måndag, maj 31, 2010

Vi tar avstånd från våldshandlingar

- Vi tar avstånd från de våldshandlingar som skett i samband med bordningen av Ship to Gazas fartyg. Det är oacceptabelt. Det är viktigt att det nu utreds vad som har hänt. Jag delar Carl Bildts uttalande att om detta har skett på internationellt vatten så får det än allvarligare konsekvenser och det tillhör de saker som vi måste få klarhet i snarast. Om det var på internationellt vatten så var bordningen en onödiga provokation från Israel som dessutom stider mot internationellt rätt.

De säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet och talesperson i utrikes- och EU-frågor.


- Gällande situationen på Gaza krävs ett omedelbart, uthålligt och ovillkorligt öppnande av gränsövergångar för att släppa in humanitär hjälp, kommersiella varor och personer till Gaza, avslutar Holger Gustafsson.

fredag, maj 28, 2010

Om religionsfrihet

Uttalande i tidningen Världen idag med anledning av att Svenska Missionsrådet skickat ut information om religionsfrihet. Läs artikeln här.

fredag, maj 21, 2010

Stå upp för svenskt jordbruk

Klimatförändringarna leder till torka och minskade skördar i länder nära ekvatorn. Jordbruket inom EU kommer därför att spela en större roll för den globala livsmedelsförsörjningen. Världsbefolkningen ökar i antal. Mer köttkonsumtion medför en ökad efterfrågan på jordbruksmark för foder. Ur ett internationellt perspektiv är det därför nödvändigt att åkermarken nyttjas för livsmedelsproduktion eller annan produktion som lätt kan ställas om till livsmedelsproduktion.

Gemensam jordbrukspolitik
EU ska även fortsättningsvis skall ha en gemensam jordbrukspolitik. En åternationalisering av jordbrukspolitiken skulle sannolikt innebära ökade regleringar och minskat utrymme för marknadsmekanismerna. Mindre länder, däribland Sverige, skulle missgynnas. Det är viktigt att transparens och konkurrensneutralitet upprätthålls inom hela EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken behövs för att samhällets stöd till jordbruket skall vara likvärdigt inom unionen och inte leda till att orimliga skillnader uppstår i förutsättningarna mellan de olika medlemsländerna.

Konsumenten i fokus
Konsumenternas krav ska stå i centrum genom ökad marknadsanpassning och tydlig information till konsumenterna. Även icke produktiva jordbruksområden bör sparas av miljö- och naturvårdsskäl. Vi ska inte ge avkall på de svenska djurskyddsbestämmelserna, men vi måste se till att övriga Europa höjer sin nivå till den svenska. De högt ställda krav som vi vill ställa på jordbruket leder till kostnader måste betalas av konsumenten, detta måste ske antingen via skattsedeln eller direkt i butiken med högre priser.

Som medborgare ska man ha möjlighet att avstå produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. Därför är obligatorisk märkning av sådana produkter viktig. Det är också viktigt att kommuner, andra lokala myndigheter och organisationer har laglig rätt att endast köpa in varor som är fria från genetiskt modifierade organismer.

Regelförenkling
Alliansregeringen bedriver ett omfattande arbete med att förenkla reglerna för småföretagare och jordbrukare. De största förenklingarna har gjorts just inom jordbruksområdet, där kostnaderna för regelhanteringen har kunnat minska med 3 miljarder kronor per år. Detta förenklingsarbete ska fortsätta. För att öka möjligheterna till lokal produktion vill vi fortsätta att förenkla regelverket för småskaliga livsmedelsföretag. Reglerna för tillsyn och andra bestämmelser måste anpassas till företagets storlek. Det ska inte vara en oöverstiglig byråkrati för en lantbrukare att från den egna gården sälja kött från de egna djuren där kunden direkt kan se hur djuren har det.

Skaraborg
Jordbruksmarken är en ändlig resurs. Den ligger ofta kring städer där marken är hett eftertraktad för exploatering. Det behövs därför ett stärkt skydd för att förhindra att åkermark bebyggs. Jag vill stärka jordbruksmarkens status i plan och bygglagen (PBL). Om detta inte är en framkomlig väg till önskvärt skydd för åkerjorden bör det införas en möjlighet att klassa områden som riksintresse för jordbruket.
Jordbruksnäringen i Skaraborg måste skyddas och utvecklas. Den ger arbete, kultur och karaktär åt vår bygd. Efter femton år på Arla i Götene i mjölkböndernas tjänst vill jag fortsätta engagemanget i riksdagen för svenskt jordbruk och Skaraborg också efter valet den 19 September.

Gemensamt ansvar för fred i Mellanöstern

Israels korta historia har kantats av krig då arabländerna inte accepterade FN:s återupprättade av Israel som en fri­stad undan förtryck. Palestinierna strider för att få en egen stat och en sammanhållen nationell hemvist. Konflikten är den mest allvarliga och utdragna i världen. Den har politiska, kulturella och religiösa dimensioner. Lidandet har varit och är enormt.

Hur ser vi kristdemokrater i Sverige på denna konflikt?

Läs artikeln i Kristdemokraten.

Ändra beskattningen av stiftelser

En stiftelse som bedriver religiös verksamhet är inte skattebefriad. Det är däremot ett trossamfund. Detta gäller oavsett om det är så att ett trossamfunds förvaltar stiftelsens medel och bedriver den faktiska verksamheten. Jag tycker det är hög tid att se över detta och se till att reglerna blir likvärdiga när det gäller beskattning. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot med anledning av att han ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg.

- Utredningen "Moderniserade skatteregler för ideell sektor" innehåller flera förslag som kan råda bot på denna inkonsekvens. Ett av förslagen är just att beskattningsreglerna ska vara så lika som möjligt för stiftelser och ideella organisationer/trossamfund. Utredningen har varit ute på remiss med överlag positiva svar. Förslaget bereds i regeringskansliet och Anders Borg har sagt att det kommer att ta mycket lång tid innan reglerna kan ändras, fortsätter Holger Gustafsson.

- Jag anser att det är av oerhörd vikt att förslagen inte fastnar utan att vi så snabbt som möjligt kan få ändra regler på detta område. Därför har jag frågat finansminister Anders Borg när reglerna kan ändras, avslutar Holger Gustafsson.

onsdag, maj 19, 2010

Thailändska regimen använder övervåld

– Den thailändska demokratin är på väg att förintas. Jag läser med förfäran om att flera medborgare har dödats de senaste dagarna, inklusive en utländsk journalist. Viktiga institutioner och delar av huvudstaden står i brand. Det är av yttersta vikt att Sveriges utrikesminister Carl Bildt inom EU nu agerar med full kraft för att fördöma det inträffande. Den svenska utrikespolitiska linjens tydlighet innebär ett värnande av demokrati och mänskliga rättigheter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet och Kristdemokraternas utrikespolitiske talesperson, i en kommentar till veckans händelser i Thailand.


– Flera ambassader har stängt. Rödskjortorna har ockuperat delar av Bangkok i veckor. Det som började som normala fredliga demonstrationer har på sista tiden utvecklats till vad som liknar ett inbördeskrig. Utvecklingen i Thailand är oacceptabel och omvärlden måste nu gemensamt sätta press på landets ledning för att inte helt eliminera demokrati och mänskliga rättigheter, fortsätter Holger Gustafsson.

– Omvärlden måste uppmärksamma denna oroväckande utveckling som hotar att destabilisera hela regionen ytterligare. Medling och samtal är enda vägen just nu, avslutar Holger Gustafsson.

tisdag, maj 18, 2010

Flera avrättningar i Iran

- Jag följer med stor oro utvecklingen i Iran. Den går helt åt fel håll. Den iranska regimen kränker grundläggande mänskliga rättigheter genom förtryck av kvinnor, religiösa minoriteter och politiskt oppositionella. På senare tid har det rapporterats om allt större inskränkningar och avrättningar på människor med andra politiska åsikter.
Det sa Holger Gustafsson, riksdagsledamot (kd) i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

- Sverige måste agera kraftfullt mot den oroväckande utvecklingen i Iran. Iran spelar en mycket negativ och destabiliserande roll i hela Mellanöstern genom sitt omfattande statsunderstöd till terrororganisationer regionen över. Särskilt oroande är människorätts-situationen i Iran. Avrättningarna av minderåriga och det svåra förtrycket mot kvinnor, religiöst oliktänkande och nationella minoriteter fortsätter med oförminskad styrka.

- Det internationella samfundet har en skyldighet att försäkra sig om att Iran inte har möjlighet att utveckla atomvapen samtidigt som de fruktansvärda människorättskränkningarna inom landet måste fördömas med största möjliga kraft. Jag kommer noga att följa utvecklingen i Iran, säger Holger Gustafsson.

Nej till tvångsdelad föräldraförsäkring

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Vi kristdemokrater vänder oss emot politiska pekpinnar, allra mest när det gäller familjen. Där ska politiken göra halt. Men nu vet vi att de rödgrönas recept är motsatsen, nämligen mer tvång och kvotering.

Trots att svenska folket säger nej och åter nej till att tvångsdela föräldraförsäkringen vill de rödgröna minska friheten. Det kan finnas tusen och åter tusen skäl som är unika för just det enskilda paret för hur de planerar sin föräldraledighet. Det har inte någon annan med att göra.

I Sverige har vi en i huvudsak bra föräldraförsäkring. Men den är inte fullt så flexibel som den borde vara. Politiker har valt att göra styrande begränsningar för hur den kan användas. Syftet har varit att i möjligaste mån bestämma av vem och hur länge försäkringen ska användas. I praktiken har familjepolitiken förvandlats till arbetsmarknadspolitik. Vi föreslår därför fyra förändringar.

Båda föräldrarna hemma
I dag kan båda föräldrarna vara hemma med sitt nyfödda barn i tio dagar. Vi tycker att föräldrar som vill ska kunna vara hemma längre tid samtidigt. Många föräldrar skulle uppskatta möjligheten att tillsammans under en tid anknyta till barnet. Det ska vara en möjlighet som då självklart också kan utnyttjas när mer akuta behov uppstår, till exempel vid amningsproblem, kolik eller ständiga nattvak.

”Snabbhetspremien bort”Vi vill också att den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI:n, skyddas i tre år, oavsett hur man tar ut sin föräldrapenning. Alla som fått barn sitter och räknar, och funderar på hur man ska planera sina föräldrapenningsdagar, där också tidpunkten för eventuella nya syskon tas med i beräkningen. Att bli gravid inom drygt ett år efter första barnet kallas i statliga utredningar och propositioner beskrivande nog för ”snabbhetspremien”. Så ska det inte behöva vara.

Föräldrapenning under hela barndomen
I dag är det också möjligt för föräldrarna att utnyttja föräldrapenningen upp tills barnet är åtta år. Men behovet av föräldrar försvinner inte för att ett barn börjat skolan. Tvärtom, i dag nås vi av allt fler signaler om hur dåligt tonåringar mår. Att vuxna har tid och kraft att tidigt göra något åt situationen är många gånger avgörande. Det är då sparade föräldrapenningsdagar skulle komma till god användning. Föräldraförsäkringen ska därför kunna användas under hela barndomen.

Försäkringens grundnivå ska höjas
Glädjen att bli förälder kan lätt grumlas av oro om man inte har en trygg ekonomi. Det tar allt längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gör också att föräldrarnas ålder vid första barnets födelse har blivit högre. Oavsett när man får sitt första barn måste man kunna räkna med ett rimligt stöd från samhället. Därför vill vi höja grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag.

Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för goda, trygga och avstressade barnfamiljer. Det är en viktig investering inför framtiden. En föräldraförsäkring som är så flexibel som möjligt är ett viktigt instrument för föräldrarna. Politiken ska understödja men inte att styra och ställa. Om jag får tillräckligt många kryss på riksdagsvalsedeln i höst, så kommer jag att fortsätta att arbeta för en föräldraförsäkring som på ett flexiblare sätt anpassas till familjernas önskemål.

torsdag, maj 06, 2010

Äldre ska ha möjlighet att bestämma mer själva

Lag för ökad valfrihet
Alliansregeringen har gjort mycket för att öka äldre inflytande över sin vardag. För oss kristdemokrater är det självklart att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att själva välja vem som ska utföra den biståndsbedömda servicen i bostaden. Alliansregeringen har infört en lag om valfrihet som ger äldre och personer med funktionsnedsättning samt sjuka möjlighet att välja mer själva. Det handlar om vem som ska utföra den hemtjänst man fått rätt till.
Lagen ska fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till den berörda personen. Många kommuner såsom Grästorp, Vara och Essunga har valt att införa den valfriheten men det finns fortfarande kommuner som stretar emot. Lidköping är tyvärr en av dem. Som kristdemokratisk riksdagsledamot reagerar jag starkt över den valfrihetsförlust som äldre i Lidköping utsätts för. Götene har ännu inte fattat beslut men har sökt om stimulanspengar för att förbereda ett införande.

Den enskildes önskemål är viktiga
Regeringen vill på detta sätt stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. Den nya lagen skapar möjligheter att välja vem som ska utföra den service man är i behov av. Genom att det finns fler utförare på dessa områden kan personen själv välja vilket gör att servicen blir mer personlig och lyhördheten för den enskildes behov och önskemål blir större. Vid samtal med äldre personer är det tydligaste budskapet, att möjligheten att påverka vård och omsorg är ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet.

Utförare
Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de krav kommunen beslutat om, godkänns. Ersättningen till utförarna är lika och bygger på den modell kommunen själv bestämmer. Utföraren får ingen ersättning om den inte blir vald av någon person. Det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Här måste det också finnas goda möjligheter att följa upp kvaliteten.

Ansvar för kvalité
Kommunen/landstinget har ansvaret för att beställaren får saklig, relevant och jämförbar information om samtliga utförare som personen kan välja emellan. För personer som inte själva har förmåga eller vill välja ska det självklart finnas ett ickevalsalternativ. Men det viktiga är att möjligheten finns och att olika utförare får möjlighet att erbjuda den bästa omsorgen.

Kristdemokraterna
För mig och kristdemokraterna står äldres situation oerhört högt upp på dagordningen. Det handlar om den privata ekonomin genom fler skattesänkningar men också om valfrihet och kvalité i omsorgen. För detta vill fortsätta att arbeta om jag får skaraborgarnas förtroende i valet den 19 september i höst.

måndag, maj 03, 2010

Vad vill de rödgröna med försvaret?

- Oppositionen är i sin budget kritiska till att internationella fredsbevarande insatser blivit en av försvarets huvuduppgifter. De vill att detta ska återgå till att bli, som de kallar den, ”en perifer sidouppgift”. De drar därmed ner stödet till fredsfrämjande insatser i sin budget och vill ej längre satsa på samarbetet Nordic Battle Group.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) och talesperson i utrikespolitiskafrågor, med anledning av att oppositionen idag presenterade sitt budgetförslag.


- Det övergripande svenska säkerhets- och försvarspolitiska målet ska vara att säkra Sveriges och invånarnas fred, frihet och säkerhet, samt att efter förmåga bidra till det internationella samarbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Därför blir jag klart förvånad över den bedömning som oppositionen gör och jag undrar vems politik som har fått råda denna gång.

- Oppositionen är inte eniga i sin försvarspolitik. Lars Ohly sa i sitt Första maj-tal att han vill ta hem trupperna från Afghanistan, detta någon månad efter att oppositionen i sin gemensamma säkerhetspolitiska rapport inte ens nämnde Afghanistan.

- Vi i Alliansen är överens om att Sverige ska öka sitt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet. Likaså att det ska finnas en svensk trupp i Afghanistan så länge behovet finns kvar.

- Säkerheten är en förutsättning för att humanitära och biståndsinsatser ska kunna genomföras. Utan utveckling ingen säkerhet och utan säkerhet ingen utveckling, säger Holger Gustafsson.

Deklarationstider

Att hushålla
Svenska folket ska deklarera sina inkomster för året 2009. Vi ska alla hjälpas åt att finansiera den gemensamma välfärden via skatten. Regeringsalliansen har visat att det går att hushålla med utgifterna så att skatten kan sänkas. Då stannar mer pengar hos Er som tjänat ihop dem.

Numera är det enkelt att deklarera. Flera miljoner har redan gjort det via mobilen eller på internet. De har accepterat Skatteverkets förtryckta privatekonomiska uppgifter med en enkel signatur. Andra yrkar avdrag för resor till och från arbetet, uthyrning av delar av bostaden och annat som avgör vilken skatt man blir skyldig staten eller eventuellt får tillbaka.

Vem äger pengarna
I höst går svenska folket till val för att rösta fram den regering som ska styra landet de kommande 4 åren. Den röd-gröna vänsterkartellen står för en syn på medborgarnas inkomster som pengar som staten har rätt att godtyckligt disponera. Den synen delar inte jag. Staten äger inte medborgarnas inkomster. Varje skatteuttag som görs ska vara väl motiverat och visa på respekt för medborgarnas pengar.
Skatt ska betalas efter bärkraft. Vi ska gemensamt och solidariskt bära den kostnad som vår gemensamma välfärd kräver. Men alla ska inte betala lika mycket. Förmögna ska betala mer än icke förmögna. Högavlönade ska betala mer än lågavlönade.

Allianspolitik
Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört fyra jobbskatteavdrag, två pensionärsskatteavdrag och ett tredje ska införas den 1 januari 2011, om vi får fortsatt förtroende. För en person med en månadslön före skatt på 22000 kronor, innebär skattesänkningarna ytterligare 18000 kronor/år i plånboken varje år framöver.
Det var bra att Alliansregeringen beslutade om jobbskatteavdraget, ett avdrag främst inriktat på låg- och medelinkomsttagare. Varje månad får dessa inkomstgrupper ett extra tillskott i plånboken som rättmätigt tillhör dem. Alltför höga skattenivåer inkräktar på den enskilda människans och familjens rätt och ansvar att förverkliga grundläggande livsmål.
Denna politik står i stark kontrast till den röd-gröna oppositionens iver att spendera varje krona staten kommer över. Inför valet den 19 september flaggar man för nya skattehöjningar som i motsvarande grad minskar det privata ekonomiska utrymmet.

Alliansregeringen har fått internationellt beröm för den svenska politiken under den rådande finanskrisen. Ordning och redan i statsfinanserna och satsning på ökad privat konsumtion som ger fler arbetstillfällen. Detta bör rimligen väga tungt för varje väljare i valet i höst. Själv vill jag fortsätta att arbeta för en sådan politik i Sveriges riksdag efter valet den 19 september.