torsdag, april 29, 2010

Vänsteralliansen djupt oenig i eufrågor

Alliansregeringen har regerat tillsammans under snart fyra år. Vi har visat att vi står för en tydlig och kraftfull EU-politik. Vi vet vad vi vill uppnå och vi anstränger oss på alla nivåer inom samarbetet för att skapa grund för vår politik. Skillnaden på engagemang jämfört med den förra socialdemokratiska regeringen har konstaterats av inte minst Margot Wallström som på nära håll i kommissionen bevittnade alliansregeringens tydliga engagemang i EU-politiken.

Mot oss står en vänsterallians som är djupt splittrad i den grundläggande frågan om Sverige ska vara med i EU eller inte. Socialdemokraterna säger ja och Vänsterpartiet säger nej medan Miljöpartiet intar en mellanposition. Partiets storsinta hållning är numera att de ”accepterar EU”.

Läs hela artikeln på europaportalen.

torsdag, april 22, 2010

Från studiebesöket i måndags

Lidköpingsnytt skriver om studiebesöket på Thunbolagen i måndags där Alliansens riksdagsledamöter från Skaraborg diskuterade Vänersjöfarten.

Ett mänskligare Sverige

Höstens val kommer att stå mellan en sammanhållen regering, Allians för Sverige, och en osäker och konfliktfylld vänsterkartell. Alliansen bedriver politik där en stabil ekonomi aldrig får äventyras. Statens finanser ska vara i god balans. Med det som fundament byggs politiken och reformerna på ett sätt som ger de enskilda medborgarna en god ekonomisk trygghet och en service med hög valfrihet för alla. Goda exempel på det är att låg- och medelinkomsttagare har fått skattesänkning som motsvarar en extra månadslön varje år och att pensionärerna fått två skattesänkningar och den tredje väntar 1/1 2011 om Alliansregeringen får fortsatt förtroende av väljarna. Medborgarnas valfrihet ökar väsentligt bl.a.genom det sk. RUT-avdraget och ökat självbestämmande vid seniorboende och hemservice. Vi är överens om den gemensamma färdvägen mot ett mänskligare Sverige, där person och familjen står i centrum.

De rödgröna (socialisterna)

Det mesta som kommer ut från de ansträngda diskussionerna handlar om systembevarande och hur man ska kunna beskriva Alliansregeringens politik i klasstermer. Tobias Edin skriver om dammtrasor åt överklassen och andra talar om stupstockar. Detta är naturligtvis lättare att åstadkomma än att skapa ekonomisk trygghet och valfrihet för alla svenska medborgare.
När flyget står stilla på grund av askmoln från Island och människor fastnat på flygplatser uttalar sig de gröna, att detta är en bra läxa inför kommande flygstopp som ju är deras lösning på klimatfrågan. Idag har det meddelats om en folkomröstning för ett stort vägprojekt i Stockholmsregionen. Meddelandet kom från Mona Sahlin som ett resultat av oenighet.

Varför ska man hindra populära reformer
De rödgröna trumpeter ut att det bara är storstadsbor som nyttjar och därmed gynnas av avdraget för hushållsnära tjänster. Det visar sig i statistik från Almega att utbetalningarna är jämnt spridda över landet. Nästan 400 personer i Falköping, nästan 500 i Lidköping, drygt 400 i Mariestad och drygt 800 i Skövde har fått del av avdraget. RUT-avdraget underlättar människors vardag, ger nya jobb och gör svarta jobb vita. Thomas Östros säger att det inte är ”riktiga jobb” att städa hemma åt ex. äldre personer. Uppenbarligen ska personerna in på institution innan det blir ”riktiga jobb”. Andra rödgröna sprider felaktiga rykten om att skatteavdraget är dyrt, men enligt finansminister Anders Borg kan slutnotan hamna nära noll eller till och med bli positiv för staten" Alliansen vill behålla avdraget och vänsterkartellen vill avskaffa det.
Jag vill göra mitt yttersta för att skaraborgarna ska få behålla skatteavdraget om jag får fortsatt förtroende som riksdagsledamot vid hösten val.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg

fredag, april 16, 2010

Värna livet - nej till aktiv dödshjälp

Det har den senaste tiden återigen blossat upp en intensiv debatt om dödshjälp. Tyvärr råder det ganska mycket förvirring kring begrepp som aktiv och passiv dödshjälp och skillnaden mellan att inte vilja ta emot behandling. Låt mig först säga att dessa frågor inte är enkla. Om debatten bara blir svart-vit riskerar vi att missa de viktiga samtalen.

Det är självklart att en person som är beslutskapabel och informerad om konsekvenserna av olika behandlingsalternativ ska ha rätt att neka behandling eller kräva att en behandling som har påbörjats avslutas. Men det finns specifika situationer där rättsläget inte är klart och detta arbetar nu socialstyrelsen med att se över. Detta arbete är viktigt och välkommet.

På samma sätt är det för mig viktigt att framhålla kristdemokraternas bestämda uppfattning att varje form av aktiv dödshjälp är oacceptabel. Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Utgångspunkten för vårt ställningstagande är människovärdet som vi anser är lika, unikt och okränkbart. Det gäller även när döden närmar sig. Sjukvården ska stå i livets tjänst. Vem ska avgöra om ett liv inte är värt att leva? Och vem ska vara den som ger sprutan eller trycker på knappen? Livet är värdefullt oavsett om det upplevs vara så av personen själv eller omgivningen.

Förutom att jag anser att det är problematiskt i sig att ta liv finns det också andra skäl till att jag anser att aktiv dödshjälp ska avvisas. Det kan leda till flera konsekvenser som är svåra att överblicka. Det kan handla om att människor känner en press på sig att begära dödshjälp för att inte vara till belastning på olika sätt. Det finns också exempel på personer som vittnar om att de i svåra tider hade varit beredda att begära dödshjälp om möjligheten hade funnits men att de nu i efterhand är mycket tacksamma att den möjligheten inte fanns. Vi kan också tänka oss situationer när de inom vården som förväntas utföra dödshjälpen också kan ångra sig i efterhand. Det som kanske verkade enkelt först var kanske inte så enkelt när allt kom omkring. Vem ska och vill avgöra att begäran om dödshjälp är väl övervägd? Kanske har personen på olika sätt varit utsatt för en stark påverkan?

Jag tycker också det är viktigt att betona att människan inte är en ö. Att någon dör är inte en privat fråga utan påverkar också omgivningen. Jag ser också en risk i vad detta att om vi anser att vissa liv inte är värda att leva får för konsekvenser för hur vi ser på människor med exempelvis svåra handikapp. I takt med medicinska framsteg ges vi möjligheter att redan i ett tidigt stadium av graviditeten eller ibland till och med innan dess se vilka sjukdomar det finns risk för. Jag tycker vi ska vara vaksamma om det värdefulla vi har. Livet.

Debatten visar dock på att vi behöver prata mer om dessa frågor och den visar också på behovet av en väl fungerande palliativ vården. Mycket fantastiskt arbete görs redan idag men jag tror att det är oerhört viktigt att fortsatt utveckling sker. Förhoppningsvis kan lyftandet av livet och en vård som ständigt blir bättre på sina uppgifter göra att önskningar om aktiv dödshjälp blir mindre och mindre.

fredag, april 09, 2010

En tredje skattesäkning för pensionärerna

Sverige har klarat den ekonomiska krisen relativt väl. Men det finns grupper som drabbats hårdare än andra. En sådan grupp är pensionärerna. Till följd av ”bromsen” i ålderspensionssystemet som slår till på grund av finanskrisen minskar pensionerna i år och nästa år.


Kristdemokraterna
Vi har prioriterat pensionärernas ekonomi i budgetförhandlingarna. Två gånger har vi redan genomfört skattesänkningar. Nu tar vi ett tredje steg och sänker skatten med ytterligare fem miljarder kronor, genom ett höjt grundavdrag som kommer alla pensionärer till del. Ändringen gäller från 1 januari 2011. Totalt har då skatten för pensionärer sänkts med 10,5 miljarder kronor.

Med dessa tre steg sänks skatten för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, med cirka 4500- 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i årsinkomst blir skattelättnaden cirka 4900-5800 kronor per år.

Fler i arbete höjer pensionen

Den viktigaste grunden för att förbättra morgondagens pensioner är dock att fler människor arbetar. Pensionerna utvecklas ju i förhållande till hur genomsnittsinkomsten i vårt land utvecklas. Därför är fortsatt den allra viktigaste uppgiften för politiken att underlätta för företag att starta och att utvecklas. Samt att se till att den gemensamt bekostade välfärden håller god kvalitet också under sämre tider.

Det lönar sig
Kristdemokraterna vill att Sverige håller samman. Att ingen hålls tillbaka och att ingen lämnas efter. Därför har det varit viktigt för oss att åstadkomma skattesänkningar för pensionärer, särskilt för dem med lägst pension. Historiska steg har tagits – tre gånger har alliansregeringen nu sänkt skatten. Det har aldrig hänt tidigare sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Och låt oss redan nu berätta att Kristdemokraterna vill ta ytterligare steg under nästa mandatperiod. Arbetet för lägre skatt har lönat sig. Jag anser att målet ska vara att skattenivån ska vara lika för pensionärer och löntagare. För detta arbete önskar jag få mandat av väljarna i Skaraborg vid höstens riksdagsval.

publicerad i Skaraborgsbygden 9/4