måndag, november 10, 2008

Tydligare värderingar i utrikespolitiken

publicerad i Mariestads-tidningen 10/11 -08


Intressen


Alla länder har intressen att bevaka i sin utrikespolitik. Det är allt från vänskapliga relationer till att skydda sig från aggressioner och väpnat våld. Framför allt kanske valet står mellan egenintressen eller en mer ideologisk strävan att alla människor globalt skall uppnå ett gott liv. Vi kristdemokrater vill se en utrikespolitik som slår vakt om alla människors lika värde och vars grundläggande mål är att samverka med andra länder och institutioner för att värna freden, naturen och människorna.

Den svenska utrikespolitiken ska vara mer aktiv. Den skall vara fast förankrad i respekten för de mänskliga rättigheterna, det okränkbara människovärdet och rätten till liv. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter måste ha stor tyngd i det svenska utrikespolitiska arbetet. Sverige ska tydligt ge uttryck för universella värderingar för mänskliga rättigheter i vår utrikeskommunikation.

Makt och inflytande

Svenska egenintressen har länge styrt våra internationella relationer och utrikespolitik. Eller annorlunda uttryckt, Sverige bedriver en utrikespolitik som primärt syftar till ökad makt och inflytande. En politik som ökar det ekonomiska välståndet för det egna landet. En god etik som leder till ekonomiskt välstånd och god hälsa för alla, är alltför sällan vägledande för utrikespolitiskt beslutsfattande. I dagens globaliserade värld är vi människor allt mer beroende av varandra. Nationsgränser spelar en allt mindre roll. Detta ökar behovet av att internationellt lösa gemensamma problem och att främja en positiv utveckling för alla. Jag anser att mer humanitära värderingar ska vara styrinstrument i Sveriges utrikespolitiska relationer.

Sveriges diplomater och politiker

Positiva etiska normer behövs för att främja relationerna mellan folk med olika bakgrund och kultur. Jag anser att de gemensamma spelreglerna i det internationella umgänget måste utvecklas. Sveriges diplomater och politiker borde ges bättre förutsättningar att förstå främmande kulturer och ges ökad insikt i religioners betydelse för människors vardag. Jag är den förste att stå upp för internationell yttrandefrihet, men med en sådan verklig frihet följer naturligtvis också ett ansvar för hur den utnyttjas, i relationen med andra folk och kulturer. Att inte ta hänsyn till andra människors tänkande är oetiskt och risken för missförstånd som leder till nationella motsättningar och konflikter är allt för stor.

Sverige skall föra en aktiv handelspolitik, klimatpolitik, biståndspolitik, säkerhetspolitik och en internationell ekonomisk politik. Motivet och målet för dessa politikområden måste vila på värderingen att,
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

fredag, november 07, 2008

Alliansregeringen försvagas av m, c och fp

publicerad i SLA 7/11

Det är mycket förvånande och beklagligt att M, C och FP medvetet väljer att försvaga regeringsarbetet genom att köra över kristdemokartiska väljargrupper. Väljargrupper som är helt avgörande för att vinna valet 2010 och att nå en förnyad mandatperiod för Alliansregeringen. Man äventyrar hela regeringssamarbetet.

Det är väl känt att vi kristdemokrater vill stå upp för den traditionella kärnfamiljens roll i samhället. Vi vet att alla inte vill eller kan leva inom ramen för mamma - pappa – barn, men vi har många goda skäl för en sådan idealbild av familjen. Vårt vikigaste motiv är att barnen mår bra i en väl fungerande kärnfamilj, därför bör föräldrar som tar detta ansvar få samhällets särskilda stöd i lagstiftningen.
Med vår övertygelse som utgångspunkt har Göran Hägglund i månader arbetat med förslag som innebär att man åtskiljer den officiella/formella vigseln från den privata/personliga högtiden. Vid den formella vigseln skulle könsneutralitet gälla. De som önskar skulle därutöver utforma sin egen högtid på ett sätt som passar olika par enligt sin tradition.
Denna modell har vunnit gehör i det civila samhället och borde kunna bli en bra avvägning för alla parter.

M, C och FP väljer att nonchalera Kristdemokraternas förslag och därmed köra över våra väljargrupper. Det är svårt att förstå varför dessa partier väljer att trampa på, och stöta bort, Kristdemokraternas väljargrupper i en fråga där de politiska opinionsbildarna runt riksdagen inte alls går i takt med svenska folket.
Istället sträcker man handen till S, MP och V och meddelar samverkan i riksdagen för att offentligt köra över Kristdemokraterna.
Alla människor som följer politiken begriper att detta inte stärker Alliansregeringen på vare sig kort eller lång sikt. Man bör komma ihåg att kristdemokratiska värderingar är en del av det förtroende som utgör grunden för regeringens existens.

Kristdemokraterna kommer inte att medverka till det som idag drivs inom ungdomsförbunden och som sannolikt blir partiernas politik i morgon – månggifte.

Kristdemokraterna vill ta ansvar för det mandat väljarna gav oss 2006 genom att vara kvar i regeringssamarbetet så länge vi förmår, men nu eroderar M, C och FP regeringens väljarunderlag inför 2010. Kom ihåg att varje väljare har lika stort värde!

tisdag, november 04, 2008

Sverige måste agera mot stening av 13-åriga Aisha

- Omvärlden, inklusive Sverige, måste reagera med kraft emot den stening som nyligen skedde i Somalia. Flickan som hette Aisha Ibrahim Duhulow blev bara 13 år gammal och dödades enligt Amnesty International av islamistmilis efter att hon blivit våldtagen och sedan försökt anmäla det. Jag förväntar mig att Carl Bildt kraftfullt fördömer det inträffade och tar upp sharialagarnas grymma konsekvenser inom ramarna för Sveriges internationella kontakter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till det inträffade.


- Steningen utfördes av ett 50-tal män framför ögonen på en publik på flera tusen personer och steningen var den första efter det att islamistmilisen tagit makten i staden och infört islamska sharialagar och det är ofattbart att dessa religiösa och kulturella sedvänjor fortfarande kan pågå i vår omvärld. Frågorna kring jämställdhet, rättvisa och frihet kan aldrig bli verklighet där grupper som praktiserar sharia styr och därför måste dessa frågor lyftas ytterligare på den internationella agendan, så fler oskyldiga barn inte dödas, fortsätter Gustafsson.

- Även i Sverige finns personer som uttalat stöd för stening vilket är mycket skrämmande. I SVT:s senaste produktion Halal-TV har en av programledarna uttalat stöd för dödsmetoden och det är viktigt att vi ökar kommunikationen över religionsgränserna även i Sverige. Vi får aldrig tolerera att dessa åsikter får fäste i Sverige då vårt land måste präglas av tolerans, frihet och jämställdhet, fortsätter Gustafsson.

- Samtidigt är det viktigt för Sverige att internationellt på flera sätt engagera sig i kampen emot de grupper som vill införa denna sorts lagstiftning på olika håll i världen. Vi minns alla det fundamentalistiska förtryck talibanerna plågade Afghanistan med under flera år. Därför är jag stolt över det arbete som Svenska utlandsstyrkan gör i Afghanistan i sitt arbete för återuppbyggnad, fred och frihet i landet – så unga flickor aldrig mer ska stenas till döds, avslutar Gustafsson.