bildt i nästa veckas ministerrådsmöte driver på för ett kraftfullt agerande mot Iran.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, med anledning av att så kallade EU-autonoma sanktioner kommer att diskuteras på ministermötet den 15 oktober.


- Irans officiella nyhetskanal IRNA rapporterade nyligen från ett tal där Ahmadinejad vidhöll att han aldrig kommer att erkänna Israels existensberättigande. I sitt tal uppmuntrade han vid ett flertal tillfällen att utplåna landet och presidenten föreslog även att man borde tvångsevakuera Israels befolkning till Alaskas och Kanadas ödemarker. Att en president kan hota en annan FN-medlem på ett sådant sätt utan att det får konsekvenser kan inte tolereras, fortsätter Gustafsson.

- De som kan sin historia känner igen retoriken, men även den loja responsen från omvärlden: I Europa borde vi veta vad det innebär att vakna upp för sent när ondskan redan lagt stora delar av Europa under sina fötter. Eftergiftspolitikens konsekvenser under 1930-talet kan vi läsa om i dagens historieböcker: 50 miljoner döda, fortsätter Gustafsson.

- Det måste understrykas att uttalandena blir så mycket allvarligare när vi alla vet att Iran inte bara hotar och aktivt understödjer terrorism mot Israel utan även avser framställa atomvapen. Alliansregeringen lovade en mer proaktiv svensk utrikespolitik som står upp för demokrati och frihet när den hotas. Jag förväntar mig att Carl Bildt står upp för denna nya politik på mötet i nästa vecka, avslutar Gustafsson.

torsdag, oktober 11, 2007

Resolution om Burma antagen

Pressmeddelande
11 oktober 2007

Resolution om Burma antagen

–Interparlamentariska unionens (IPU:s) 117:e församling antog igår en resolution om situationen i Burma. Det är mycket angeläget att vi gemensamt uttrycker vår oro för det som sker i Burma. Vi har ett ansvar att inte bara se på när övergrepp sker på våra medmänniskor. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han deltar som vice ordförande för den svenska riksdagsdelegationen på IPU:s möte i Genéve.

Nedan följer det pressmeddelande som skickats ut med anledningen av att resolutionen antagits.

För mer information, kontakta

Holger Gustafsson
mobil 070-345 93 45

Julia Forssmed
Politisk sekreterare
telefon 08-786 58 95

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se

En parlamentarisk resolution om Burma har antagits


Interparlamentariska unionens (IPU:s) 117:e församling antog igår en resolution om situationen i Burma.
 
- Resolutionen uttrycker stark oro för den burmesiska regimens brutala hantering av fredliga demonstranter, säger den svenska IPU-delegationens ordförande, Inger René (m).
 
Drygt 500 parlamentariker från över 100 länder möttes under tre dagar, den 8-10 oktober, i Genève för att diskutera mänskliga rättigheter, bistånd och en parlamentarisk dimension av FN-samarbetet. I den svenska delegationen ingick riksdagsledamöterna Inger René (m), Holger Gustafsson (kd), Krister Örnfjäder (s) och Ulf Nilsson (fp).
 
Förutom två årliga parlamentariska möten arrangerar IPU tematiska konferenser och biståndsinsatser till stöd för unga parlament. Mer information finns att läsa på IPU:s hemsida ([ http://www.ipu.org/_ ]www.ipu.org).
 
För närmare upplysningar
Kontakta Inger René (m), IPU-delegationens ordförande, mobil 070-671 54 48, eller
Eva Brolin, IPU-delegationens sekreterare, mobil 070-609 67 39

onsdag, oktober 10, 2007

Alla måste ta ansvar

(Publicerad på Lidkopingsnytt)

För oss kristdemokrater har det alltid varit centralt att människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag och veta att samhället reagerar mot våld och brott. I alliansregeringen väljer vi nu att påbörja den största satsningen i modern tid att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i.

Föräldraansvar och myndigheter
En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatser. Föräldrar har ett huvudansvar för att förmedla normer och värderingar till sina barn. Även skolan har en viktig roll. En förutsättning för att brottsligheten ska minska är en nära samverkan inom rättsväsendet och mellan rättsväsendets myndigheter, socialtjänst, psykiatrin och andra huvudmän. Möjligheten att ingripa tidigt mot drogmissbruk bland barn under 15 år kan förhindra att de utvecklar ett kriminellt beteende. Att bryta utanförskapet är en central del i del brottsförebyggande arbetet. Ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver en synlig och närvarande polis. Den största delen av den satsning som vi i alliansregeringen gjort lades hos polisorganisationen, i syfte att uppfylla regeringens mål om fler poliser i Sverige. Vårt mål att kunna ha 20 000 poliser till år 2010 kommer att infrias. På detta sätt kommer polisen bli än mer synlig och tillgänglig, dels för att öka medborgarnas trygghet och dels för att förebygga brott genom sin närvaro.

Alliansregeringen
Regeringen tar nu sitt ansvar för ett tryggare Sverige och nu gäller det också att gemene man tar sitt. I årets budget slår man fast att arbetet med att göra det möjligt till att införa en så kallad civilkuragelag ska inledas under 2008. Detta är något som vi i Kristdemokraterna gläds åt och har arbetat för länge. I svensk rätt finns idag ingen allmän skyldighet att vara verksam för att avslöja eller hindra brott. Det finns heller ingen plikt att anmäla ett brott som redan har begåtts eller någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsa. En civilkuragelag skulle innebära ett utvidgat krav och lagstadgad skyldighet att efter förmåga hjälpa någon som är i nöd. Exempelvis är det rimligt att ringa efter ambulans när någon är svårt skada eller påkalla hjälp när någon befinner sig i nöd.

Civilkurage är god moral

Moral kan inte ersättas av lagar. I vissa fall är det dock möjligt att stödja moral med lag och en civilkuragelag skulle stärka medmänskligheten. Brottsbalken har idag en etisk-moralisk grund. En lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd uppmuntrar och uppmärksammar ansvar. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte är godtagbart med likgiltighet eller passivitet för en medmänniska som är i nöd. Det behövs en lag som kräver ut ansvar att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. En civilkuragelag skulle vara ett ytterligare led i att skapa ett tryggare Sverige.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg

Annika Eclund, Distriktsordförande Kristdemokraterna i Skaraborg

Samverkan för ökad fisketurism i Vänern och Vättern

Pressmeddelande
10 oktober 2007

– Skaraborgsområdet är landets största och viktigaste område för insjöfiske. Området mellan Vänern och Vättern är ett naturligt centrum för såväl yrkesmässigt insjöfiske som sport- och fritidsfiske. Det behövs riktlinjer om samverkan mellan kommuner, fiskeriverket och det oftast småskaliga näringslivet som skapar förutsättningar för ökad såväl svensk som internationell fisketurism. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han lämnat in en motion till riksdagen i ämnet.


– Det ökade fritidsfisket och dess konsekvenser gör det nödvändigt att skapa bättre kunskap om fiske och vattenbruk. Det bör ske genom utbildnings- och informationsaktiviteter med anknytning till vatten, fiske, redskap och regleringar. De unika områdena kring Vänern och Vättern, med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett betydande turismområde baserat på svenskt insjöfiske. För detta krävs en gemensam nationell och regional samverkan, fortsätter Holger Gustafsson.

- För att utveckla Väner- och Vätterområdet är det nödvändigt att länsstyrelsen intar en samordnande roll mellan kommuner, yrkesfiskare, sportfiskeföreningar och båtägarföreningar för att åstadkomma en satsning inom ramen för EU:s landsbygdsutveckling, med utbyggnad av anläggningar för fiskets utveckling, fortsätter Holger Gustafsson.

- Vänern och Vättern har nu en god tillgång på fisk och goda miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Det som måste tillkomma är de anläggningsramper för i- och upptagning av båtar som används av de som fiskar enstaka dagar och sedan byter till annan plats för att där pröva fiskelyckan samt andra serviceanläggningar där fisken kan tas om hand under acceptabla sanitära förhållanden, avslutar Holger Gustafsson.

fredag, oktober 05, 2007

Klimatförändringar hotar

(publicerad på Lidkopingsnytt)

Hotet om klimatförändringar utgör idag det största hotet mot vår gemensamma miljö. Klimatfrågan har det senaste året tilldragit sig ett ökat intresse. Allt fler svenskar kommer till insikt om klimatfrågans avgörande betydelse för det globala samhällets framtid.

Helhetsansvar

För oss kristdemokrater är det naturligt att ta helhetsansvar för vår gemensamma livsmiljö. En bärande tanke i kristdemokratin är förvaltarskapet, som innebär solidaritet både med dem som nu lever tillsammans på jorden och kommande generationer. Vi menar att människan är förvaltare av - och inte herre över - skapelsen. Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Med glädje ser vi nu hur alliansregeringen genomför viktiga åtgärder för en bärkraftig politik även inom miljöområdet. Regeringens budgetproposition för år 2008 innebär ett steg mot en hållbar klimatpolitik. Under den kommande treårsperioden avsätter regeringen en miljard kronor för att stärka klimatarbetet.

Klimatarbetet
Alliansregeringen vill medverka till långtgående klimatåtgärder utanför Sveriges gränser. När svenska företag bidrar till teknikutveckling i andra länder medför investeringarna ofta större utsläppsminskningar på den gjorda investeringen än vad som skulle ha kunnat uppnås för samma kostnad i Sverige. Därför höjs anslaget till internationella klimatinsatser med 36 miljoner årligen. Dessa insatser bidrar till hållbar utveckling, överföring av miljöteknik och stärkt internationellt klimatsamarbete. Dessutom inrättas ett nytt anslag i statsbudgeten för miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland. För detta ändamål avsätts 60 miljoner per år 2008-2010. Pengarna ska användas för arbete kring fortsatt myndighetssamarbete, reaktorsäkerhetsfrågor, icke-spridning, kärnavfall och strålskydd. Dessa medel har tidigare hanterats inom biståndsanslaget. Eftersom biståndet nu fasas ut från Ryssland förs medlen logiskt över till miljösidan

Moderna bränslen
De svenska skogarna kan i framtiden bli en viktig leverantör av fordonsbränslen. Regeringen prioriterar därför demonstration och affärsutveckling av så kallade andra generationens biodrivmedel, i första hand etanol från skogsråvara och förgasning av biomassa. Anslaget till energiforskning höjs med 40 miljoner årligen för att stärka utvecklingen av andra generationens biodrivmedel. För att stärka skogens roll i klimatarbetet höjer regeringen anslaget för ett hållbart uttag av biomassa med 10 miljoner kronor 2008 och med 30 miljoner kronor 2009.
Transportsektorn har under lång tid svarat för ökande utsläpp av koldioxid. Denna trend måste brytas genom kraftfulla satsningar på alternativa drivmedel. Miljöbilspremien, som infördes i våras, fortsätter under 2008 och 2009. Premien innebär att den som köper en ny miljöbil får 10 000 kronor direkt på banken.

Vetenskap
Klimatpolitiken måste grunda sig i beprövad vetenskap. Därför utökar regeringen anslaget till Rossby Centre vid SMHI med 8 miljoner per år för att ta fram underlag i form av klimatmodeller och scenarier.


Politiken

Kristdemokraterna fortsätter att vara pådrivande för att utveckla regeringens klimatpolitik. Detta blir inte minst viktigt när regeringen hösten 2008 skall lägga fram en offensiv klimatproposition och när Sverige under första halvåret 2009 skall vara ordförandeland i EU.