tisdag, maj 29, 2007

Chavez diktatoriska metoder oroar

Pressmeddelande
Stockholm 29 maj 2007

- Nyligen drog Venezuelas socialistiska ledare Hugo Chavez in den populära tv-kanalen RCTV:s tillstånd för marksändning. Kanalen stängdes efter 54 år i etern och motivet var att RCTV gett röst åt den politiska oppositionen mot ledaren. Den socialistiska revolutionen i Venezuela är skrämmande och omvärlden måste gemensamt sätta press på landets ledning för att inte Chavez ska kunna fullfölja en total nedmontering av den demokrati som finns kvar i landet. Sveriges utrikesminister bör föra frågan inom EU.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratiskt riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att yttrandefriheten ytterligare begränsats i Venezuela i och med stängningen av landets äldsta TV-kanal.

- En statligt stödd TV-kanal har redan övertagit sändningstillståndet och inledde med att visa statligt producerade kulturprogram. Stängningen av RCTV mötte igår protester av en allt mer utsatt och marginaliserad venezolansk opposition. Omvärlden måste stötta den demokratiska oppositionen mot Chavez med större kraft då även det fria ordet nu på allvar hotas i Venezuela, fortsätter Gustafsson.

- Den socialistiska majoriteten i parlamentet i Venezuela gav tidigare i år president Hugo Chávez fria händer att styra landet med dekret i 18 månader. Beslutet fattades då med handuppräckning vid ett möte som hyllade Chávez, socialismen och fosterlandet. Således underlättas Chávez planerade konfiskering av oljeindustri, telekom-, el-, energi- gruv- och bankföretag. Resultatet av detta tillsammans med Chavez beslut om utträde ur Världsbanken och IMF är ökad fattigdom och uteblivna investeringar vilket är mycket olyckligt för landets fattiga, avslutar Gustafsson.

För mer information:

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och
ledamot av riksdagens utrikesutskott
Tel. 08-786 43 09
mobil 070-345 93 45

onsdag, maj 23, 2007

Integration och arbete måste följas åt

Publicerad på lidkopingsnytt.nu

Alliansregeringen satsar nu på att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för dem som är födda i andra länder. Vi kristdemokrater är oroade över dagens situation när så många nysvenskar står utanför arbetsmarknaden. Det innebär ett enormt slöseri med resurser. De som står utanför får inte uppleva glädjen i att ha ett arbete, samhället går miste om både ekonomi men framförallt kunskap och vi människor har färre mötesplatser för en bättre integration.

Instegsjobb
De satsningar som nu genomförs syftar till att förbättra incitamenten för både den enskilde, för företag och för kommuner. Sammanlagt satsas drygt 3600 miljoner kronor under åren 2007-2010. Vi inför instegsjobb som innebär att anställningen subventioneras med mellan 50 och 75 procent. Dessa instegsjobb syftar till att människor ska få in en fot på arbetsmarknaden. Vi kopplar instegsjobben till deltagande och/eller resultat i svenska för invandrare (sfi). Vi är helt övertygade om att bästa sättet att lära sig svenska är att arbeta och i alltför stor omfattning har kopplingen mellan sfi och arbete/praktik saknats. Det satsas också på kompetensutveckling av lärare i sfi och på kontroll av att utbildningens kvalité är tillfredställande.

Nya företag
Vi är också övertygade om att många som kommit till Sverige både kan och vill starta företag. Generellt vill vi att det ska bli enklare att starta och driva företag i Sverige men vi vill också speciellt satsa på de med utländsk bakgrund. I linje med detta ligger också satsningen på nystartscentrum i ett antal kommuner och stadsdelar. Tanken är att samla en rad aktörer under samma tak för att underlätta för den enskilde att få stöd på olika vis där det främsta syftet är att på något sätt skapa ett arbete. Det handlar om utbildning, hälsovård, jobbmatchning och hjälp att starta eget.

Ökad stimulans

Kommuner som tar emot flyktingar ska få en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad. Den blir på 10 000 per person och 20 000 extra för varje vuxen person mellan 18 och 64 år som under det första året efter att uppehållstillstånd givits har blivit godkänd i sfi, fått praktik eller arbete under en viss tid. Vi undersöker också möjligheten att införa någon form av bonussystem för enskilda personer.

Bedömning av erfarenheter
Många som kommer till Sverige har redan yrkeserfarenhet och/eller utbildning och att inte ta tillvara på det är verkligen höjden av slöseri. Därför ger vi Arbetsförmedlingen ökade resurser för bedömning av yrkeserfarenhet. Dessutom sker en fortsatt satsning på högskoleutbildade jurister, lärare och personer med högre praktisk förvaltningsutbildning. Vi inför också en kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi tror inte att dessa satsningar löser alla problem med att så många människor som är födda i andra länder idag lever i utanförskap. Under alltför lång tid har det bara konstaterats att något borde göras men inget har skett. Vi är övertygade om att dessa satsningar är ett viktigt bidrag till att människor i framtiden ska få komma till sin rätt.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot kristdemokraterna i Skaraborg

tisdag, maj 22, 2007

Därför säljer vi statliga bolag

Här på insändarplats har frågan ställts varför alliansregeringen med kristdemokratiska kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell i spetsen säljer statliga bolag. Vår grundhållning är att konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Statens uppgift är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt. När staten äger drabbas företagen av begränsningar som kan hindra deras möjlighet till utveckling. Det kan handla om svårighet att tillföra kapital som möjliggör expansion. Sådana kapitaltillskott måste vid varje tillfälle vägas mot behoven att ge mer pengar till exempelvis sjukvård och barnomsorg. Det saknas ju knappast angelägna ändamål att satsa intäkterna från försäljningarna på. Ett exempel är våra kommunikationer som exempelvis vägar och järnvägar.

Att ge bästa möjliga förutsättningar för våra företag är viktigt för att skapa nya arbetstillfällen och minska utanförskapet. Vi utför inte försäljningar utan att vi först gör en ordentlig analys över vilken effekt ett ägarskifte får för marknaden som företaget arbetar på. Vi kommer inte att sälja ut företag där det finns ett uppenbart allmänintresse med statligt ägande som t.ex. Vattenfall och LKAB. I fallet med Telia Sonera sålde vi i detta skede endast 8 procent och har fullständig kontroll över bolaget. Vi har nu fått in långsiktiga intressenter vilket skapar stabilitet för bolaget och är en bra grund när vi går vidare i att minska statens ägande på ett ansvarsfullt sätt. Regeringens uppfattning är att staten ska ta sina tillgångar från dessa kommersiella investeringar och istället använda dem i välfärdsinvesteringar. Att frigöra resurser till detta är själva poängen med försäljningarna.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg

Insändaren har publicerats i Skaraborgsbygden 18/5, Västgöta-tidningar 21/5, Mariestadstidningen 21/5

onsdag, maj 16, 2007

Sarkozys seger är bra för Europa

Idag har jag en artikel publicerad i tidningen Dagen.

Det är med glädje jag konstaterar att Frankrike nu får en ny president. Med stort intresse ser jag fram emot att Sarkozys löften om förändring, på ansvarsfull ekonomisk liberalisering och avregleringar realiseras under den kommande mandatperioden. Att Sarkozy vunnit presidentmakten i Frankrike ökar även möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Europa och stärker den transatlantiska länken mellan Europa och USA, vilket är positivt.

Att Sarkozy så tydligt vunnit valet sände viktiga signaler för Frankrike - och för hela Europa. EU:s kristdemokratiska grundare insåg, precis som vi inser idag, att Europas framtid måste bygga på fredlig konfliktlösning, demokratiskt styre, mänskliga rättigheter, samarbete och gemensamma intressen som vilar på de värden som vuxit sig starka genom vår gemensamma historia. I och med Sveriges medlemskap i EU så påverkas Sverige av valet i Frankrike. Ett EU som jag tror påverkas positivt av att ett av de mest inflytelserika länderna Frankrike, valt Sarkozy till sin ledare.

Det är även glädjande att se en andra generationens invandrare nu blir president i ett av Europas största länder. ”Jag ska vara en president för alla fransmän”, sade Sarkozy efter segern och jag tror att han har all anledning att lyckas.

Den franska valrörelsen var intressant på så sätt att den liknade den svenska då det fanns två tydliga alternativ – gammal socialism mot modern borglighet. Statens makt över medborgarna ställdes mot valfrihet, stelbent byråkrati stod mot företagande och tillväxt. Sarkozy, har givit sig själv 100 dagar för att genomföra den första delen av ekonomiska reformer efter det att väljarna givit honom sitt förtroende att bryta med den stagnation som präglat hans företrädares 12 år vid makten. Före sommaren gått över i höst vill Sarkozy alltså se 35-timmarsveckan vara avskaffad, skatterna sänkta och arbetsrätten mer flexibel; allt för att stimulera företagande och arbete och på så sätt garantera den franska välfärden. Europa, lär av Sarkozy!

Östling har fel om att vår politik bara gynnar de rika

publicerad i VGT 15/5 och SLA 15/5

Conny Östling menar att alliansens vårbudget främst gynnar de rika. Detta exemplifieras med det faktum att regeringen avskaffar förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Östling har fel i påståendet att vår politik bara skulle gynna rika. Förmögenhetsskatten avskaffas för att vi vill att pengar ska stanna i Sverige och investeras här något vilket kommer att gynna inte minst dem som står utan arbete idag.

Bästa sättet att skapa förutsättningar för fler jobb är att satsa på våra företag och ta bort hinder för investeringar och utveckling. Det är mycket få länder runtomkring oss som har kvar en förmögenhetsskatt och den riskerar därför att inte bidra till någon annan omfördelning än att pengar flyttas från Sverige till andra länder.

När det gäller fastighetsskatten så menar vi att ett borttagande av denna skatt inte alls ensidigt gynnar dem som redan har – tvärtom. Vi kristdemokrater har länge kämpat för att fastighetsskatten ska avskaffas eftersom vi tycker att det är en orättfärdig skatt. Vi menar att det är en högst rimlig princip att vi beskattar pengar vi faktiskt har och inte en fiktiv inkomst som i fallet med fastighetsskatten. Det är inte rimligt att någon får betala mer skatt för att grannen fick mycket pengar när denne sålde sitt hus. Det är också viktigt att poängtera att det är de rika fastighetsägarna och regionerna som betalar den stora delen i och med att det de som kommer att märka den största skillnaden av höjningen av reavinstskatten från 20 till 30 % som tillsammans med införandet av en förutsägbar kommunal avgift finansierar reformen. De som tjänar mest på avskaffandet är alltså också de som generellt kommer att betala den största delen av reformen.

Regeringen sänker skatterna för den som arbetar och denna reform gynnar således främst de som har ett arbete idag. Det är inte bra om människor känner att de hamnar ännu mer utanför. Vi menar dock att det alltid ska löna sig att gå från bidragsförsörjning till att kunna få leva på sin lön och inte minst känna glädjen av att arbeta och ingå i en gemenskap. Vi genomför samtidigt med jobbavdraget en rad åtgärder för att fler ska få gå från utanförskap till arbete. Målet är ju att människor ska få 100% av en lön istället för olika former av ersättningar.

måndag, maj 14, 2007

Vårdnadsbidraget ger mer tid för barnen!

Små naturliga gemenskaper
Vi Kristdemokrater tror på de små naturliga gemenskapernas betydelse. Människor behöver en nära gemenskap för att utvecklas som personer. Det finns flera sådana gemenskaper som exempelvis föreningen och kompiskretsen. Familjen har dock den oöverträffat viktigaste rollen för att ge människor de bästa förutsättningarna. Utan fungerande familjer fungerar inte heller samhället. Vi människor är ofullkomliga och det existerar inga perfekta familjer men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt. För Kristdemokraterna har familjepolitiken alltid varit en central fråga. Vi vill att familjer ges möjlighet till mer tid tillsammans och större valfrihet. När Kristdemokraterna nu är en del av regeringen kan vi äntligen genomföra en bättre familjepolitik. Vi kräver att det av Alliansen utlovade vårdnadsbidraget ska införas 1 januari 2008.

Vårdnadsbidraget fanns i ett halvår 1994 innan Socialdemokraterna tog bort det igen så fort de kom till makten. Över 70 procent av de berättigade föräldrarna nyttjade vårdnadsbidraget vilket visar på att intresset var mycket stort.

Ekonomiskt tillskott för mer tid för barnen
Vårdnadsbidraget ska kunna användas av föräldrar som vill få mer tid med sina barn, antingen genom att vara hemma på heltid eller att korta sin arbetstid. Används vårdnadsbidraget på heltid utgår 3000 kronor skattefritt och vårdnadsbidraget kan fås mellan att barnet är 1 och 3 år. Redan idag är det många föräldrar som arbetar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Vårdnadsbidraget skulle underlätta deras situation betydligt och göra det möjligt för fler att gå ner i arbetstid. Vi vet genom flera undersökningar att föräldrar längtar efter mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill ge dem den möjligheten.

Efterlängtat i Skaraborg
Runt om i landet har föräldrauppror under lång tid krävt ökad rättvisa för familjer och i flera kommuner har det till och med arrangerats folkomröstningar som alla fått positiva resultat. Detta engagemang är inget som förvånar oss kristdemokrater. Att föräldrar kräver att få bestämma hur deras barn ska tas om hand och få rimliga ekonomiska förutsättningar för det är helt naturligt. I Skaraborgs län har än så länge Essunga, Falköping, Götene, Skara, Skövde, Töreboda och Vara, enligt en undersökning som SVT:s Aktuellt gjort, sagt att de vill införa vårdnadsbidrag när det blir möjligt. Det är mycket glädjande och jag hoppas naturligtvis att flera av Skaraborgs kommuner följer deras exempel.

1 januari 2008 !
Det är dags att ta Sveriges föräldrars önskemål på allvar. Det har Alliansen gjort genom att komma överens om att införa ett vårdnadsbidrag. Nu ökar Kristdemokraterna trycket på regeringen så att vårdnadsbidraget införs så snabbt som möjligt, från 1 januari 2008. Det är inte en dag för tidigt.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg

onsdag, maj 09, 2007

Sarkozys seger bra för Frankrike och Europa

Det är med glädje jag konstaterar att Frankrike nu får en ny president. Jag ser med intresse fram emot att Sarkozys löften om förändring, på ansvarsfull ekonomisk liberalisering och avregleringar realiseras under den kommande mandatperioden. Att Sarkozy vunnit presidentmakten i Frankrike ökar även möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Europa och stärker den transatlantiska länken mellan Europa och USA.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk ledamot i riksdagens utrikesutskott, med anledning av att Nicolas Sarkozy i veckan vann presidentvalet i Frankrike.

Läs hela pressmeddelandet här.

fredag, maj 04, 2007

Regeringen tar ungdomars utanförskap på allvar!

Det behövs mer framtidstro bland Sveriges ungdomar. Alldeles för många ungdomar lever idag i utanförskap och har aldrig riktigt fått chansen att visa vad de går för. Var tredje ung människa har ingen eller en svag anknytning till arbetsmarknaden. Den förra socialdemokratiska regeringen gjorde mycket litet för att minska ungas utanförskap och än idag lyser förslagen från dem med sin frånvaro. Den nuvarande Allians-regeringen visar nu att dagens förhållanden inte kan accepteras utan genomför en rad åtgärder för att ungdomar ska få möjlighet att få känna glädjen i att arbeta. Läs hela artikeln här.