fredag, april 27, 2007

Svar från Littorin

Jag har nu fått svar från arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin på min fråga om synskadades situation på arbetsmarknaden.

torsdag, april 26, 2007

Det behövs mer valfrihet inom äldreomsorgen!

I dag bedrivs cirka 90 procent av vården och omsorgen om äldre i kommunal regi. Detta innebär att de allra flesta äldre och funktionshindrade, som är beroende av kommunernas omsorg, är hänvisade enbart till kommunala utförare. Möjligheten till valfrihet har under lång tid varit obefintlig. Därför är det nu dags att ge äldre möjlighet att själva välja!

Det borde vara en självklarhet att vi, var och en, ska kunna påverka vem som ska tillgodose våra mest fundamentala behov. Vem ska hjälpa mig att duscha, hur och när vill jag ha städat, vad jag ska äta osv.

Läs hela min artikel här.

måndag, april 23, 2007

Till Indonesien för fred, säkerhet och klimatfrågor!

- Den 29 april- 4 maj åker en delegation från riksdagen till Interparlamentariska unionens (IPU:s) konferens i Indonesien. Det känns både förpliktigande och stimulerande att få arbeta i ett sammanhang där vi kommer från så vitt skilda världsdelar för att samlas kring de stora framtidsfrågorna.


Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i Skaraborg och vice ordförande i riksdagsdelegationen.

Läs hela pressmeddelandet här.

tisdag, april 17, 2007

Synskadades situation på arbetsmarknaden

Pressmeddelande
Stockholm 17 april 2007


Holger pressar Littorin om synskadades situation!

- Andelen synskadade som har ett arbete att gå till är alldeles för låg. En undersökning från arbetslivsinstitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare. Jämfört med 81 procent respektive 84 procent för befolkningen i övrigt. Dessa skillnader är orimligt stora.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna Skaraborg, med anledning av att han på tisdagen lämnade in en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin om vad som planeras för att förbättra synskadades situation på arbetsmarknaden.

- De nya stödåtgärderna utvecklingsanställning och trygghetsanställning har nått endast 27 gravt synskadade personer och ingen gravt synskadad person har erhållit nystartsjobb. Det är viktigt att regeringens satsningar också kommer synskadade till del, avslutar Holger Gustafsson.


Frågan bifogas här i sin helhet:

Synskadades situation på arbetsmarknaden

En undersökning från Arbetslivsinsitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare. Motsvarande siffror i befolkningen i övrigt är 81 procent för kvinnorna och 84 procent för männen.

De nya stödåtgärderna utvecklingsanställning och trygghetsanställning har nått endast 27 gravt synskadade personer och ingen gravt synskadad person har erhållit nystartsjobb. Regeringen föreslår att AMS slås samman med länsarbetsnämnderna till den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att denna tar ett samlat grepp för att hjälpa såväl arbetslösa som de som finns ute på arbetsmarknaden men som behöver stöd genom bland annat personlig coachning.

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att förbättra synskadades situation på arbetsmarknaden?

Vårproposition med ytterligare satsningar för fler jobb!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 16/4 2007)

Inför valet förra året utfärdade vi kristdemokrater ett garantibevis till våra väljare. Ett bevis som tydligt visar vilka frågor vi vill prioritera. Genom den ekonomiska vårpropositionen kan vi bocka av ytterligare ett flertal av de löften vi gett våra väljare.

Vi lovade att avskaffa den orättfärdiga fastighetsskatten och istället införa en kommunal avgift. Den 1 januari 2008 blir det verklighet. I vårpropositionen tas också viktiga steg för att göra det enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Förmögenhetsskatten avskaffas och förmånsrätten reformeras, vilket ökar tillgången på kapital för nya företag och företag som vill expandera.


Alliansregeringen lovade att med kraft bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga nådde orimligt höga nivåer under socialdemokraternas regeringstid. Vi vägrar låta tusentals unga människor fastna i utanförskap. Vi inför lägre arbetsgivaravgifter vid anställning av unga och en försöksverksamhet med lärlingsutbildning genomförs – något som alltid legat kristdemokraterna varmt om hjärtat. Ungdomar kommer också ha rätt till en jobbgaranti vars syfte är att öka ungdomars möjlighet att få ett arbete eller att vidareutbilda sig. En jobb- och utvecklingsgaranti kommer att införas för vuxna och ersätta dagens aktivitetsgaranti. Ambitionen är att deltagarna ska få ett jobb så snart som möjligt. Vi i alliansen är nämligen övertygade om att människor vill arbeta. Genom en ny politik får fler uppleva glädjen av att ha ett jobb att gå till, att möta arbetskamraternas gemenskap och att känna sig behövd.


Den satsning som görs på att förbättra integrationen är både välkommen och nödvändig. Vi har länge verkat för att svenska för invandrare, sfi, ska vara kopplat till praktik- eller lärlingsplatser. Genom de nya instegsjobben ges asylsökande som har fått uppehållstillstånd samt kvotflyktingar och deras anhöriga, möjlighet att snabbt få ett jobb samtidigt som de deltar i sfi-utbildningen. Kristdemokraternas krav på bättre och snabbare validering av utländska betyg och yrkeskompetens, liksom en satsning på kompletterande utbildningar för bland annat jurister, läkare och sjukvårdspersonal är också glädjeämnen i vårpropositionen.


I vårpropositionen satsas också stora summor på insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk. Framförallt handlar det om drogförebyggande arbete för barn och ungdomar. Drogberoendet har gått allt längre ner i åldrarna och därför är det viktigt att involvera föräldrarna. Trygga barn idag ger ett tryggt samhälle imorgon.


Även på klimatområdet genomför allians-regeringen stora satsningar. Hotet mot vår havsmiljö med övergödning, hårt fisketryck och utsläpp får alarmerande konsekvenser. I vårpropositionen ingår därför ett paket av åtgärder som ska förbättra havsmiljön.


Den ekonomiska vårproposition som har presenterats är ytterligare ett stort steg i rätt riktning. Den visar att vi nu har en regering i Sverige som kan, vill och vågar se problemen i samhället och göra något åt dem.

Det måste löna sig att arbeta!

(publicerad SLA, Västgöta-tidningar 16/4)

Äntligen har regeringen beslutat att genomföra det kristdemokratiska förslaget om att barns sommarjobb inte ska påverka nivån på familjens socialbidrag. Det är ett sunt och efterlängtat beslut som ligger helt i regeringens linje att det ska löna sig att arbeta. Familjer som är i behov av socialbidrag är familjer med svaga ekonomier. Det är orimligt att begära att barnen i dessa familjer som väljer att sommarjobba ska står för sina föräldrars ersättningar.

I vissa kommuner har bidragsnivåerna sjunkit i relation till vad barnet tjänat via ett extrajobb eller sommarjobb, vilket innebär att familjen segmenteras i ett utanförskap. Det lilla extra som barnet vill, genom idogt arbete, själv spara ihop till tas ifrån dem. Förutom det orättvisa i systemet föder det en mentalitet att det är föga värt att göra rätt för sig.

Lagändringen presenteras i vårbudgeten och innebär att staten ska stödja kommunerna med 30 miljoner kronor i tre år från och med 2008, alltså totalt 90 miljoner kronor. Förslaget innebär att barn till föräldrar i en besvärlig situation skapar sig en mentalitet att man vill jobba och att det är lönt att bidra med det man är bra på.

Det är inte bara rättvist utan sänder också det självklara budskapet att det ska löna sig att arbeta.

Nu införs en miljöbilspremie!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 11/4, Skaraborgsbygden 13/4)

Torsdagen den 29 mars redovisade regeringen sitt beslut att införa en miljöbilspremiepremie. Kristdemokraterna har länge tryckt på för att snabba på introduktionen av miljöbilar och vi är nu både stolta och glada över beslutet. I takt med att fler miljöbilar kommer ut på marknaden uppstår det en andrahandmarknad för miljöbilar, vilket i sin tur skapar ekonomiska möjligheter för fler att köra miljöbil.

Förvaltarskapstanken, som är en av grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin innebär att vi människor har ett ansvar att bruka och bevara, istället för att slita, slänga och förbruka. För oss kristdemokrater är det därför oerhört viktigt att ta ansvar för vår miljö, inte minst med tanke på kommande generationer.

Premien innebär att den som köper en miljöbil får 2.500 per år under fyra år, totalt 10.000 kronor. Premien skall gälla för bilar som köps från och med den 1 april 2007 till och med den 31 december år 2009. Detta ger fler chansen att köpa bränsleeffektiva bilar och bilar som drivs med miljöbränslen. Som miljöbil räknas den som uppfyller kraven enligt Vägverkets miljöbilsdefinition. Detta innefattar bensin- och dieselbilar, bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin eller diesel elbilar som tillhör miljöklass El. För alla miljöbilar gäller att den tillåtna mängden koldioxidutsläpp inte får överstiga riktlinjerna.

Det är viktigt att miljöbilspremien verkligen leder till minskade utsläpp så att inte folk köper miljöbilar och sedan tankar dem med bensin. Genom att skattebefrielsen på etanol förlängs och att det satsas 150 miljoner kronor per år på utbyggnad av tankställen för biogas, kommer färre tanka sina miljöbilar med fossila drivmedel. Det är mycket glädjande att Lidköping sedan några månader har ett gastankställe.

Regeringen har också meddelat att efterkonvertering av bensindrivna bilar till alternativ bränsledrift ska tillåtas. Också detta är ett krav som vi kristdemokrater länge drivit. Efterkonvertering kan också användas för att ge möjlighet till minskad bränsleförbrukning även om bilen körs på bensin.

Kristdemokraterna anser att miljöbilar skall väljas vid all offentlig upphandling där det är möjligt. Regeringen höjer ambitionen och säger att andelen nyinköpta bilar som köps in till statens verksamhet ska vara minst 85 procent miljöbilar. Nu gäller det för kommunerna att de också tar sitt ansvar och väljer att upphandla miljöbilar. I Skaraborg finns flera kommuner som håller sig framme på detta område vilket naturligtvis är bra. Bland annat i Skövde kommun finns det en plan för att kommunen på lång sikt ska äga eller leasa 100 procent miljöfordon. I Götene har kommunledningen valt att köpa bilar som kan köras på etanol, Mariestad arbetar aktivt för att öka andelen miljöfordon och i Lidköping finns också ambitiösa mål på detta område. Jag är dock övertygad om att flera av våra kommuner kan höja ambitionen ytterligare.

Vi bör nu också jobba ännu mer inom EU för att gemensamma regler utformas så att vi får en långsiktig lösning där de miljövänliga bränslena även i framtiden ska ha lägre priser än andra bränslen. Kristdemokraterna arbetar för att EU:s etanoltullar mot omvärlden skall avskaffas. För att etanolen även fortsättningsvis skall vara billigare att tanka än fossila drivmedel vill vi kristdemokrater sänka momsen på förnybara drivmedel.

Jag hoppas och tror att miljöbilspremien får genomslag och bidrar till att andelen miljöbilar ökar. Miljöbilspremien innebär att vi använder morötter i stället för piskor för att minska trafikens negativa påverkan på miljön.

Äntligen avskaffas fastighetsskatten!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 4/4, Skövde nyheter 5/4, Mariestads-tidningen 5/4, Nya Lidköpings Tidning 10/4, Skaraborgs Läns Tidning 5/4 2007)


Vi kristdemokrater gick till val på att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal avgift. Regeringen kommer i vårpropositionen att redovisa hur fastighetsskatten kan avskaffas 1 januari 2008. Det är inte en dag för tidigt! Fastighetsskatten upplevs av många medborgare som både godtycklig och oförutsägbar och blev valets stora fråga. Vi kristdemokrater anser att fastighetsskatten är en dålig skatt. Vi är varma anhängare av den offentliga välfärden och att den ska finansieras solidariskt genom skatter. Men skatterna får inte vara konstruerade på ett sådant sätt att förutsättningarna för människors och familjers enskilda välfärd hotas. Fastighetsskatten bryter mot skatterättsliga principer som skatt efter bärkraft och likviditetsprincipen.

Den 1 januari 2008 införs istället en förutsägbar kommunal fastighetsavgift på 4.500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt 900 kronor per bostad för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Tanken är att ingen ska betala mer i fastighetsavgift än vad man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna. Att det nu införs en avgift som är förutsägbar ökar möjligheten för både enskilda och familjer att planera sin ekonomi. Detta är något som främst kommer att gynna dem som har små ekonomiska marginaler.

För att finansiera reformen används dels den kommunala fastighetsskatten men skattesatsen på realisationsvinster höjs också från 20 till 30 procent. I den bästa av världar hade inte denna höjning behövts men samtidigt är det både rimligt och bra att finansieringen sker inom boendesektorn samt att vi betalar skatt när vi faktiskt har pengarna.