onsdag, oktober 28, 2009

Satsa på Vänerns och Vätterns fisketurism

De innanhav och vattendrag som omger Skaraborg utgör landets största och viktigaste område för insjöfiske. Området i Västra Götaland, väster och öster om Skaraborg är ett naturligt centrum för olika typer av fiske. Det finns goda möjligheter att utveckla fisketurismen i området och det bör vi självklart göra!

Vänern
Vänern är Västeuropas största sjö och hyser hela 35 olika fiskarter, vilket gör den till Sveriges artrikaste insjö. Vid Vänern finns drygt 80 yrkesfiskare som årligen fångar cirka 900 ton sötvattenfisk, (enligt Vänerns Vattenvårdsförbund). En tredjedel av Vänerns fiskare är bosatta i Lidköpings kommun, och av dessa har de allra flesta sin hemmahamn i Spiken på Kållandsö, vilket gör Spiken till ett av Europas största insjöfiskeläge. Spiken är också en metropol för friluftsliv och turism.

Det har skett och sker arbete för att säkerställa fisket. Under 90-talet sattes det årligen ut 350.000 yngel av Vänerlaxar i sjön, vilket resulterat i ett laxfiske utan motsvarighet i Europa. Det har även gjorts utsättning av ål. Ålen är en internationellt hotad fiskart som måste skyddas.

Gösen är mycket eftertraktad av såväl yrkesfiskare som av fritidsfiskare. Gösens lek-och uppväxtområden är begränsade till grunda och varma vikar. Många av dessa vikar hotas av igenväxning. Därför är behovet av ekonomiska resurser för vegetationsbekämpning angeläget. Signalkräftor har tidigare satts ut på vissa platser i Vänern och en ny utsättning bör övervägas.

Vättern
Det finns 10-20 yrkesfiskare i Vättern. Det huvudsakliga yrkesfisket i Vättern bedrivs med nät med fångster av sik, röding och öring som de viktigaste arterna. Under de senaste åren har fisket av kräftor ökat kraftigt.

Ökad kunskap och satsning
Det ökade fritidsfisket och dess konsekvenser gör det nödvändigt att skapa bättre kunskap om fiske och vattenbruk. Det bör ske genom utbildnings- och informationsaktiviteter med anknytning till vatten, fiske, redskap och regleringar. De unika områdena kring Vänern och Vättern, med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett betydande turismområde baserat på svenskt insjöfiske. För detta krävs nationell och regional samverkan. Statens myndigheter bör ta initiativ till detta. Om detta har jag motionerat till riksdagen tillsammans med mina Allianskollegor från Skaraborg.

tisdag, oktober 27, 2009

Skärpning Turkiet

- I ett land som snart kan bli EU-medlem pågår en känslig konflikt som helt tystas i svensk media. Turkiet har inlett en process om att överta ett 1600-årigt kloster från assyrierna, ursprungsbefolkningen. De tre närmaste byarna har väckt åtal mot klostret, tillsammans med de starkaste klanerna som styr området. Den juridiska processen är igång, ytterligare rättegångar är planerade framöver för att avgöra rätten till markområdet.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet, och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


- Mor Gabriels kloster är 1600 år gammalt och ett av kristenhetens äldsta kloster. Det fungerar idag som ett undervisningscenter i kristendom och det assyriska folkets historia. Det är också ett hem för ett trettiotal fattiga assyriska barn, för ärkebiskopen samt flera munkar och nunnor. Mor Gabriels kloster är religiöst centrum för de hundratusentals assyrier, syrianer och kaldéer. Redan 1997 hade den turkiska staten bestämt att sig för att stänga Mor Gabriel, men lyckades inte efter massiva protester.

- För Turkiets ställning som kandidatland i EU är det av yttersta vikt att landet har ett fullgott minoritetsskydd i enlighet med Köpenhamnskriterierna. Reformarbetet går långsamt och det behövs konkreta reformer bland annat av rättsväsendets funktion och dess oberoende, lagstiftning samt konstitutionella frågor. Om Turkiets process för medlemskap i EU ska flytta fram sina positioner måste landets minoriteter tas på allvar och skyddas. Kraven på mänskliga rättigheter måste innebära att landets minoriteter inte känner sig förföljda, diskriminerade och trakasserade. Turkiska staten måste skydda sina minoriteter. Staten är ansvarig för säkerheten och tryggheten för de syrianer som bor kvar i landet. Syrianernas mänskliga fri- och rättigheter samt religionsfrihet ska vara ett avgörande krav för ett framtida EU-medlemskap. Många syrianer som har emigrerat från Turkiet har fått egendom konfiskerad av staten. Att man nu vill lägga beslag på klostrets mark är sista spiken i kistan för syrianer i området. Detta visar att man vill tömma området på sin ursprungsbefolkning. Jag kommer att följa denna rättsprocess, avslutar Holger Gustafsson.

tisdag, oktober 20, 2009

Företagares uppsåt måste spela roll

- Den som lämnar felaktiga uppgifter i sin deklaration kan bli skyldig att betala skattetillägg. Många småföretagare som har ärliga uppsåt kan göra fel på grund av krångliga regler. Reglerna om skattetillägg måste ändras och bli mer rimliga genom att ta hänsyn till uppsåtet. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna som tillsammans med Mikael Oscarsson (KD) lämnat in en motion i ärendet till riksdagen.

- Det bör införas så kallade subjektiva rekvisit, vilket innebär att felaktigt inlämnade uppgifter ska ha lämnats in med uppsåt eller oaktsamhet för att skattetillägg ska bli aktuellt. I de nuvarande reglerna saknas det tak för skattetilläggen som därför kan bli hur höga som helst. Nivåerna på skattetilläggen måste begränsas så att de är proportionerliga, avslutar Holger Gustafsson.

Läs motionen här.

måndag, oktober 19, 2009

Verklighetens folk vill välja livsväg själva

publicerad på Lidköpingsnytt 19/10

Den senaste tiden har det förts en häftig debatt på många av landets tidningars kultur- och ledarsidor. Den startades av Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund när han talade om vad han kallat ”verklighetens folk”, och att det finns en åsiktselit som ser det som sin främsta livsuppgift att klanka ner på och håna vanliga människors livsval och livsstil.

Vänstern är välrepresenterad bland kulturpersonligheter, skribenter och debattörer som länge har abonnerat på frågan och förbehållit sig rätten att diktera villkoren för hur människor ska leva sina liv. Nu är det dags att faktiskt visa att det finns en annan verklighet.

Låt oss göra en sak klar. "Verklighetens folk" är människor som lever sina liv som folk gör mest. Vi som kanske har familj, arbetar, tar semester, har fredagsmys och tittar på ”Idol” eller "Så ska det låta" på TV. Vi som vill gå från arbetslöshet och sjukskrivning till ett arbete, hitta en livspartner och kanske hitta ett bättre boende än det vi har idag. Vi vill inte att politiker lägger sig i våra privatliv och vår vardag. Vi vill att politiker tar sitt ansvar för jobb, vård, omsorg och skola, och låter vår vardag vara upp till oss själva. Men oss hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på.

Vi kristdemokrater vill ge människor mer frihet att göra sina egna val. Det viktigaste är vad som diskuteras vid köksborden. Där talar vi om skolan, om hushållskassan, om de gamla föräldrarna, om hur det går på jobbet, när vi ska få tid för varandra och om hur vi ska pussla ihop nästa helg. Oftast har vi över huvud taget varken tid eller intresse att förhålla oss till ideologiska teorier, konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer som pådyvlats oss från vänster. Den ena idén mer akademiskt skruvad än den andra och allt med udden riktad mot vanligt folks sätt att vara. Runt om i Sverige, i organisationer, medieredaktioner, politiska partier, talas det om för oss hur vi ska leva våra liv.
Vi anser att politiken istället ska ägna sig åt att underlätta för oss. Åt de stora penseldragen. Exempelvis en politik för jobb och sänkta skatter för låginkomsttagare, så att människor kan sluta oroa sig för 100-lappen till skolutflykten.

Vi kristdemokrater vill därför sätta stopp för synsättet att bara ett livsval är riktigt, där alla måste välja på samma sätt för att passa in i mallen. Vi tycker till exempel att olika former av barnomsorg ska stödjas och att föräldraförsäkringen inte ska kvoteras. Detta är bara två exempel på den principiellt viktiga frågan att politiken ska stödja - inte styra - människors livsval.
Vi vet att det finns många människor som känner igen sig i våra tankegångar och håller med. Det är för er skull vi nu försöker skapa en debatt och ta fajten med kultur- och åsiktseliten. Hittills med ganska gott resultat.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg.

onsdag, oktober 14, 2009

Demokratiaktivist dömd till 2 års fängelse


Agustin Cervantes, en demokratiaktivist och medlem av den kristdemokratiska frihetsrörelsen Movimiento Cristiano Liberación (MCL), dömdes den 29 september till två års fängelse av den kubanska regimen. Domen mot honom slår hårt mot den kubanska demokratirörelsen.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet och utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


– EU (ministerrådet) beslutade i juni 2008 att ta bort de diplomatiska sanktionerna mot Kuba. Sanktionerna mot Kuba hade sin bakgrund i de överträdelser mot de mänskliga fri- och rättigheter som den kubanska regimen gjorde år 2003 då medlemmar i oppositionen, dissidenter och oberoende journalister fängslades. Regimen fortsätter att förtrycka krafter som verkar för ett demokratiskt styrelsesätt och ett öppet samhälle. Fortfarande lever alla systemkritiker och deras familjer under en oerhörd press från regimen.

– Rättegången mot Agustin Cervantes var summarisk och motivet politiskt. Han ledde arbetet med att samla in namnunderskrifter för demokratiska reformer i provinsen Santiago de Cuba. Situationen för Kubas innevånare, och särskilt de som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, måste mötas av ett kraftigt ökat engagemang från omvärlden och inte minst från Sverige och EU. Vi har gemensamt ett ansvar för att stå upp och stötta demokratirörelser och demokrater i auktoritärt styrda stater. Inför kommande förhandlingar och gentemot Kuba bör Sveriges hållning vara att en bestående förändring ska vara tydlig, för att man ska kunna mäta en eventuell förändring mot ett mer demokratiskt samhälle. Situationen den senaste tiden pekar på att utvecklingen går i fel riktning och de diplomatiska sanktionerna bör kanske återtas, avslutar Holger Gustafsson.

tisdag, oktober 13, 2009

Holger Gustafsson till Alliansens arbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitik

- Det ska bli otroligt intressant och engagerande att få vara med och utforma Allians för Sveriges utrikes- och försvarspolitik inför en ny regeringsperiod 2010-2014. Det säger kristdemokraten och riksdagsledamoten Holger Gustafsson från Skaraborg som idag har utsetts att ingå i en av Allians för Sveriges reformgrupper inför valet 2010.

- Vid partiledaröverläggningarna i Varberg i oktober 2008 enades Allians för Sverige om att inleda fördjupningen av Alliansen med sikte på valet 2010 och nästa mandatperiod. Ett besked som då gavs var att Allians för Sverige i valrörelsen 2010 ska möta väljarna med ett valmanifest som är lika tydligt som i förra valet. Som ett led i detta tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod. För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda politiken med sikte på mandatperioden 2010-2014 tillsätts nu tio reformarbetsgrupper.

- Utrikespolitik och internationella problem kommer allt närmare och påverkar vårt vardagsliv i allt högre utsträckning. Vi genomgår just nu en internationell finanskris med en efterföljande internationell lågkonjunktur med bekymmersam arbetslöshet beroende på minskad svensk handel. Det är min förhoppning att min personliga erfarenhet av både nationellt och internationellt arbete ska komma alla medborgare till del, avslutar Holger Gustafsson.Information om arbetsgrupperna: http://www.alliansforsverige.se/allians-for-sverige-tillsatter-tio-reformarbetsgrupper/

Alliansarbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitik
Arbetsgruppen ska med utgångspunkt i det som uppnåtts inom utrikes- och försvarspolitikens område utarbeta ett underlag för alliansens fortsatta politik inom området. Arbetsgruppens förslag ska präglas av långsiktighet i fråga om Sveriges intressen och värderingar, samt vårt lands roll i närområdet, den Europeiska unionen och globalt. Bland de områden som ska avhandlas återfinns Östersjön och det östra grannskapet, Sverige i Europeiska unionen, Sveriges globala roll, försvarspolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.
Arbetsgruppen leds av: Sten Tolgfors (M)
Övriga ledamöter:
Kerstin Lundgren (C)
Birgitta Ohlsson (FP)
Holger Gustafsson (KD)

På vänsterfronten intet nytt

Publicerad i Mariestads-tidningen 13/10 -09

Under veckan har oppositionspartierna var för sig presenterat sina budgetalternativ. Ett år innan valet är beskedet tydligt, vänsterkartellen har lyckats komma överens på en punkt. En röst på (S), (MP) eller (V) är en röst för rejäla skattehöjningar.

Idag upplever vi den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Mitt i denna kris vill vänsterkartellen göra det dyrare för företag att anställa och mindre lönsamt att arbeta.
Splittringen är djup när man läser oppositionens budgetmotioner mer i detalj. De står långt ifrån varandra i avgörande frågor - skattepolitiken, a-kassan, sjukförsäkringen, miljöavgifter, ramverket för den ekonomiska politiken och framförallt finansieringen av sina reformer. De tre partierna har helt olika syn på hur ett lands ekonomi ska skötas.

Den enda frågan partierna är överens om är höjda skatter. Vänsterpartiet vill bland annat höja inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare med 54 miljarder kronor, medan (S) och (MP) ”nöjer” sig med 10 miljarder och samtidigt höjer marginalskatterna kraftigt. Socialdemokraterna vill höja det totala skattetrycket med 20 miljarder, Miljöpartiet med 16,7 miljarder och Vänsterpartiet med 27,7 miljarder kronor.

Ungdomsarbetslösheten vill de märkligt nog angripa genom kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar med nästan 12 miljarder kronor, vilket gör det dyrare att anställa en ung människa med begränsad yrkeserfarenhet. Resultatet av de skattehöjningar de är överens om är att det på kort sikt kommer bli cirka 30 000 färre arbetstillfällen, på lång sikt är effekterna ännu mer dramatiska.

Skattesänkningar för pensionärerna är ett löfte från oppositionspartierna. Men när man läser deras budgetar ser man att det först och främst inte är sänkta skatter till pensionärerna som oppositionspartierna eftersträvar. För att utjämna de så kallade skillnaderna höjs istället skatten för dem som arbetar. Dessutom kan man notera att alliansregeringen nu sänkt skatterna för våra pensionärer i två steg i och med det som sker nästa år, medan socialdemokraterna inte genomförde någon skattesänkning alls för pensionärerna under sina år vid makten. Men vi Kristdemokrater är inte nöjda med det som hittills skett, det är för oss bara början och vi vill fortsätta.

Den inriktning som framträder när man lägger vänsterpartiernas motioner bredvid varandra är mer makt till politiker, minskad makt för enskilda människor, mindre valfrihet och färre kronor i den egna plånboken. Den enda kommentar man kan ge efter att ha sett deras tre olika budgetalternativ är: På vänsterfronten intet nytt.

Holger Gustafsson (KD)
Riksdagsledamot Skaraborg

Stefan Attefall (KD)
Ekonomisk talesperson och ordförande i riksdagens finansutskott

Hela E20 måste bli motorväg mellan Stockholm och Göteborg

–Nu måste regeringen kräva en radikal omprioritering av Vägverkets utbyggnadsplan för E20 hela sträckan mellan Stockholm – Göteborg, vilket särskilt berör Skaraborg. E20 är klassad av EU som TEN- väg ( Trans-European Network ), ett huvudstråk för europeiska transporter som ska prioriteras för gemensam nytta. Den förestående lågkonjunkturen är rätt tillfälle att nu börja bygga i Skaraborg. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Skaraborg som återigen lagt en motion i ärendet till riksdagen, nu också tillsammans med riksdagsledamöter i Alliansen.

–Det är inte acceptabelt att Alliansregeringen ärver de tidigare socialdemokratiska regeringarnas ovilja och senfärdighet när det gäller utbyggnaden av E20. Inte heller har den socialdemokratiskt ledda regionen Västa Götaland och Göteborgs stad gett tillräckligt politiskt stöd för att få E20 prioriterad. Istället har de dragit pengar till E6 och utbyggnad inom Göteborg och mot Borås. Endast Sverige och Rumänien är de länder inom EU som inte håller motorväg mellan landets huvudstad och den näst största staden i landet, fortsätter Holger Gustafsson.

–Vi har näringslivet, arbetstillfällena, trafiksäkerheten och klimatet på vår sida som talar för en omedelbar utbyggnad. Vi förväntar oss nu ett kraftfullt agerande från infrastrukturministern och Alliansregeringen i denna för Skaraborg så viktiga fråga, avslutar Holger Gustafsson.

måndag, oktober 05, 2009

Irländskt ja till Lissabonfördraget – ett stort steg i rätt riktning för oss alla i EU

2009-10-03

– Kristdemokraterna är mycket positiva till den irländska omröstningens resultat. Lissabonfördraget kommer att förenkla samarbetet i EU, effektivisera beslutsfattandet, öka öppenheten och de nationella parlamentens inflytande.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) och utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna, i en kommentar till valresultatet.– Det nya fördraget kommer att ge EU moderna institutioner och bättre arbetsmetoder så att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan lösa de problem som dagens verklighet ställer oss inför. EU-medborgarna vill att EU ska ta itu med sådana frågor som globaliseringen, klimatförändringen, befolkningsutvecklingen, säkerheten och energifrågorna. Lissabonfördraget stärker demokratin i EU och gör det lättare för EU att kontinuerligt arbeta för medborgarnas intressen.

– Det är för tidigt att idag säga hur valresultatet kommer att påverka Sveriges ordförandeskap men kanske kan fördragets införande bli en fråga som vi kan ro i hamn. Hur fallet än blir måste EU fortsätta arbetet med de viktiga framtidsfrågorna miljö, klimat och energi, den grova gränsöverskridande brottsligheten och en förstärkning av EU:s röst i världspolitiken, säger Holger Gustafsson.

torsdag, oktober 01, 2009

Frågan om Vänerns avvattning måste få ökat fokus

Pressmeddelande
Stockholm 1 oktober 2009

Frågan om Vänerns avvattning måste få ökat fokus


- Regeringen ska ta ett tydligare ansvar för att säkerställa boende och näringsliv vid Vänerns stränder. Hotande översvämningar får inte vara styrande. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han lämnat in en motion till riksdagen.

- Staten ska genom länsstyrelsen utveckla strandområden nära Vänern genom att inta en samordnande roll mellan kommuner, yrkesfiskare, sportfiskeföreningar och båtägarföreningar för att säkra infrastrukturen vid stränderna. Vattenhastigheten i Göta älv sätter gränser för hur mycket vatten som kan tömmas ur Vänern. Frågan om Vänerns framtida avvattning måste få starkare politiskt fokus. Mellan raderna kan man förstå att jag gärna ser en bergtunnel mellan Vänerborgsviken och ut i havet nära Uddevalla, för att reglera Vänerns vattennivå, fortsätter Holger Gustafsson

- Det är oerhört viktigt att staten tar det övergripande ansvaret för problematiken, avslutar Holger Gustafsson.

Läs hela motionen här.