onsdag, april 29, 2009

Talibaner terroriserar i Pakistan

publicerad i Dagen 29/4


Andra mediers bevakningKristdemokraterna kräver att EU uppmärksammar, belyser och agerar mot talibanregimer varhelst de terroriserar människor och särskilt kvinnor och barn. Jag känner en stor oro inför situationen i Swat och nordvästra Pakistan.


Ett sorgligt och hänsynslöst exempel på talibansk politik är Swatdalen, belägen i bergsregionen nordost om Peshawar i Pakistan. Detta var tidigare ett blomstrande och välmående distrikt, en plats som drog till sig både pakistanska och utländska turister, med massor av hotell och många utflyktsställen. I dag är Swatdalen till stora delar ödelagd av talibansk politik, över hundra skolor har sprängts i luften eller på annat sätt förstörts av talibanerna, skidanläggningen har förvandlats till aska. Människor är rädda för att gå ut och man litar inte ens på sina närmaste grannar. Flera hundratusen personer har flyttat från distriktet för att kunna leva ett normalt liv och för att deras barn ska kunna fortsätta att gå i skolan. I regionen är det en total bannlysning av utbildning för flickor och kvinnor med giltighet från 15 januari 2009. Många självmordsbombningar och sprängattacker pågår i regionen. Sedan ett år tillbaka har landet en folkvald regering som uppenbart inte klarar styret av landet som i många avseenden går mot botten; ekonomiskt, energimässigt, säkerhetsmässigt och socialt. De demokratiska institutionerna fungerar mycket dåligt, speciellt i den nordvästra delen av landet. På många ställen har militanta falanger tagit över och terroriserar vanliga människor.

Det är problematiskt att leva i en global värld där vi måste ta ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor. Bor man nära våld, död och slaveri vågar man inte protestera av rädsla för sitt liv. Bor man på distans orkar varken media eller den politiska världen att hålla fokus på områden som Swatdalen, men vi måste upplysa om fundamentalistiska gruppers och regimers djävulska politik. Carl Bildt, Kristdemokraterna kräver att EU, som en organisation med tydliga ambitioner, uppmärksammar, belyser och agerar mot dessa talibanregimer varhelst de terroriserar människor och särskilt kvinnor och barn. EU måste stärka relationerna med USA och president Obamas nya administration för en humanare värld för alla.

Jag känner en stor oro inför situationen i Swat och nordvästra Pakistan och ser det som nödvändigt att den pakistanska regeringen får världssamfundets stöd att göra allt de kan för att återställa lag och ordning. De måste kunna ge sina medborgare det skydd de är berättigade till, och straffa dem som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

EU är ett föredöme i världen

publicerad i Lidköpingsnytt 29/4 -09

Historien talar sanning

Vi måste lära oss av historien. Efter två världskrig stod fred i fokus och EU blev ett fredsprojekt. Oerhört mycket har hänt sedan EU bildades 1957 och kalla kriget fick sitt slut i början av 1990-talet. Östutvidgningen av unionen och det nya unionsfördraget (Lissabonfördraget) visar att utvecklingen i Europa saknar motsvarighet i andra delar av världen. Ingen annanstans har olika länders ekonomi och lagstiftning utvecklats som i Europa. I arbetet med att sprida demokratiska ideal och ge stöd till unga demokratier har unionen successivt utvidgats. Under 1980-talet gällde det Grekland, Spanien och Portugal, under inledningen av 2000-talet gällde det länder som lidit under kommunistiskt förtryck.

Framgångssaga
Utvidgningsprocessen är EU:s största framgångssaga. Genom att erbjuda länder medlemskap, och ge stöd på vägen dit för att uppnå kraven, har EU hjälpt en rad länder att gå från diktaturer till öppna levande demokratier. Utvidgningen har också visat sig vara EU:s absolut effektivaste redskap för att främja säkerhet och stabilitet i våra grannländer och därmed i hela den europeiska kontinenten. Att skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans är några av europasamarbetets absoluta grundvärderingar. Dessa hör per definition till den Europeiska gemenskapens avgörande kännetecken.

Tryggare och säkrare

EU ska principfast och slagkraftigt hävda fred och frihet, trygghet och rättvisa – i hela världen. Enskilda personer, familjer, kommuner, regioner och nationalstater räcker inte längre. Inom flera områden måste EU agera gemensamt och kraftfullt, för att världen ska kunna bli tryggare och säkrare för oss alla på den globala arenan. I vår del av världen är EU den gemenskap och maktfaktor som gör oss handlingskraftiga globalt och regionalt i Europa, och som vi bör använda.

Vi vet att respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen. Som en global aktör har EU ett särskilt ansvar att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Dessa krav ställer vi Kristdemokrater på alla nya medlemsländer och naturligtvis också på EU:s eget agerande i vår omvärld. Genom att erbjuda samarbete och medlemskap kan EU ställa omfattande krav påansökarländer, bland annat i fråga om respekt för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, miljöåtgärder, gränstvister och förstås även ekonomiska reformer.

Kristdemokraterna

Det är därför vi kristdemokrater är så tydliga med att utvidgningen av EU bör fortsätta. Vi tycker inte att man i dagsläget ska fastställa var gränserna för EU:s utvidgning ska dras. Den värdemässiga samhörigheten får avgöra vilka europeiska länder som blir medlemmar. Inom den närmaste tioårsperioden kommer EU:s medlemsantal förmodligen att öka ytterligare, och unionens gränser i öst/sydöst kommer att flyttas närmare potentiella konfliktområden. Nästa steg är integrering av länder på Balkan som bara för några få år sedan var skådeplatsen för vidriga grymheter och krigshandlingar. Ett medlemskap skulle gynna deras och därmed hela Europas säkerhet. Med ett större EU som står upp för skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans ger oss inte bara ett tryggare EU utan också en tryggare värld.

Holger Gustafsson (Kd), talesperson för Kristdemokraternas EU-politik och kandidat till Europaparlamentet 7 juni

onsdag, april 22, 2009

Riksdagsfråga om Vänerns reglering har besvarats: Vattennivån i Vänern måste upprätthållas


- Det är angeläget att alla möjliga åtgärder prövas för att upprätthålla Vänerns fysiska vattennivå, också att spränga en tunnel mot havet för att kunna tappa övervolymer vid de tillfällen då dessa uppstår. Vänerns förutsättningar för fiske, turism,friluftsliv och yrkessjöfart får inte äventyras säger Holger Gustafsson (kd) från Kållandsö, i en kommentar till regeringens svar. Vidare anser Gustafsson att de stora naturvärdena runt Sveriges största insjö måste vägas mot kostnaden för en tunneutbyggnad mot havet.


- Infrastrukturminister Åsa Torstensson menar i svaret att hon ser behov av att finna en långsiktig lösning för att förhindra framtida översvämningar samtidigt som hon delar oron för hur de åtgärder som kan komma att krävas påverkar förutsättningarna för fiske, turism, friluftsliv och yrkessjöfart på Vänern. Hon menar att regeringen följer denna fråga noga och samtliga effekter av de föreslagna åtgärderna kommer att beaktas inför framtida beslut. Ett förslag från Transportstyrelsen kommer tidigast i sommar.

- Det är bra att infrastrukturnminister Åsa Torstensson delar oron för konsekvenserna av en sänkning av vattennivån i Vänern. Jag förväntar mig dock nu att regeringen verkligen på alla sätt prövar att hitta en lösning och att detta görs skyndsamt, avslutar Holger Gustafsson

Hela svaret
Hela frågan

tisdag, april 21, 2009

Svar om Vänerns vattennivå

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har svaratden skriftliga frågan om vattennivån i Vänern.

torsdag, april 16, 2009

Globalisering

Det finns i dag ingen enhetlig definition av begreppet globalisering.
Vi Kristdemokrater ser globaliseringen som en ny möjlighet till utveckling.
Globaliseringsrådet har en definition som innebär:
” Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder”.
Men personligen anser jag att även mjukare begrepp som kultur, miljö, attityder och livsåskådning ska omfattas av begreppet globalisering.

Globaliseringens karaktär gör kultur, miljö, attityder och livsåskådning blir allt mer tillgängliga för allt fler. Nationsgränsöverskridande investeringar, handel och kapitalflöden kräver ökad öppenhet och tillgänglighet, som är en viktig del av begreppet globalisering.
Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut.”
Globalisering ger oss nya möjligheter och utmaningar. Den innebär att världens nationer knyts närmare varandra vilket ger goda förutsättningar att stödja och hjälpa varandra.

Sverige är ett litet beroende land i en snabbt föränderlig värld. De kulturella, politiska, ekonomiska och andra förändringsprocesser som brukar kallas globalisering påverkar Sverige, vare sig vi vill det eller inte. Men om vi agerar på rätt sätt så är globaliseringen en positiv kraft.
Globaliseringen ger oss flera möjligheter att öppna upp för mänskliga rättigheter, frihet, yttrandefrihet, spridning av demokrati och rättssamhällets principer.
Vi får inte glömma att globaliseringen, och i synnerhet internationell handel,
har varit den enskilt viktigaste komponenten bakom den svenska ekonomiska tillväxten under de senaste 150 åren.
För att inte drabbas av globaliseringens nackdelar måste Sverige forma en flexibel och dynamisk ekonomi med investeringar i utbildning, forskning, teknik och ett bra näringslivsklimat.
Globaliseringen möts bäst med öppenhet och inte slutna gränser.

Rätt utnyttjad utgör globaliseringen en möjlighet till framsteg i Sverige och i resten av världen. Samtidigt ställer globaliseringen krav som vi inte kan bortse från.
Kristdemokraternas grundsyn på globalisering har inte förändrats med finanskrisen, men finanskrisen visar att länder måste stötta varandra.

Finanskrisen ställer utvecklingen på ända
Politiker, ekonomer och massamedia har ofta talat om brist på arbetskraft. Nu kan vi se hur finansvärldens nonchalanta risktagande leder till uppsägningar och arbetslöshet. Rädslan för en överhettad ekonomisk tillväxt vägde tyngre än insikten om förestående bankkollapser på grund av dåliga lån.
Den nu vunna erfarenheten av den globala finanskrisen är att penningplaceringar sker globalt med digital hastighet och att man INTE i samma tempo hinner bedöma och hantera ekonomiska säkerheter och dess värdering.
Vidare att misstag inom finansvärlden sprids worldwide.
Vad kan vi lära av finanskrisen så här långt? Jo, att krav på regleringar och övervakning måste drivas av EU, i relation till de andra globala ekonomiska aktörerna.

Finanskrisen är förvisso en ekonomisk kris där bristen på korrekta transaktioner slår hårt mot våra samhällen, men i verkligheten är det en förtroendekris. En förtroendekris som endast kan lösas med en ansvarsfull och god etik.
Ingen reglering är så bra att den kan undanröja de negativa drivkrafterna som finns hos personer med oärliga och oetiska syften.
Girigheten är en sådan farlig drivkraft. Människors bristande etik gör att det alltid kommer att finnas element av ekonomisk girighet nära de finansiella verksamheterna. Insyn öppenhet och kontroll måste utvecklas. Därför måste reglering och tillsynsarbete kombineras med en diskussion om värdegrund och etik i näringslivet och den finansiella sektorn i synnerhet.


Kristdemokraterna vill se en värdekommission som ska granska näringslivets agerande i stort, och föreslå uppförandekoder för olika delar av näringslivet.
En viktig fråga är att beskriva hur ersättningssystem till olika befattningshavare påverkar risktagandet, ett risktagande som leder till att den finansiella stabiliteten hotas och att samhällsekonomiska kostnader uppstår.
Här behövs också en diskussion om hur kostnaderna för finansiella kriser ska fördelas, så att statens ingripande inte leder till ett ökat risktagande därför att banker och finansinstitut inte tillåts gå omkull.


Kristdemokraternas hållning till globalisering

Kristdemokraterna ser klart positiva möjligheter med globalisering. Det gäller framför allt möjligheten till spridning av demokrati, MR, yttrandefrihet och rättssamhällets principer.
Vi vet att det blir allt svårare för skumraskregimer att gömma sig och dölja sitt handlande mot de samhällsmedborgare de har ansvar för.
Globaliseringen har ytterligare en viktig dimension. Att vi med den globala informationen och beslutskraften har fått verktyg för att möta nationsgränsöverskridande problem, såsom klimatfrågan och övriga miljöfrågor. Här blir de global-regionala beslutsorganen som EU m.fl. oundgängliga politiska verktyg.

Det finns en rad fördelar och en rad nackdelar med globaliseringen:
NACKDELAR:
• Spridningseffekten av ekonomiska och politiska kriser
• Spridning av internationell brottslighet
• Spridning av sjukdomar och ohälsa

FÖRDELAR:
• Att vi kan utveckla politiska verktyg mot ex. klimat- och miljöproblem
• Att vi kan förbättra människors vardagsliv genom större politisk öppenhet
• Vi kan bedriva nationsgränsöverskridande freds- och biståndsarbete

Vår uppgift blir att förstärka fördelarna och bekämpa nackdelarna. Vi kan inte välja bor globaliseringen. Den är här för att stanna och vi har att forma dess politik!

Radioinslag om vårpropositionen

De fyra skaraborgska riksdagsledamöterna Cecilia Widegren från Vara, Ulrika Carlsson från Skövde, Holger Gustafsson från Götene och Christer Winbäck från Skövde var överens om det mesta i dag.

– En historisk budget, konstaterar de samstämt.

Lyssna här.

måndag, april 06, 2009

Bevara vattennivån i Vänern

- En sänkning av vattennivån i Vänern skulle få stora ekonomiska konsekvenser för handelssjöfarten och mycket negativa konsekvenser för en omfattande och växande turism och friluftsliv runt Vänerns stränder. Det säger Holger Gustafsson, med anledning av att han idag har lämnat in en skriftlig fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

- Information från Sjöfartsverket ger vid handen att det förs diskussioner om att minska djupgåendet för yrkessjöfarten på Vänern. Skälet uppges vara att förbättra säkerheten. Värt att påpeka är dock att nuvarande djupgående har används i flera tiotals år utan att någon olycka har orsakats av det. Ett annat möjligt skäl som diskuteras är behovet av en sänkning av Vänerns vattennivå för att motverka eventuella översvämningar runt Vänern inför kommande klimatförändringar.

- Eftersom en sänkning av vattennivån skulle få långtgåemde konsekvenser för handelssjöfarten, fiskarna, turismen, friluftslivet och sysselsättningen runt Vänern har jag frågat Åsa Torstensson vad hon avser göra för att behålla vattennivån i Vänern.

fredag, april 03, 2009

Arbete för kärnvapennedrustning

Under tiden 5-10 april 2009 står det etiopiska parlamentet värd för Interparlamentariska unionens, IPU:s, 120:e församling i Addis Abeba. Konferensen samlar 1000 delegater från ett 100-tal länder. Den svenska delegationen leds av tredje vice talman Liselott Hagberg (fp).

Huvudtemat för debatten är fred, demokrati och utveckling i tider av kris. Inom olika utskott diskuteras följande teman:

- Kärnvapennedrustning och provstoppsavtal

- Klimat, hållbar utveckling och förnyelsebar energi

- Yttrandefrihet och rätten till information

Under konferensen komer jag att fokusera på Kärnvapennedrustning i tal och kommittearbete som tillsammans med klimatfrågan är viktaga överlevnadsfrågor globalt.

Den röd-gröna vänsterkartellen

Finansminister Anders Borg rapporterar om Konjunkturinstitutets ekonomiska rapport och regeringens bedömning över finanskrisens och lågkonjunkturens konsekvenser de närmaste åren. Regeringens åtgärder består i både en expansiv ekonomisk politik för ökad konsumtion och en kratfull beredskap för ökad arbetslöshet och med ett fast ansvar att förhindra ett skenande budgetunderskott med höga räntor som konsekvens.
Det är häpnadsväckande att samtidigt höra Socialdemkraternas talesperson i ekonomiska frågor Thomas Östros orera dramatiskt om att regeringen är passiv och gör alldelse för lite. Den röd-gröna vänsterkartellen har ingen egen politik att erbjuda men ändå krävs mer av allt. Svenska medborgare kan vara tacksamma att Östros inte sitter i regeringsställning med ansvar i dessa ekonomiskt svåra tider.