torsdag, februari 28, 2008

EU bör sätta ytterligare press på Turkiet

Pressmeddelande
Stockholm 28 februari 2007

EU bör sätta ytterligare press på Turkiet

– Det av yttersta vikt att Sverige och EU reagerar på den turkiska offensiven i norra Irak. Särskilt oroande är att Turkiet återigen söker militära lösningar och inte diplomatiska, när det gäller konflikter med utsatta minoritetsgrupper i och utanför sina gränser. Ska Turkiet fortsätta sina förhandlingar om EU-medlemskap är det av yttersta vikt att man visar prov på återhållsamhet och diplomati. 

 Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till Turkiets militära intervention i norra Irak, som intensifierats de senaste dagarna.  

– Situationen vid gränsen mellan Turkiet och Irak blir allt allvarligare och den militära upptrappning som nu sker är ytterst allvarlig då det riskerar destabilisera hela området ytterligare, med en humanitär katastrof som följd. Sker inte detta bör EU frysa medlemsförhandlingarna för att sätta ökad press på landet, fortsätter Gustafsson.

– Det är av yttersta vikt att situationen löses med fredliga medel och diplomati. Om de turkiska EU-medlemskapsförhandlingarna i framtiden leder till medlemskap kommer EU:s gräns att flyttas och placeras vid gränsen till Irak, Iran och Syrien. Därför är det viktigt att denna i framtiden europeiska region stabiliseras och demokratiseras, fortsätter Gustafsson.
– Det råder idag en mycket politiskt känslig situation i Irak och ytterligare konflikter i den lugnare delen av norra Irak skulle utan tvekan förvärra situationen ytterligare. Värnar Turkiet sin relation till USA och Europa måste man visa att man kan lösa situationen fredligt, då EU:s vikigaste mål är att arbeta för fred och frihet och frånvaro av kris och krig. Därför måste Turkiet nu beakta EU:s mål och lösa sina konflikter med diplomati, avslutar Gustafsson.

måndag, februari 25, 2008

Fastighetsskatten är avskaffad

Publicerad på Lidkopingsnytt 22/2, Mariestads-tidningen 25/2 och SLA 25/2)

Fastighetsskatten har varit en oförutsägbar och orättvis skatt som har orsakat många sömnlösa nätter. Den har på ett orimligt sätt följt husets marknadsvärde och skatten har således bestämts av grannarnas husaffärer. Kristdemokraterna gick därför till val på att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal fastighetsavgift.

Så har nu skett och varje hushåll får som mest betala 6 000 kronor, men dock aldrig mer än 0,75 procent av taxeringsvärdet. I Skövde kommun sänks skatten med i genomsnitt 1322 kronor, i Skara med 870 kronor, i Mariestad med 942 kronor och i Lidköping med 1638 kronor. Det är en viktig och efterlängtad reform för många som drabbats hårt av den tidigare fastighetsskatten. Vi kristdemokrater är glada att vi nu har fått en mer rättvis och förutsägbar skatt som inte tvingar människor att lämna sina hem!

fredag, februari 22, 2008

Nu sänker vi skatten!

Publicerad i Mariestadstidningen 21/2 och Skaraborgsbygden 22/2

De flesta har öppnat årets första lönekuvert och fått in pengarna på sitt lönekonto. Det kanskeinte är så många som studerat beskedet speciellt noga, men de som tar sig tid ser att en förändring har skett. Det som har hänt är att alliansen nu infriar sitt vallöfte och för andra året i rad sänker skatten. Skatten har sedan valet minskat med ungefär 900 kronor i månaden för till exempel en städare och med ungefär 1100 kronor i månaden för en sjuksköterska.

Många får nu behålla en större del av de pengar som de tjänat ihop genom hårt arbete. Att alliansen sänker skatten speciellt för låg och medelinkomsttagare är ett mycket välkommet och efterlängtat inslag i det annars så tungt beskattade Sverige. Det är inte mer än rättvist att skattesänkningarna är störst för dem som tjänar minst. För oss kristdemokrater är det viktigt att utforma skatterna så att så många som möjligt, enskilda och familjer, skall kunna leva på sin lön. En person som jobbar heltid ska inte behöva vara beroende av bidrag för att få den egna ekonomin att gå ihop.

tisdag, februari 19, 2008

Ett gyllene tillfälle för förändring i diktaturens Kuba

2008-02-19

– Det är glädjande att Castro äntligen lämnat över makten efter att ha styrt Kuba med diktatorisk järnhand sedan 1959. Resultatet av Castros regim har varit extrem fattigdom, politiskt förtryck, massflykt, havererad ekonomi och en kollaps för allt vad demokrati och mänskliga rättigheter heter. Omvärlden har nu chansen att driva på för att hjälpa det kubanska folket att nå frihet, demokrati och övriga efterlängtade reformer.


Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att Kubas diktator Fidel Castro meddelade sin avgång.


– På senare år har förtrycket på Kuba ökat i omfattning. Alliansregeringen har visat att man avser agera med ökad tydlighet i Kubafrågan och Kuba nämndes som ett prioriterat land i både regerings- och utrikesförklaringen. I en första fas måste de politiska fångarna friges. På Kuba har ett förslag till resolution inför FN:s råd för mänskliga rättigheter tagits fram av oppositionens företrädare, som säger att varje politisk fånge och samvetsfånge som idag finns fängslad på grund av sina åsikter måste släppas. Om regeringen menar allvar med sin höga ambition om Kuba kan ingen signal vara tydligare än att vara det land som initierar ett samtal om detta resolutionsförslag i FN, säger Gustafsson och fortsätter:


– Sverige måste vara pådrivande för att EU ska prata med en röst i Kubafrågan. Spanien och de övriga sydeuropeiska länderna har på många sätt sett till att mjuka upp EU:s hållning gentemot Kuba. Sverige måste ta täten för att återföra EU till en enad och skarp hållning i kraven på mänskliga rättigheter.

måndag, februari 18, 2008

Kd driver på regeringen i pensionärsfrågor

Publicerad i Mariestads-tidningen 18/2-08

Vi kristdemokrater har alltid engagerat oss för en hög profil när det gäller äldre personers situation. Vi känner stort ansvar för att säkerställa rätten till obruten hög värdighet för alla åldrar och inte minst för pensionärer och äldreäldre. Utifrån detta engagemang i äldrefrågor är vi naturligtvis oerhört glada och stolta att kristdemokraten Maria Larsson är regeringens äldreminister. Vi vet också att det förpliktigar oss till ansträngningar.

Värdighetsgaranti
Regeringens utredare kommer under våren att presentera ett förslag till värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Ett mycket viktigt steg för en bättre omsorg där äldre skall känna trygghet och veta vad de har rätt att förvänta sig i form av stöd och kvalité från samhället.

Äldreboende
Regeringen satsar stora resurser på att bygga nya äldreboenden och på högre kvaliteten inom äldreomsorgen. Göran Persson talade på sin tid om att satsa tio miljarder under tio år på äldreomsorgen. Han ville därmed satsa en miljard per år. Alliansregeringen talar möjligen mindre, men vi gör mer genom en dubbelt så stor satsning! Vi satsar nu två miljarder extra per år inom äldreomsorgen, eller totalt åtta miljarder under mandatperioden. Det är bra men det behövs mer och det behövs ett alternativt mellanboende med anpassad service.

Pensionerna
Pensionerna är en oerhört viktig fråga som berör allt fler i vårt land. Den viktigaste grundprincipen som gäller är att ju fler vi är i arbete ju högre pensioner kan betalas ut. Så fungerar det nya pensionssystemet. Pensionerna räknas nu upp med högre belopp än på många år. Alliansens politik och arbetslinje gynnar inte enbart alla som är i arbetsför ålder utan också pensionärerna.
I genomsnitt räknades pensionerna upp med 2 000 kronor 2005. Prognosen för 2008 är ca 4 000 kronor extra. Prognosen för 2009 är ca 6 000 kronor extra, en glädjande utveckling.

Prioriterad grupp
En grupp som ofta glömmas bort i den svenska debatten är äldre ensamstående kvinnor. De har en allt för låg pension att leva på. Regeringen tar frågan på mycket stort allvar. Redan i fjol höjde man bostadstillägget för dessa pensionärer.
Vi kristdemokrater är inte nöjda med detta. Vi vill gå vidare och snarast under mandatperioden höja garantipensionen för de personer som har den lägsta pensionen. Det är ytterst en fråga om både respekt och jämställdhet.
Då jag återkommande tar upp frågan med socialminister Göran Hägglund, försäkrar han att detta är en för kristdemokraterna prioriterad fråga i regeringsarbetet.

onsdag, februari 06, 2008

Utveckla företagens möjligheter

publicerad i Mariestads-tidningen 6/2 -07

Mycket har gjorts
I och med Alliansregeringen har det skapats nu helt nya förutsättningar för alla med ambitioner att starta och driva företag. Flera viktiga löften som gavs i valrörelsen har infriats. Förmögenhetsskatten har avskaffats, jobbavdrag har införts för öka utbudet av arbetskraft, arbetsgivaravgiften har sänkts för ungdomar, den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen samt den föreslagna lagen om rätt till heltid har slopats vidare har avdrag för hushållstjänster införts.

Kristdemokraterna arbetar för 12 ytterligare åtgärder
Det återstår en rad åtgärder för att förbättra för företag i allmänhet och små företag i synnerhet. En arbetsgrupp inom Kristdemokraterna lyfter fram 12 förslag som är särskilt angelägna att genomföra. Vi arbetar för att dessa blir regeringens politik.

1. Inför ett riskkapitalavdrag: Vi föreslår att personer som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag ska ha möjlighet till skattereduktion. Denna reduktion ska även gälla köp av aktier i egna eller närståendes fåmansföretag.

2. Inför ett etableringskonto: Upp till en vissnivå ska det vara möjligt att sätta av pengar skattefritt inför en framtida företagsstart.

3. Förläng provanställningen till tolv månader: För att företag ska våga anställa kan sex månader vara en för kort tid för att fatta beslut om en tillsvidareanställning.

4. Förenkla självdeklarationen: De flesta egenföretagare ska kunna överblicka regelverket och kunna deklarera själva. Bland annat bör det ses över på vilket sätt fakturor måste redovisas.

5. Schablonbeskatta vissa tjänstebranscher: Inom t e x. taxi-, restaurang-, och frisörnäringen sker många små betalningar. Det förekommer att seriösa företag konkurreras ut av företag till följd av att de inte betalar skatt. Vi föreslår en försöksverksamhet med schablonbeskattning inom en viss bransch i ett visst område.

6. Minska småföretagens sjuklöneansvar: För att underlätta för små företag så att de vågar anställa föreslår vi att sjuklöneperioden minskas från 14 till sju dagar för dem.

7. Förbättra företagares socialförsäkringsskydd: Reglerna för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsersättning måste ses över och anpassads efter företagares behov.

8. Avveckla snedvridande företagsstöd: Småföretag har problem med att offentligt stöd ges till deras konkurrenter av kommuner trots att det inte är tillåtet. Vi vill göra det enklare för företag att överklaga kommunala beslut om stöd till företag. Vi vill också införa utmaningsrätt som ger företag rätt att kräva att viss offentlig verksamhet ska upphandlas i konkurrens.

9. Låt företagare slippa betala semesterlön under föräldraledighet: Vi anser att åtminstone små företag bör slippa att stå för semesterlönen.

10. Minska regelkrånglet: Många företagare tycker att processen att få ner antalet regler går för sakta. Bland annat borde det gå fort att för mindre företag ta bort ett antal krav på skriftlig information till sina anställda samt vissa krav om att facket bör underrättas. Dessutom borde övertidsavgiften avvecklas och företags dokumentationskrav vid prissättning för varor till dotter/moderföretag minska.

11. Rimligare regler för skattetillägg: De nuvarande reglerna är rättsosäkra och det saknas tak för skattetilläggen som därför kan bli hur stora som helst. Subjektiva rekvisit bör införas och nivåerna på skattetilläggens storlek måste göras proportionerliga.

12. Medge avdrag för vinstandelslån för fåmansbolag: Vi kräver att även små företag i likhet med stora ska få göra avdrag för vinstandelslån när långivaren är ägare i bolaget. Nuvarande regler är diskriminerande och hindrar små företags möjligheter att få tag på riskvilligt kapitel.

Med fler företag i Sverige som går bra kan vi se fram mot nya jobb med bra lön. Goda löner ger mer skatteintäkter till kommun och stat för att bygga ut vår välfärd. Det blir pengar som kan användas för skola, vård, omsorg och inte minst en högre garantipension för de äldre med de lägsta inkomsterna. Men fortfarande gäller verkligheten att ”man måste baka kakan innan man fördelar den”!